Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom | Application
Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom
Registration number: VGFOUSA-265131
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Anders Lasson, 2012-03-21
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Med klin, Borås Lasarett
Last updated / corrected by: Mattias Wennergren, 2016-05-31
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Lasson
Överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Förlängd rekvireringstid söks för följande orginalansökan:

 1. VGFOUSA-265131 : Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom, Projektmedel - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-03-21 , Applicant: Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett
 2. VGFOUSA-426211 : Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom, Förlängd rekvireringstid
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-04-03 , Applicant: Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

40

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling påbörjad

Del i utbildning

Avhandling

Multicenterstudie

Multicenterstudie - endast en etikprövningsnämnd berörs

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Tidigare medel, ange diarienummer samt beskriv skillnaden mot nuvarande projekt.

VGFOUSA-186421, F-calprotectin för att prognostisera förloppet efter ileocekal resektion hos patienter med Mb Crohn.
VGFOUREG-222711, F-calprotectin för att prognostisera förloppet efter ileocekal resektion hos patienter med Mb Crohn.
VGFOUREG-227651, F-calprotectin för att monitorera och styra behandlingen vid ulcerös colit.

Samtliga arbeten är delar av mitt doktorandprojekt. I ovan nämnda studier testas den fekala markören kalprotektin i olika kliniska sammanhang. I nuvarande projekt värderas provtagningsförfarandet, vg se nedan.

Sökanden kommer att bli förstaförfattare på ev publikationer.

Ja

Medarbetare / Handledare

Coworker

Lena Öhman
Forskare, Docent, Medicin, Sahlgrenska, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Stefan Isaksson
Laboratorieassistent, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Britt Rydström
Legitimerad sjuksköterska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Tutor

Hans Strid
Överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Per-Ove Stotzer
Överläkare, Medicin, Sahlgrenska

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2011-11-01

Beräknat projektslut

2012-11-01

Sammanfattning

Analys av inflammationsmarkörer i faeces har under de senaste åren blivit rutin vid utredning av personer med mag-tarm symptom och handläggning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. De bäst studerade är kalprotektin samt laktoferrin, varav den förstnämnda har blivit den mest använda markören i klinisk praxis. I många studier har man sett en god korrelation mellan dessa markörer i faeces och inflammationens svårighetsgrad – värderad med skintigrafiska, endoskopiska samt histologiska metoder. På senare år har markören S100A12 också visat lovande resultat.

Trots flera års kliniskt bruk av fekala markörer saknas ett accepterat standardiserat provtagningsförfarande. Någon studie har beskrivit hur stabilt kalprotektin är även i rumstemperatur och att små slumpmässigt samlade prover är representativt(1,2). Däremot finns beskrivet en inte obetydligt dag-till-dag variation, vilken skulle kunna förklaras av ett bristande provtagningsförfarande (3-5). Vår hypotes i denna studie är att provtagningsförfarandet har betydelse för analysresultatet av fekala markörer. En standardisering skulle ge mer tillförlitliga resultat.

Tjugo patienter med lätt-måttligt aktiv ulcerös colit kommer att inkluderas i studien huvudsakligen via mag-tarm mottagningen på SÄS och i viss mån på SU/Sahlgrenska. Avföring från varje tarmtömning samlas separat för analys av fekala markörer. Detta ger möjlighet att studera ev dygnsvariation av de fekala markörerna kalprotektin, laktoferrin samt S100A12. Provtagningsförfarandet kommer att ge möjlighet att studera om markörerna är jämnt fördelade i avföringen. Dessutom studeras hållbarhet i rumstemperatur upp till 7 dygn genom att samma provmaterial analyseras flera gånger per vecka

Nyckelord

information Added MeSH terms
Biological Markers
Measurable and quantifiable biological parameters (e.g., specific enzyme concentration, specific hormone concentration, specific gene phenotype distribution in a population, presence of biological substances) which serve as indices for health- and physiology-related assessments, such as disease risk, psychiatric disorders, environmental exposure and its effects, disease diagnosis, metabolic processes, substance abuse, pregnancy, cell line development, epidemiologic studies, etc.
Inflammatory Bowel Diseases
Chronic, non-specific inflammation of the GASTROINTESTINAL TRACT. Etiology may be genetic or environmental. This term includes CROHN DISEASE and ULCERATIVE COLITIS.
Colitis, Ulcerative
Inflammation of the COLON that is predominantly confined to the MUCOSA. Its major symptoms include DIARRHEA, rectal BLEEDING, the passage of MUCUS, and ABDOMINAL PAIN.
Evaluation Studies
Works consisting of studies determining the effectiveness or utility of processes, personnel, and equipment.

