Lägesändring som prevention av trycksår inom äldrevård | Application
Lägesändring som prevention av trycksår inom äldrevård
Registration number: VGFOUSA-267681
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Ulrika Källman, 2012-03-29
Professional title at the time of application: Teamledare och sårsjuksköterska/Doktorand
Work place at the time of application: Hudmottagningen SÄS Borås/Hälsouniversitet Linköping, avd Omvårdnad
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2013-11-26
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ulrika Källman
Forsknings- och utvecklingsledare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

24

Hur långt har projektet framskridit?

Nystartat projekt (datainsamling ej påbörjad)

Del i utbildning

Avhandling

Multicenterstudie

Multicenterstudie - endast en etikprövningsnämnd berörs

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
checked Vårdvetenskap

Tidigare medel, ange diarienummer samt beskriv skillnaden mot nuvarande projekt.

I projekteten VGFOUSA-38931 och VGFOUSA-236271 utvärderar vi olika sänglägespositioner genom att studera ffa hur äldre vårdtagares hudblodflöde påverkas i relation till tryck, temperatur och tid, i olika positioner vid vila i säng. I denna studie ämnar vi kartlägga och observera hur frekvent dessa positioner används samt fungerar i praktiken.

Sökanden kommer att bli förstaförfattare på ev publikationer.

Ja

Medarbetare / Handledare

Coworker

Sara Bergstrand
Universitetslektor, Medicinska fakulteten

Tutor

Maria Engström
Professor, Medicinska fakulteten
Margareta Lindgren
Universitetslektor, Medicinska fakulteten
Anna-Christina Ek
Professor em, Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för Omvårdnad

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2011-11-01

Beräknat projektslut

2013-06-30

Sammanfattning

Regelbunden lägesändring av immobiliserade patienter framhålls i litteraturen som en viktig och effektiv preventiv åtgärd för att förhindra trycksår och är också en av de preventiva åtgärder som vårdpersonalen ofta vidtar. Tidigare studier pekar på att patienter med risk för trycksår eller befintligt trycksår inom svensk sjukvård lägesändras var annan till var tredje timme. Det saknas dock kännedom om vilka positioner som används samt hur dessa fungerar i praktiken. I nationella och internationella riktlinjer framhålls att lägesändring skall ske med patienten i 30 graders sidoläge, plant eller med något upphöjd huvudända (växelvis höger sida, rygg, vänster sida) och att positioner som ökar trycket, som höjd huvudända över 30 grader eller 90 graders sidoläge, bör undvikas. Föreliggande studie syftar till att kartlägga de tidsintervall och positioner som används samt observera patienternas spontana lägesändringar. Studien ska ligga till grund för en randomiserad studie där ett evidensbaserat vändschema prövas mot ordinarie vård.

Nyckelord

information Added MeSH terms
Pressure Ulcer
An ulceration caused by prolonged pressure on the SKIN and TISSUES when one stay in one position for a long period of time, such as lying in bed. The bony areas of the body are the most frequently affected sites which become ischemic (ISCHEMIA) under sustained and constant pressure.
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.
Nursing
The field of nursing care concerned with the promotion, maintenance, and restoration of health.
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.

Bakgrund

Trycksår definieras som en skada i huden och underliggande vävnad som uppstår efter en period av otillräcklig eller upphörd blodcirkulation på grund av yttre tryck eller tryck i kombination med förhöjd temperatur och/eller friktion och skjuvning [1]. Trycksår uppkommer oftast över benutskott, främst över ländrygg, hälar, sittben och höft [2, 3]. Denna typ av skada kan uppkomma i alla situationer där en individ utsätts för mekanisk belastning, men de stora riskgrupperna för att utveckla trycksår är de patienter som är immobila och/eller är äldre och multipelt sjuka [2, 3]. Trycksår är ofta smärtsamma, svåra att behandla och innebär merkostnader för hälso- och sjukvården och då framför allt i form av ökad vårdtyngd [4, 5].

Prevalensen av trycksår varierar i Europa mellan 4.5 – 18 % [6-8] och i Sverige är prevalensen ca 14% inom såväl sjukhusvård som kommunal hälso- och sjukvård (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).

