Viktiga faktorer för goda munvårdsrutiner inom äldre- och handikappomsorgen | Application
Viktiga faktorer för goda munvårdsrutiner inom äldre- och handikappomsorgen
Registration number: VGFOUSA-268041
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Eva Skogsberg, 2012-03-30
Professional title at the time of application: tandhygienist
Work place at the time of application: folktandvården
Last updated / corrected by: Mattias Wennergren, 2016-06-22
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Eva Skogsberg
Tandhygienist, Folktandvården Västra Götaland

Förlängd rekvireringstid söks för följande orginalansökan:

 1. VGFOUSA-268041 : Viktiga faktorer för goda munvårdsrutiner inom äldre- och handikappomsorgen, Projektmedel - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-03-30 , Applicant: Eva Skogsberg, Folktandvården Västra götaland
 2. VGFOUSA-423461 : Viktiga faktorer gällande goda munvårdsrutiner inom äldre och handikappomsorgen, Förlängd rekvireringstid
  Granted Granted
  application started: 2014-03-25 , Applicant: Eva Skogsberg, Folktandvården Västra götaland

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

40

Hur långt har projektet framskridit?

Nystartat projekt (datainsamling ej påbörjad)

Del i utbildning

Ej del i utbildning

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Annan redovisning

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Sökanden kommer att bli förstaförfattare på ev publikationer.

Ja

Medarbetare / Handledare

Tutor

Grethe Jonasson
Tandläkare, Institutionen för odontologi
Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2012-07-01

Beräknat projektslut

2013-06-30

Sammanfattning

Landstingen har ett ansvar för att erbjuda uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Den uppsökande verksamheten utförs i regel av leg tandhygienist. Målsättningen är att ge stöd och hjälp för daglig munvård samt fånga upp behov av nödvändig tandvård. Vid uppsökande besök ges råd och instruktion för den dagliga munvården till vårdpersonal. Fler personer behåller idag sina tänder upp i högre ålder och antalet ökar varje år.Hög ålder innebär en ökad risk för sjukdomar med medicinering som följd och kan innebära ökad risk för sjukdomar i munhålan. Svårigheter att tala, tugga och svälja mat kan bli en följd. Både hälsan och välbefinnandet hos den äldre kan då påverkas negativt. Det finns studier som visat att det finns svårigheter kring utförandet av munvård. Goda rutiner kring munvård är betydelsefulla för att bra munvård ska kunna tillämpas.Det har visats att hos omvårdnadspersonal som får tillgång till utbildning och praktiskt tillämpning av munvård kan attityder och rutiner förbättras. Utöver artiklar som behandlar vikten av utbildning finns inget i litteraturen om de bakomliggande faktorerna för att kunna tillämpa goda munvårdsrutiner inom äldreomsorgen.Vilka tankar finns hos omvårdnadspersonal och enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen. Frågan ställs till personal vid några enheter där man tidigare har fått ett omdöme att ha goda rutiner, kring frågan om vad som är viktiga faktorer för goda munvårdsrutiner

Nyckelord

information Added MeSH terms
Oral Health
The optimal state of the mouth and normal functioning of the organs of the mouth without evidence of disease.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Nursing Staff
Personnel who provide nursing service to patients in an organized facility, institution, or agency.

