Orsakas diffusa symptom hos patienter boende på sjukhem av urinvägsinfektion? | Application
Orsakas diffusa symptom hos patienter boende på sjukhem av urinvägsinfektion?
Registration number: VGFOUSA-334
Ansökan Projektmedel
Application started by: Vilma Martinez, 2001-09-05
Professional title at the time of application: ST-Läkare i allmänmedicin
Work place at the time of application: Herrljunga vårdcentral
Last updated / corrected by: Göran Jutengren, 2005-02-04
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Vilma Martinez
Distriktsläkare, Herrljunga vårdcentral

Projektinformation

Peter Keiding
Distriktsläkare, Sandareds vårdcentral

Datum då projektet beräknas vara färdigt

2002-12-31

Handledning

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Sammanfattning

Närvaron av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion. Detta är ett speciellt stort problem vid symptom som kan orsakas av många andra orsaker än urinnvägsinfektion, exempelvis konfusion, ökad trötthet eller ökande demens. På sjukhem leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt. Syftet med denna studie är att med den nya statistiska metoden Etiologiskt Prediktivt Värde (EPV) närmare undersöka kopplingen mellan fynd av bakterier i urinen och olika diffusa symptom.

Bakgrund

Prevalensen asymptomatisk bakteriuri ökar med stigande ålder. Hos boende på sjukhem kan upp till 60% av patienterna ha mer eller mindre ständigt bakteriuri (1). En del diffusa symptom såsom konfusion eller tilltagande demens (1) men ej feber (2) kan statistiskt kopplas till ökad frekvens bakteriuri. Detta svaga statistiska samband är dock svårt att använda sig av i praktisk klinisk verksamhet. Enbart bakteriuri som sådan utan andra samtidiga symptom behöver ej behandlas (3,4,5).

Närvaron av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar således diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion (5). Detta är ett speciellt stort problem vid symptom som kan orsakas av många andra orsaker än urinnvägsinfektion, exempelvis konfusion, ökad trötthet eller ökande demens. På sjukhem leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt (5).

Idag saknas forskning som kunnat klarlägga sambanden mellan urinvägsinfektion och diffusa symptom hos boende på sjukhem. Att tydligare kunna visa om det finns någon speciell kombination av symptom där en urinodling faktiskt kan ange en tänkbar orsak till besvären vore av stort värde. Den nya statistiska metoden EPV (6) ger en möjlighet att göra detta.

Syfte

Syftet är att undersöka om ett urinprov kan hitta orsaken till vissa diffusa symptom hos sjukhemspatienter

Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)

Vad är etiologiskt prediktivt värde av urinodling för sjukdomarna:
*Ökad oro orsakad av urinvägsinfektion
*Öka förvirring orsakad av urinvägsinfektion
*Ökad agitation orsakad av urinvägsinfektion
*Personlighetsförändring (annan än agitation)orsakad av urinvägsinfektion
*Ökad trötthet orsakad av urinvägsinfektion

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

På sjukhem i södra Älvsborg tas urinprov på samtliga inneliggande där detta är praktiskt möjligt (vilket är cirka 50%). Odling tas ej på kroniskt inkontinenta patienter, gravt förvirrade/agiterade patienter eller patienter som har urinkateter. Samtidigt fyller personalen i ett studieprotokoll där de anger om vissa symptom såsom exempelvis ökad trötthet, personlighetsförändring, ökad oro, ökad agitation tillkommit senaste veckan, senaste månaden respektive senaste tre månaderna. Förekomst av diabetes mellitus eller senil demens kommer att noteras. Urinprovet analyseras på tre olika sätt. Först med urinsticka och manuell avläsning. Samtidigt görs maskinell avläsning av en andra urinsticka. Urinsytickorna analyseras på plats. Förutom de två urinstickorna skickas en prov till mikrobiologen i Borås för urinodling med resistensbestämning.

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Utfallet av urinodlingen jämförs mellan patienter som har en viss symptomkombination respektive patienter som saknar dessa symptom. Jämförelsen mellan grupperna sker med tre olika statistiska metoder; signifikanstestning (chi-square), relativ risk samt etiologiskt prediktivt värde (EPV)(6)

Referens

1) Nicolle LE, Henderson E, Bjornson J, McIntyre M, Harding GK, MacDonell JA. The association of bacteriuria with resident characteristics and survival in elderly institutionalized men. Ann Intern Med 1982;248(16):682-6.

2) Orr PH, Nicolle LE, Duckworth H, Brunka J, Kennedy J, Murray D et al. Febrile urinary infection in the institutionalized elderly. Am J Med 1996;100:71-7.

3) Nicolle LE, Bjornson J, Harding GK, MacDonell JA. Bacteriuria in elderly institutionalized men. N Engl J Med 1983;74(4):1420-5.

4) Nicolle LE, Mayhew WJ, Bryan L. Prospective randomized comparison of therapy and no therapy for asymptomatic bacteriuria in institutionalized elderly women. Am J Med 1987;156(1):27-33.

5) Nicolle LE. Urinary infections in the elderly: symptomatic of asymptomatic? International Journal of Antimicrobial Agents 1999;10(2):265-8.

6) Gunnarsson RK, Lanke J. The predictive value of microbiologic diagnostic tests if asymptomatic carriers are present. Stat Med (Accepted for publication).

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)Projektledaren har kontinuerligt 10% av egen arbetstid avsatt för att arbeta med forskning0
Förbrukningsmaterial (<= 2500:-/ st)Urinodlingar med resistensbestämning på 800 individer enligt mikrobiologen 90.000:-
Urinsticka 2 st på 800 individer kostar 4.384:-
94 384
Litteratur, referens och litteratursökningReferenser och böcker1 500
ResekostnaderFör VM:Resor till sjukhemmen för att instruera personal. 8 mil tor (=16 mil) 3 resor Summa 720:-. För PK 1 mil tor (=2 mil) 3 resor 90:-810
Sum 96 694

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2002-11-26
Reference number from the ethical review board
Ö 410-02

Review

Review summary

 - -  -  0  +  + + 
Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar   14
Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar  131
Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat  221
Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras   41
Sum  3107

Decision

Decision date: 2001-11-22

Decision 
Applied sum96 694
Granted sum96 694

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Lycka till!

Orsakas diffusa symptom hos patienter boende på sjukhem av urinvägsinfektion? | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/334