Flera strategier har utvecklats för att förebygga trycksår där identifiering av riskpatienter med hjälp av en riskbedömningskala utgör ett första steg [9]. Utifrån riskbedömningen, tillsammans med en bedömning av patientens hud, planeras lämpliga förebyggande åtgärder [1].

En ofta rekommenderad och förekommande åtgärd är regelbunden lägesändring av immobiliserade patienter[10, 11]. Det har länge varit tradition och i riktlinjer poängterats att lägesändring i säng bör ske minst varannan timma. Evidensen för denna rekommendation är dock svag. För patienter som är svårt sjuka och är i stort behov av sömn och vila kan det också vara en påfrestning att vändas så frekvent, särskilt nattetid. Prevention genom lägesändring är dessutom tidskrävande och därmed också en kostsam åtgärd [12]. Studier pekar på att patienter med risk för trycksår eller befintligt trycksår, och som behöver hjälp med att ändra läge i sängen, lägesändras var annan till var tredje timme. Dessa uppgifter baseras på journalgranskning av planerad vård och speglar inte fullständigt vad som har utförts [10, 13].

Frekvensen för lägesändring är också beroende av vilket underlag patienten ligger på. Beroende på madrassens tryckfördelande egenskaper finns antaganden om att lägesändringen inte behöver ske lika ofta som om patienten skulle ligga på en standardmadrass [14, 15]. Fler studier behövs dock för att kunna ge evidensgrundade rekommendationer beträffande frekvens av lägesändring.

I riktlinjer framhålls också att lägesändring skall ske med patienten i 30 graders sidoläge, plant eller med något upphöjd huvudända och att positioner som ökar trycket, som höjd huvudända över 30 grader eller 90 graders sidoläge, bör undvikas [1]. I två kliniska studier där 30-gradigt sidoläge studerats har det dock konstaterats att positionen kan vara svår att upprätthålla på grund av att patienten gör mindre lägesändringar själv och därmed gradvis åter faller över på rygg [15, 16].

Det saknas kunskap om vilka sänglägespositioner som används och hur de fungerar i praktiken samt hur ofta immobila patienter lägesändras i relation till underlag och patientens egen rörelseförmåga.

Syfte

Studiens syfte är att kartlägga vilka tidsintervall och positioner för lägesändring som används som trycksårsprevention för äldre immobila vårdtagare samt observera dessa vårdtagares spontana lägesändringar vid vila i säng.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Primära frågeställningar
- Vilka kombinationer av tidsintervall och sänglägespositioner används inom äldrevården för att förebygga eller läka tryckskada hos vårdtagare med risk för eller befintlig tryckskada?
- I vilken omfattning gör äldre immobila vårdtagare spontana lägesändringar vid vila i säng?

Sekundära frågeställningar
- Hur väl implementerade är riktlinjer för lägesändring inom svensk äldrevård?
- Vilken överensstämmelse finns det mellan planerade och utförda lägesändringar?
- Ligger vårdtagaren kvar i sänglägespositionen enligt planerat vändschema?
- Vilka hjälpmedel används för att tryckavlasta och positionera vårdtagarna?
- Finns det samband mellan valda hjälpmedel och frekvens av lägesändringar?


Metod: Urval

Totalt beräknas 100 vårdtagare vid särskilda boenden inkluderas.
Inklusionskriterier är:
- Vårdtagare 65 år eller äldre boendes på särkilt boende
- 2 poäng eller lägre enligt RAPS variabel fysisk aktivitet
- 2 poäng eller lägre enligt RAPS variabel mobilitet
- Vårdtagaren har givit sitt samtycke till att delta i studien alternativt att närstående givit sitt samtycke.
RAPS står för Risk Assessment Pressure ulcer Scale och är en riskbedömningsskala för trycksår som används inom svensk sjukvård [17].