Bakgrund

Landstingen har, sedan 1999, ett ansvar för att erbjuda uppsökandeverksamhet och nödvändig tandvård till dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. (Tandvårdsförordning (SFS 1998:1338). Personkretsen som är berättigad till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård kan vara personer som:
•Bor i kommunens särskilda boenden
•Får hälso- och sjukvård i hemmet
•Har beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
•Är bosatta i en egen bostad (ordinärt boende) med motsvarande varaktigt omfattande behov av vård eller omsorg.
Den uppsökande verksamheten utförs i regel av en legitimerad tandhygienist. Målsättningen med den uppsökande verksamheten är att ge stöd och hjälp för daglig munvård samt att fånga upp behov av nödvändig tandvård. Fler personer behåller idag sina tänder upp i högre ålder och antalet ökar varje år. Högre ålder kan medföra en ökad risk för sjukdomar med medicinering som följd. Muntorrhet är en vanlig biverkan av många mediciner och kan medföra en ökad risk för utveckling av karies. Svårigheter att tala, tugga och svälja mat, dålig smak i munnen och en dålig andedräkt kan också vara en följd av muntorrhet. Goda rutiner som hjälp med tandborstning regelbundet kommer därför att bli mer betydelsefulla för att bra munvård ska kunna tillämpas.
I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2010 prioriteras det högt att det görs en strukturerad bedömning av munhälsan hos personer med demenssjukdom. I Socialstyrelsens Lägesrapport 2011 för Hälso- och sjukvård kommenteras och förtydligas detta .
Det finns studier 1-2 som visar att en god munhälsa är viktig för det allmänna välbefinnandet och även för hälsan. Andra studier 3-4 har visat att det finns svårigheter kring utförandet av god munvård inom äldre och handikappomsorgen. Munnen är ett intimt område. Svårt sjuka och de som har en demenssjukdom kan ha svårt att medverka i munvårdsituationen. En del blir aggressiva, en del vill borsta sina tänder själva. I en studie 10 som gjorts visas att introduktion av munvårdsprogram förbättrat munhygienen hos boende på vårdhem/sjukhem. Det har visats att hos omvårdnadspersonal som får tillgång till utbildning och praktisk tillämning av munvård kan attityder och rutiner förändras. Man har också visat 5-7 att utbildning till omvårdnadspersonal är viktig för att utveckla och behålla goda rutiner.
En enkät undersökning hos personer som arbetar med eller känner till uppsökande tandvård med munhälsobedömning gjordes av Centrum för äldretandvård, Hälsoodontologiska enheten vid Folktandvården i Västra Götaland under våren 2011. De som besvarade enkäten var Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, tandhygienister samt enhetschefer och undersköterskor. I svaren framkommer en del förslag på faktorer som är viktiga för att kunna utarbeta goda rutiner kring daglig munvård inom äldre- och handikappomsorgen. Även enheter där man anser att det finns goda munvårdsrutiner namnges. Utöver artiklar som behandlar vikten av utbildning finns inget i litteraturen om de bakomliggande faktorerna för att kunna tillämpa goda munvårdsrutiner inom äldreomsorgen.

Syfte

Få en djupare förståelse och synliggöra faktorer som personal inom äldre- och handikappomsorgen upplever är viktiga för att goda munvårdsrutiner ska kunna tillämpas i deras dagliga arbete inom äldre och handikappomsorgen.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Vilka faktorer upplever omvårdnadspersonalen inverkar på hur det går att tillämpa dagliga rutiner gällande munvård inom äldre och handikappomsorgen?

Metod: Urval

Urval: Anställda vid äldre och handikappsenheter i Västra Götaland som arbetar vid enheter som har beskrivits ha goda munvårds rutiner för de boende. Uppgifterna om enheterna är inhämtade från en enkätundersökning gjord våren 2011 i Västra Götaland se bakgrund. Informanterna behöver inte ha svarat på den tidigare enkäten. Tre enhetschefer som har ansvar för personalplanering och sex undersköterskor som arbeta med omvårdnad. varav 3 av dessa har en funktion som munvårdsombud.
Ett munvårdsombud inom äldre- och handikappomsorgen har ofta lite mer ansvar för munvårdsfrågor och kontakt med tandvården.
Personerna ska ha kännedom om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.
Viktigt med svar från olika grupper inom äldreomsorgen. både chefer och omvårdnadspersonal. Intressant om munvårdsombud och övriga undersköterskor skiljer sig åt i upplevelsen av vilka faktorer som är viktiga för att kunna tillämpa goda munvårdsrutiner

Metod: Datainsamling

Datainsamling
Efter samtycke intervjuas personerna med en semi-strukturerad intervjuguide. Grundfrågan kommer att vara: Vilka faktorer tycker du är viktiga för att kunna utföra en bra daglig munvård? Med underrubriker som återkopplar till, och hjälper informanten att utveckla svaren. Informanten ska kunna tala fritt i frågan och guiden används för att få med så många aspekter som möjligt Intervjuerna spelas in och transkriberas för att därefter analyseras. Plats för intervjun bestäms i samråd med informanten.