Bakgrund

Analys av inflammationsmarkörer i faeces har under de senaste åren blivit rutin vid utredning av personer med mag-tarm symptom och handläggning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Det är huvudsakligen leukocytderiverade markörer som studerats. De bäst studerade är kalprotektin samt laktoferrin, varav den förstnämnda har blivit den mest använda markören i klinisk praxis. I många studier har man sett en god korrelation mellan dessa markörer i faeces och inflammationens svårighetsgrad – värderad med skintigrafiska, endoskopiska samt histologiska metoder. Man har också visat att bestämning av kalprotektin och laktoferrin på ett säkert sett kan användas för att differentiera mellan inflammatoriska och icke-inflammatoriska tillstånd i tarmen, exempelvis irritable bowel syndrome (IBS). Kalprotektin och laktoferrin kan således användas i diagnostiken vid utredning av oklara mag-tarmsymptom såväl som vid omhändertagandet av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.
På senare år har markören S100A12, ett protein som härrör specifikt från neutrofila granulocyter, också undersökts i motsvarande kliniska sammanhang och visat lovande resultat.

Trots flera års kliniskt bruk av fekala markörer saknas ett accepterat standardiserat provtagningsförfarande. Det har diskuterats om det har betydelse när på dygnet provet blir taget och hur det insamlas. Det är allmänt accepterat att kalprotektin i faeces är hållbart i rumstemperatur upp till 7 dagar och att det endast krävs små provmängder för att få representativt analysresultat. Detta är dock endast undersökt i enstaka studier.
I majoriteten av de många publikationer som idag finns om fekala inflammationsmarkörer anges inte hur provet är taget eller hanterat.
Via en enkät vill vi också bilda oss en uppfattning om hur forskningspersoner upplever själva provtagningsförfarandet.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka olika variabler vid provtagning och värdera om dessa har betydelse för resultatet vid analys av markörerna kalprotekin, laktoferrin och S100A12. Målet är att formulera ett förslag på standardiserad provtagning. Vi kommer särskilt att studera ev dygnsvariation, markörernas fördelning i provmaterialet samt hållbarhet i rumstemperatur.
Vi vill också bilda oss en uppfattning om hur forskningspersoner upplever själva provtagningsförfarandet.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Hypotes:
Provtagningsförfarandet har betydelse för analysresultatet av fekala markörer. En standardisering ger mer tillförlitlig information.
Frågeställning:
Erhåller man olika resultat vid analys av fekala markörer beroende på när och hur provtagningen sker?
I vilken mån påverkas analysresultatet om provet hanteras på olika sätt.

Metod: Urval

Urval – inklusion

Personer över 18 år med känd ulcerös colit
Aktivt skov vid inklusion
Mild-måttlig sjukdomsaktivitet värderat utifrån modifierat Truelove-Witt.
Signerat samtyckesformulär

Urval – exklusion

Pågående lokalbehandling med rektalsuspension eller suppositorier.
Proktit med utbredning < 10 cm
Pågående medicinering med NSAID-preparat.
Signifikant hjärt-lung, lever, njur, neurologisk, reumatologisk samt psykiatrisk sjukdom
Missbruk - alkohol, tabletter.
Pågående menstruation vid tid för inklusion
Graviditet
Aktuellt deltagande i annan studie.

Patientrekrytering
Cirka 20 patienter planeras för deltagande i studien i samband med att de på grund av misstänkt skov hör av sig till mag-tarm mottagningen Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås eller mag-tarm mottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Metod: Datainsamling

Vid inklusionen (dag 0) görs en bedömning av sjukdomsaktivitet enligt modifierat Truelove – Witt samt s.k. Mayo-score, ett aktivitetsindex som inkluderar en symptomvärdering (antal tarmtömningar samt ev förekomst av blod), rektoskopi samt en helhetsbedömning. Bedöms patienten uppfylla inklusionskriterierna och sakna exklusionskriterier, tillfrågas hon om deltagande i studien. Information lämnas såväl muntligt som skriftligt. Möjlighet att ställa frågor ska finnas varpå samtyckesformulär signeras. Blodprover (SR,CRP, Hb, LPK, TPK, S-albumin samt ett extrarör) tas och ett livskvalitetsformulär besvaras (SHS).
Eventuell pågående per oral behandling med 5-ASA preparat eller immunomodulerande läkemedel fortsätter oförändrat eller med dosjustering om detta anses indicerat. Däremot är lokal terapi med stolpiller eller klysma (rektallösning) ej tillåtet under insamlingsdagarna.

Provtagningsinstruktioner lämnas noggrant och material för insamling av avföringsprover delas ut. Detta material utgörs av handskar, förmärkta provburkar med sked samt uppsamlingspapper.

Patienten ska samla avföringsprov under 2 dygn (dag 1-2). Denna provsamling startar dagen efter inkluderingsbesöket på mottagningen. Särskilt uppsamlingspapper ska användas i toalettstolen i samband med varje tarmtömning. Avföringsprov tas i två separata provbehållare från två olika delar av avföringen vid varje tarmtömning. Tidpunkt för varje tarmtömning ska noteras med början efter inklusionen (dag 0). I samband med varje tarmtömning (dag 0-2) bedöms avföringens konsistens enligt Bristol stool scale. Förekomst av blod noteras enligt Mayo-score. Vid första tarmtömningen dag 2 tas ett extra avföringsprov motsvarande 3-4 skedar i särskild provbehållare.
Dag 1 besvarar forskningspersonen en enkät om hur provtagningen upplevs.
Dag 3 kommer forskningspersonen tillbaka till mottagningen och lämnar in de samlade proverna.
En sigmoideoskopi efter laxering med 1-2 st Microlax utförs och en aktivitetsvärdering enligt Mayo-score förnyas baserad på sigmoideoskopin. Biopsier tas från sigmoideum samt rektum för histologisk värdering. Därefter behandlas skovet enligt behandlande läkares rekommendation, något som inte styrs av denna studie.