Exklusionskriterie är:
- Vårdtagare som inte kan bära observations sändaren MovinSense (beskrivs nedan under rubrik datainsamling)på grund av känslighet mot häftämne eller av annan orsak inte tolererar produkten

Metod: Datainsamling

Tillsammans med sjuksköterska på respektive boende identifieras vårdtagare som motsvarar inklusionskriterierna. Vårdtagare alternativt närstående tillfrågas därefter om deltagande i studien.

För varje vårdtagare som inkluderas fyller patientansvarig sjuksköterska i ett formulär som består av fyra olika frågekategorier: bakgrundsdata, trycksårsförekomst, riskbedömning (enligt RAPS) samt trycksårsprevention så som madrass, andra hjälpmedel och intervall för lägesändring. Samtliga formulär kodas och namn och personnummer förs upp på en separat kodlista.
Därefter observeras vårdtagarna vid det aktuella boendet under tre dygn med hjälp av MovinSense (se beskrivning av produkten nedan). Parallellt dokumenterar/antecknar omsorgspersonalen tidpunkt och position, vid de tillfällen de hjälper vårdtagaren att ändra läge.
Observationen med MovinSense och den manuella dokumentationen påbörjas när vårdtagaren går och lägger sig för natten på dag 1 och avslutas när vårdtagaren går upp på morgonen på dag 4.

MOVINSENSE är ett övervakningssystem som är utvecklat för att automatiskt dokumentera patientens lägesändringar och stödja personalen i deras rutiner vad gäller lägesändring hos patienter med risk för att utveckla eller redan har utvecklat trycksår. Nedan beskrivs i korthet hur produkten fungerar och är tänkt att användas i denna studie.

För att använda MovinSense behövs tre delar: 1) en mjukvara installerad i dator, 2) en sändare som trådlöst signalerar när patientens läge i sängen ändras, 3) en mottagare som registrerar signalerna från sändaren. Mjukvaran är installerad på en extern bärbardator vilken placeras centralt beläget på boendet. Sändarens räckvidd är ca 100 m.

Sändaren, som är liten och nätt (5.0 cm lång x 4.2 cm bred x 1.0 cm hög och väger 17 gram), placeras på patientens bröstkorg. Den fixeras på patienten med dubbelhäftande tejp, men som skydd för patientens hud används ett förband med hudvänligt häftämne inunder.

Sändaren skickar ett meddelande till datorn när patienten, spontant eller med hjälp av personalen, gör en lägesändring större än 20%. Uppgifter om tidsintervall och de positioner som patienten har legat i under mätperioden (3 dygn) lagras i en logfil, som sedan överförs till en statistisk programvara. Patientens positioner i sängen kan även studeras i realtid samt i efterhand visuellt genom animerade figurer.

Metod: Databearbetning

Samtliga formulär kommer att kodas och matas in och analyseras med hjälp av statistisk programvara (SPSS). Data, för tidsintervall och positioner, som registreras med hjälp av MovinSense överförs elektroniskt till programvaran Excel för Windows, och därefter till SPSS. De registrerade observationerna jämförs sedan med den manuellt förda dokumentationen över de utförda lägesändringar som personalen bistått med. Därmed kan vi identifiera i vilken utsträckning vårdtagaren gjort spontana lägesändringar emellan personalens insatser. Vidare avser vi jämföra den observarade och genomförda lägesändringen med det på förhand planerade intervallet för lägesändring. Detta för att identifiera överrensstämmelse mellan planerad och utförd vård. Frekvens av lägesändring registrerad med MovinSense analyseras i relation till kön, ålder, rörelseförmåga/fysisk aktivitet, madrass, övriga hjälpmedel, anamnes, och aktuella läkemedel.

Kvantitativa data kommer att presenteras med lämpliga central- och spridningsmått (medelvärde och standardavvikelse alternativt median och kvartil). Jämförelser görs med parametriska test och icke parametriska test beroende på datas skalnivå. Nivå för signifikans sätts till p<0,05.