Metod: Databearbetning

Databearbetning
Intervjuerna skrivs ut ordagrant av projektledaren. Materialet kommer att bearbetas med innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman 2004. Kvalitativ innehållsanalys kan användas för att identifiera variationer med avseende på skillnader/likheter i en text. Skillnader och likheter uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer. Tolkning av texter förutsätter kunskap om de sammanhang i vilken studien genomförs(kontexten). Då syftet med studien är att belysa hur personal upplever vad som är viktigt och att det kan variera från person till person används denna metod.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Tänkbar nytta av projektet
Tillämpning av bättre rutiner kan förbättra hälsan och välbefinnandet hos den äldre. Då man får veta mer om vad personalen anser vara viktiga faktorer kan verksamheten ta hänsyn till dessa i sin arbetsplanering. Dessutom får man en god grund för att göra ytterligare studier på vilka arbetssätt som kan förbättra rutiner inom äldre- och handikappomsorgen

Projektets genusperspektiv

Inte relevant i detta projekt då det inte handlar om personer som behandlas utan om att få förståelse för personalens uppfattning om faktorer för att kunna tillämpa goda rutiner.

Referenser

 1. Einarson S, Gerdin EW, Hugoson A.
  Acta Odontol Scand. 2009:67(2):85-93.
 2. Forsell M, Sjögren P, Kullberg E, Johansson O, Wedel P, Herbst B, Hoogstraate J.
  Int J Dent Hyg 2011:9(3):199-203.
 3. Wårdh I, Hallberg LR, Berggren U, Andersson L, Sörensen S.
  Scand J Caring Sci 2000:14(2):137-42.
 4. Nitschke I, Majdani M, Sobotta BA, Reiber T, Hopfenmüller W.
  J Clin Nurs 2010:19(13-14):1882-90.
 5. Peltola P, Vehkalahti MM, Simoila R.
  Gerodontology 2007:24(1):14-21.

Tillstånd

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-SökandeLönemedel för tandhygienist under 2 mån. För intervjuer 9 st transkribering och dataanalys, bearbetning av material , rapportskrivning.9500095000
Personal-Medarbetare   
Personal-Assisterande personal   
Konsulter   
Medicinsk service   
UtrustningDiktafon 2000, 2000
ResekostnaderResor till och från informanter inom Västra Götaland. Med kommunala transportmedel samt egen bil. Går inte att beskriva helt då jag inte vet precis vilka orter som kommer att ingå.ca 4000 4000
ÖvrigtFörbrukningsmaterial 1000, etisk prövning 5000 6000
Summa  107 000
DescriptionSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg107 000
Sum107 000

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb)   31 
Relevans / nytta (Rc)   22 
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)   121
Originalitet (Va2)   31 
Metod – Design (Vm1)1   3 
Metod - Urval / representativitet (Vm2)1  3  
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)1   3 
Kostnadsredovisning (Vg2)   13 
Sum3  13151

Decision

Decision date: 2012-04-18

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
107 000102 000Justering tilldelat belopp
107 000102 000 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. Avdrag har gjorts för etikprövningskostnad då medel för detta ska sökas separat.Lycka till!

Financial report

Financial report 
Granted sum
102 000
Paid sum
0
Returned sum
102 000

Viktiga faktorer för goda munvårdsrutiner inom äldre- och handikappomsorgen | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/268041