Att härbärgera patientens lidande. En fenomenologisk studie av psykiatrisjuksköterskans levda erfarenhet. | Application
Att härbärgera patientens lidande. En fenomenologisk studie av psykiatrisjuksköterskans levda erfarenhet.
Registration number: VGFOUSA-55
Ansökan Projektmedel
Application started by: Marie Rusner, 2000-11-14
Professional title at the time of application: Psykiatrisjuksköterska
Work place at the time of application: Psyk. kliniken Borås lasarett, avd.1
Last updated / corrected by: Margareta Möller, 2003-06-04
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Marie Rusner
Forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Sektion omvårdnad avancerad nivå

Projektinformation

Datum då projektet beräknas vara färdigt

2002-01-31

Handledning

Supervisor

Karin Dahlberg
leg sjuksköterska/professor, instutionen vårdhögskolan
Clary Berg
Universitetsadjunkt, Vårdhögskolan Borås

Projektets innehåll

Sammanfattning

Syftet med studien är att beskriva innebörden av psykiatrisjuksköterskornas härbärgerande av patientens illabefinnande samt att få ny kunskap om vad psykiatrisjuksköterskorna erfar som väsentligt för att kunna ta emot och härbärgera patientens illabefinnande. Studien är fenomenologisk och har sin grund i ett livsvärldsperspektiv med utgångspunkt i människors levda erfarenheter. Datainsamling sker i form av skrivna berättelser och därpå följande öppna intervjuer enl. ett öppet förhållningssätt. Datan analyseras enligt fenomenologisk metod.

Bakgrund

En stor del av psykiatrisjuksköterskans arbete består av att ta emot och härbärgera det illabefinnande och lidande som finns hos de patienter de möter. Detta ställer stora krav på psykiatrisjuksköterskans personliga och professionella utveckling. Genom att försöka förstå och beskriva vad det innebär att härbärgera en annan människas illabefinnande syftar föreliggande studie till att ge ny kunskap om denna del av vårdandet. Sådan kunskap kan bidra till att möta psykiatrisjuksköterskans behov samt att ge stöd som kan förbättra hennes möjligheter att ge människor med psykisk ohälsa en bättre vård.

Studien utgår ifrån Erikssons (1987) vårdteori där vårdrelationen är ett centralt begrepp. I det intersubjektiva mötet mellan vårdare och patient utvecklas en bärande relation. Förutsättningen för att få tillgång till en annan människas livsvärld är att ett äkta möte äger rum. Ett intersubjektivt möte beskrivs av Dahlberg (1995) som en sant meningsfull och bekräftande dialog. Vårdhandlingen är den del av vårdprocessen som uttrycker vårdandets yttersta avsikt och försöker åstadkomma en gynnsam förändring i hälsoprocessen. För att visa hur denna vårdteori praktiskt kan användas i vårdandet av människor med psykisk ohälsa har den vidareutvecklats av Lindström (1994). En av de vårdhandlingar Lindström beskriver är ”stöd av självaktning och självkänsla”. För att få en djupare förståelse av den vårdvetenskapliga substansen i vårdandet utifrån vårdhandlingen "stöd av självaktning och självkänsla” gjordes studien ”Att förmedla värde genom att vara närvarande – en studie av vårdhandlingen självaktning och självkänsla” (Rusner, 1999). Denna kvalitativa studie, där materialet utgörs av skrivna berättelser och intervjuer, beskriver fem psykiatrisjuksköterskors levda erfarenhet av vårdandet utifrån den aktuella vårdhandlingen. Resultatet beskrivs genom formulering av sju innebördsteman som visar att psykiatrisjuksköterskan ger stöd av självaktning och självkänsla genom att låta vårdandet ta tid, genom att härbärgera och ta emot patientens illabefinnande och genom att föra patienten till självkännedom. Hon använder sig själv, visar respekt, är kroppsligt nära samt förmedlar till patienten att hon verkligen försöker att förstå patientens lidande och upplevelser. Den essentiella innebörden i dessa innebördsteman beskrivs som: ”Att förmedla värde genom att vara närvarande”. Studien visar på nödvändigheten av att psykiatrisjuksköterskan härbärgerar och tar emot patientens illabefinnande innan patienten kan ta emot någon annan form av stöd till självaktning och självkänsla. Först när psykiatrisjuksköterskan förmedlar sin beredskap att ta emot patientens illabefinnande inleds processen mot växt i hälsan. Att härbärgera patientens illabefinnande står i en nära relation till begreppet medlidande, vilket gör att även innebörden av att lida med en annan människa är väsentlig.