Multicenterstudie

Jag som doktorand är knuten till Hälsouniversitetet Linköping som delvis är, utöver SÄS, den förvaltning vilken jag arbetar inom. Dock kommer datainsamlingen att genomföras vid äldreboenden inom Sjuhärad (Borås Stad, Marks kommun samt Svenljunga kommun)

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Studien kommer att ge värdefulla kunskaper om hur lägesändring som prevention av trycksår fungerar i praktiken; tidsintervall för lägesändring, vilka positioner som används och hur de tolereras av vårdtagaren.

Resultatet kommer tillsammans med tidigare genomförda blodflödesstudier, ligga till grund för ett designat vändsschema som prövas i en interventionsstudie mot ordinarie vård. Förhoppningen är att studierna tillsammans ska ge evidens för en effektiv tryckavlastning som fungerar i praxis för både patient och personal och därmed förbättra trycksårspreventionen.

Projektets genusperspektiv

Ambitionen är att ha ungefär lika många män som kvinnor inkluderade, men vi har dock inte ställt det som ett absolut krav. Detta med anledning av att det inom äldreboendena inte finns lika många män som kvinnor att inkludera. Kön är dock en variabel som vi kommer att ta hänsyn till och studera närmare för att se om det föreligger några skillnader mellan män och kvinnor.

Referenser

 1. Vangilder C, Macfarlane GD, Meyer S.
  Ostomy Wound Manage 2008:54(2):40-54.
 2. Spilsbury K, Nelson A, Cullum N, Iglesias C, Nixon J, Mason S.
  J Adv Nurs 2007:57(5):494-504.
 3. Vanderwee K, Clark M, Dealey C, Gunningberg L, Defloor T.
  J Eval Clin Pract 2007:13(2):227-35.
 4. Moore ZE, Cowman S.
  Cochrane Database Syst Rev 2009:(2):CD006898.
 5. Voz A, Williams C, Wilson M.
  J Wound Ostomy Continence Nurs 2011:38(4):413-8.
 6. Xakellis GC, Frantz RA.
  J Am Board Fam Pract 1996:9(2):79-85.
 7. Vanderwee K, Grypdonck MH, De Bacquer D, Defloor T.
  J Adv Nurs 2007:57(1):59-68.

Tillstånd

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
2012/165-31, 2112-06-13
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-SökandeLön a´60% i 18 mån (inkl soc avg). Linköpings universitet står som garant för ersättning under hela doktorandtiden, men målsättning är att söka externa medel493000100000
Personal-Medarbetare   
Personal-Assisterande personal   
Konsulter   
Medicinsk service   
UtrustningMovinSense; programvara, 10 sändare, 1 mottagare. Förband att fästa sändare med458001000
ResekostnaderResor relaterat till datainsamling, handledning och seminarier162009000
Övrigt   
Summa 55500011000
DescriptionSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg110 000
Sum110 000

Other grant providers

Grants

Centrala ALF medel (LIO-200671)
140 000 SEK (applied sum: 140 000 SEK)
Margareta Lindgren

2012, Projektmedel (avsett för flera delprojekt inom forskningsprogram Trycksårsprevention vid Hälsouniversitetet Linköping)

Östergötlands läns Landsting (LIO-201031)
300 000 SEK (applied sum: 515 000 SEK)
Margareta Lindgren

2011, Projektmedel, löner och omkostnader (avsett för flera delprojekt inom forskningsprogram Trycksårsprevention vid Hälsouniversitetet Linköping)

Södra Älvsborgs Sjukhus
0 SEK (applied sum: 126 000 SEK)
Ulrika Källman

, Lön motsvarande 20% i 1 år (innefattar även finansiering delprojekt VGFOUSA-263761)

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb)   123
Relevans / nytta (Rc)   141
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)   1 5
Originalitet (Va2)   33 
Metod – Design (Vm1)    6 
Metod - Urval / representativitet (Vm2)   51 
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)   42 
Kostnadsredovisning (Vg2)  1113
Sum  1161912

Decision

Decision date: 2012-04-18

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
110 000110 000Justering tilldelat belopp
110 000110 000 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. Lycka till!

Financial report

Financial report 
Granted sum
110 000
Paid sum
109 705
Returned sum
295

Lägesändring som prevention av trycksår inom äldrevård | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/267681