Samtliga lämnade avföringsprov, bortsett från det tredje extraprovet dag 2, fryses (-20° C) för senare analys av kalprotektin, laktoferrin samt S100A12. Från extraprovet, som förvaras i rumstemperatur i sju dagar, fryses provmaterial dag 3 (1 dygn), dag 5 (3 dygn) samt dag 9 (7 dygn) för senare analys av ovan nämnda markörer. På detta sätt värderas provets hållbarhet upp till en vecka i rumstemperatur.

Samtliga avföringsprover analyseras med ELISA teknik i efterhand efter avslutad datainsamling. Dessa analyser utförs vid Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs Universitet. Analyser och värdering av kalprotektin kommer att prioriteras om projektet inte kan finansieras fullt ut.

Metod: Databearbetning

Antalet forskningspersoner baseras på tidigare studier där faecesprovtagning utförts med liknande syfte. Särskild power-beräkning är ej utförd. Jämförande analyser mellan de olika provtagningarna utförs med icke-parametriska test då dessa inte är normalfördelade. Vid jämförelse av de fekala markörerna vid provtagning från olika delar av samma tarmtömning används Wilcoxon sign rank test. Vid jämförelse av de fekala markörerna i prover förvarade under olika lång tid i rumstemperatur används Kruskall-Wallis test. Sambandet mellan inflammation mätt med fekala markörer och sjukdomsaktivitet mätt med Mayo score bestäms med Spearmans korrelationstest. Skillnader anses signifikanta på 5 % nivå (<0,05).

Multicenterstudie

Planering, utformning och genomförande har gjorts och görs huvudsakligen av mig som sökande. Medarbetarna har deltagit i diskussion vid planering och utformning av studien. Undertecknad kommer att inkludera patienterna och analysera insamlade data liksom skriva ett manuskript. Medarbetarna lämnar kontinuerlig värdefulla synpunkter gällande det vetenskapliga innehållet. Medarbetarna gör analyserna (SI) och bistår vid patientrekrytering (BR).

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Studien förväntas visa att det har betydelse hur och när provtagningen sker. Därmed är det också av avgörande betydelse att provtagningen är standardiserad så att resultat från olika undersökningar kan jämföras. Utifrån resultatet hoppas vi kunna föreslå ett sådant standardiserat provtagningsförfarande. Detta har också en klinisk betydelse eftersom en standardiserad provtagning antas ge mer tillförlitliga och stabila resultat.

Projektets genusperspektiv

Såväl män som kvinnor inkluderas och särskilt genusperspektiv är inte relevant.

Referenser

 1. Tøn H, Brandsnes, Dale S, Holtlund J, Skuibina E, Schjønsby H, Johne B.
  Clin Chim Acta 2000:292(1-2):41-54.
 2. Moum B, Jahnsen J, Bernklev T.
  Inflamm Bowel Dis. 2010:16(7):1091-2.

Tillstånd

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Dnr:554-11
Datum för beslut: 2011-08-04
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-SökandeLönekostnader 2 veckor: 350003500010000
Personal-MedarbetareBiomedicinsk analytiker. Arbetstid 2 månader: 700007000010000
Personal-Assisterande personalSjuksköterska: Arbetstid 2 veckor: 300003000010000
Konsulter   
Medicinsk serviceELISA analyser. Endoskopiundersökningar: 25000025000070000
UtrustningProvtagningsmaterial. Kontorsmaterial: 10000100005000
Resekostnader   
ÖvrigtPatientavgifter, publicering av data, databearbetning: 1000010000 
Summa405000405000105000
DescriptionSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg105 000
Sum105 000

Other grant providers

Grants

Regionala FoU (VGFOUREG-227281)
0 SEK (applied sum: 405 000 SEK)
Hans Strid

2011, Finansiering av hela projektet.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
0 SEK (applied sum: 70 000 SEK)
Anders Lasson

, Finansiering av olika delar av projektet, huvudsakligen analyskostnader och lönekostnader.

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb)   123
Relevans / nytta (Rc)   141
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)   132
Originalitet (Va2)   51 
Metod – Design (Vm1)   15 
Metod - Urval / representativitet (Vm2)   42 
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)1  113
Kostnadsredovisning (Vg2)    33
Sum1  142112

Decision

Decision date: 2012-04-18

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
105 000105 000Justering tilldelat belopp
105 000105 000 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. Lycka till!

Financial report

Financial report 
Granted sum
105 000
Paid sum
105 000
Returned sum
0

Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/265131