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Studien av Rusner (1999) visar också att de krav som ställs på psykiatrisjuksköterskan är höga. Dessa krav handlar inte enbart om de kunskaper och färdigheter psykiatrisjuksköterskan kan förvärva utan även om psykiatrisjuksköterskans egen personliga växt som människa. Dahlberg (1996) menar att den professionella vårdaren måste våga möta patienter, deras lidande, oro, glädje och önskan för att kunna se och handla ansvarsfullt. Att gå in i ett äkta möte med patienten kräver personlig styrka av vårdaren. Utifrån ovanstående ställs frågan hur psykiatrisjuksköterskor ska klara av eller klarar av att möta dessa behov hos patienten. Omvårdnadshandledning upplevs av många psykiatrisjuksköterskor som en bra möjlighet till att reflektera över sig själv i mötet med patienten, sin värdegrund och sitt vårdande. Många psykiatrisjuksköterskor går emellertid in i mötet med patienten och härbärgerar deras lidande utan att ha tillgång till omvårdnadshandledning. Föreliggande studie utgår ifrån följande frågeställningar:
- Hur erfar psykiatrisjuksköterskan att i vårdandet härbärgera patientens illabefinnande.?
- Vad erfar psykiatrisjuksköterskan som väsentligt för att kunna ta emot och härbärgera patientens illabefinnande?
- Vad innebär medlidande för psykiatrisjuksköterskan och hur bär hon detta medlidande?
Det är intressant att ta reda på om en större kunskap inom detta område skulle kunna leda till att psykiatrisjuksköterskor kan få hjälp och stöd till att härbärgera patientens illabefinnande. Det skulle i sin tur medföra att patienter med psykisk ohälsa skulle få en bättre vård.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva innebörden av psykiatrisjuksköterskornas härbärgerande av patientens illabefinnande samt att få ny kunskap om vad psykiatrisjuksköterskorna erfar som väsentligt för att kunna ta emot och härbärgera patientens illabefinnande.

Teoretisk referensram : (vanlig rubrik vid projekt med kvalitativ ansats)

Studien har sin grund i ett livsvärldsperspektiv där utgångspunkten är människors levda erfarenheter. Metoden är fenomenologisk och syftar till att beskriva och förstå innebörden av psykiatrisjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att härbärgera patienters illabefinnande. Upplevelser och erfarenheter av detta slag kan inte studeras med en kvantitativ metod eftersom dessa ej kan vägas eller mätas utan måste förstås kvalitativt. Giorgis (1997) kriterier för en fenomenologisk studie är följande:
- Den är beskrivande.
- Den söker efter innebörder och mening för att komma fram till en essens. Essensen är det väsentliga för det studerade fenomenet, det kärnfulla som gör fenomenet till det det är, det som ej varierar. Giorgi (1997) beskriver essens som den oföränderliga och beständiga djupa mening ytan vilken ett fenomen inte kan visa sig som det är.
- Den innehåller den fenomenologiska reduktionen, vilket innebär att den talar om världen såsom den erfars och inte världen såsom den är samt att den strävar mot att parentessätta förförståelsen om det studerade fenomenet. Genom reflektion över det som medvetandet erfar blir förförståelsen tydlig och då möjlig att parentessätta.I en fenomenologisk studie präglas forskarens förhållningssätt av öppenhet. Det innebär att vara följsam och känslig så att fenomenet kan visa sig samt att ställa öppna frågor, vilka inte har givna svar. Forskaren ska inte ta något för givet utan vara öppen för det som visar sig.

