Det akuta omhändertagandet av whiplashrelaterade besvär: En hälsoekonomisk kalkyl. | Application
Det akuta omhändertagandet av whiplashrelaterade besvär: En hälsoekonomisk kalkyl.
Registration number: VGFOUSA-39
Ansökan Projektmedel
Application started by: Mark Rosenfeld, 2000-11-13
Professional title at the time of application: Sjukgymnast
Work place at the time of application: FoU-enheten södra Älvsborg
Last updated / corrected by: Mark Rosenfeld, 2006-08-14
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Mark Rosenfeld
Sjukgymnast, Företag

Projektinformation

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Datum då projektet beräknas vara färdigt

2002-08-31

Handledning

Supervisor

Jane Carlsson XXXXX
Leg sjukgymnast, professor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arb
Lars Borgquist
Professor em i allmänmedicin, IMH, Linköpings universitet

Projektets innehåll

Sammanfattning

En ekonomisk analys av en sjukgymnastisk behandlingsmetod ska genomföras. Behandlingsmetoden är testad i en randomiserad kontrollerad studie. Kostnader för behandlingen ska identifieras, kvantifieras och utvärderas via en kostnadseffektanalys. Resultatet ska presenteras med hänsyn till de medicinska och ekonomiska effekterna vid implementeringen av behandlingsmetoden inom det svenska hälso- och sjukvårdsystemet.

Bakgrund

En studie gjordes 1995-1996 inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg under titeln: Tidig mobilisering vid akuta whiplashskador. En 6 månaders uppföljning gjordes och resultatet publicerades: Rosenfeld M. (2000) Early Intervention of Whiplash Associated Disorders - A Comparison of Two Treatment Protocols. Spine 25, 1782-1787. En 3-års uppföljning har också gjorts där man kunde påvisa en signifikant fördel för den nya metoden när det gällde smärtupplevelse och sjukskrivning.
Antalet whiplashskadade med kvarstående invaliditet har ökat under 90-talet (Krafft, 1998). Cirka 100000 människor i Sverige råkar varje år ut för whiplashskador i trafiken. Omkring 10000 av dessa skadas så svårt att de får bestående besvär. Personer med whiplashrelaterade besvär utgör en oproportionerligt stor andel av antalet medicinska invalider efter trafikolyckor. Detta leder till stora kostnader för samhället både i ekonomiska termer och i mänskligt lidandet. Det är viktigt att göra en kartläggning av de hälsoekonomiska aspekter på de nya behandlingsmetoderna för att bättre kunna göra val i dessa tider av ökande resursknapphet. Studierna innefattande en ekonomisk analys av sjukgymnastiska behandlingsmetoder är få och ofta gjorda i länder med annan organisation och finansiering av hälso- och sjukvården än som är fallet i Sverige vilket gör att att resultaten ej med lätthet kan överföras till svenska förhållanden.

Syfte

Att utföra en hälsoekonomisk analys av en ny sjukgymnastisk behandlingsmetod som innefattar både direkta och indirekta kostnader. Utvärderingen ska även innefatta en tredje typ av kostnader, de så kallade intangibla kostnaderna, dvs sådana som svårligen går att utvärdera i pengar såsom obehag, smärta och nedsatt funktionsförmåga. Kostnader ska identifieras, kvantifieras och utvärderas i pengar.

Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)

Vad blir de direkta och indirekta besparingarna vid tillämpling av den nya sjukgymnastiska behandlingsstrategin föreslagen av Rosenfeld et al för patienter med whiplashrelaterade besvär.

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Den ekonomiska utvärderingen kommer att innefatta en kostnadseffektanalys. I en kostnadseffektanalys beräknas nettokostnaden för behandlingen dvs. resursförbrukningen minus besparingar i sjukvården och samhället i övrigt. Nettokostnaden relateras till den mest relevanta hälsoeffekten. Den nya metoden ställs mot den för närvarande rekommenderade behandlingen med hänsyn till både ekonomiska och medicinska effekter.
Direkta och indirekta kostnader relaterade till sjukgymnastiska behandlingar för whiplashrelaterade besvär kalkyleras utifrån antalet behandlingar som sjukgymnasten utförde, och antal frånvarodagar från arbetet under behandlingen och uppföljningsperioden.

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Totalkostnaden mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp jämförs med två-vägs variansanalys (two-way-ANOVA). Om kostnaderna inte är normalfördelade eller om varianserna skiljer sig påtagligt mellan grupperna görs Friedmanns test. Motivet till valet av tvåvägs analys är att patienterna kan indelas efter typ av behandlingsmetod samt efter när de fick behandlingen, tidigt eller sent.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)200 timmar (5 veckor) med timkostnad 33066 000
Litteratur, referens och litteratursökningLiteratur samt referenskostnader1 500
Handledare/statistikerHandledning av specialist inom området hälsoekonomi7 000
ResekostnaderResor till handledare 180mil á 15kr/mil2 700
Sum 77 200

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
1994-12-14
Reference number from the ethical review board
425-94

Review

Review summary

 - -  -  0  +  + + 
Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar   42
Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar   51
Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat   42
Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras   24
Sum   159

Decision

Decision date: 2001-01-15

Decision 
Applied sum77 200
Granted sum77 200

Decision comment

Lycka till!

Det akuta omhändertagandet av whiplashrelaterade besvär: En hälsoekonomisk kalkyl. | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/39