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Datainsamling kommer att ske i form av skrivna berättelser och därpå följande öppna intervjuer med cirka eller högst 10 psykiatrisjuksköterskor. Urvalet kommer att ske genom att sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad, nu kliniskt aktiva inom både öppen och sluten psykiatrisk vård, tillfrågas om att delta i studien. De kommer att informeras både skriftligt och muntligt om syftet med studien, vad det innebär för dem att delta och att deras berättelser och intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt. Datan kommer att analyseras enligt fenomenologisk metod.

Referens

Barbosa da Silva, A., Andersson, M. 1993. Vetenskap och människosyn i sjukvården. En introduktion till vetenskapsfilosofi och vårdetik. SHSTF, Stockholm, FoU-rapport,
nr 40.
Bengtsson, J. 1993. Fenomenologiska utflykter. Göteborg: Daidalos.
Bengtsson, J. 1998. Sammanflätningar, Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg: Daidalos.
Dahlberg, K. 1995. Qualitative Methodology as Caring Science Methodology. Scand J Caring Sci, 9, 187-191.
Dahlberg, K. 1996. Intersubjective Meeting In Holistic Caring: A Swedish Perspective. Nursing Science Quarterly, 9, 147-151.
Dahlberg, K. 1997 (andra upplagan). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur.
Dahlberg, K. 1998. Ett handledande , vårdande och forskande livsvärldsperspektiv. I: Dahlberg, K. (red). Handledning i yrkesmässig växt inom vården (s. 13-19). Lund: Studentlitteratur.
Dahlberg, K., Drew, N. 1997. A Lifeworld Paradigm for Nursing Research. Journal of Holistic Nursing, 15, 303-317.
Dahlberg, K., Drew, N.1996. Reduktionistiska paradigms otillräcklighet. I: Dahlberg, K.(red). Konsten att dokumentera omvårdnad (s. 85-99). Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, K. 1987. Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Eriksson, K. 1988. Vårdprocessen. Stockholm: Nordstedts Förlag AB.
Eriksson, K. 1991. Broar – introduktion i vårdvetenskaplig metod. Åbo akademi, institutionen för vårdvetenskap.
Eriksson, K. 1995 (red). Mot en caritativ vårdetik. Åbo akademi, Institutionen för vårdvetenskap, rapport nr 5/1995.
Giorgi, A. 1997. The theory, practice and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology, 2, 235-260.
Hummelvoll, K., Barbosa da Silva, A.1996. Det kvalitative forskningsintervju som metode for å naerme seg den psykiatriske sykepleiers profesjonelle livsverden i kommunehelsetjensten. Vård i Norden, 16, 25-32.
Hummelvoll, K., Lindström, U. 1997 (red). Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kirkevold, M. 1994 (svensk upplaga). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lindström, U. 1994. Psykiatrisk vårdlära. Falköping: Liber Utbildning AB.
Melin, M. 1988. Vara den jag är. Örebro: Bokförlaget Libris.
Nordlander, A. 1980. Mysteriet människan. Klippan: EFS-förlaget.
Rusner, M. 1999. Att förmedla värde genom att vara närvarande – en studie av vårdhandlingen ”stöd av självaktning och självkänsla”. C-uppsats Vårdhögskolan,Högskolan i Borås.
Sjölenius, B. 1997. Hälso- och sjukvård i kommunerna. Inför 2000-talet. Stockholm: Kommentus Förlag.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)Månadslön + sem.ers.= 18800x12.2=229360
229360/52 veckor=4410 per vecka
5 veckor=22050+soc. avg.32.92%=22050+7258=29308
29 308
Förbrukningsmaterial (<= 2500:-/ st)Kassettband, papper till en beräknad kostnad av 500 kr500
Kapitalvaror (> 2500:-/ st)Dikteringsmaskin TRC 8800 kostnad nov. 2000=6875 inkl. moms. Maskinen ägs sedan av psykiatriska kliniken SÄS6 875
Litteratur, referens och litteratursökningLitteratur=15001 500
Sum 38 183

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2001-04-06
Reference number from the ethical review board
Ö 023-01

Review

Review summary

 - -  -  0  +  + + 
Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar 1123
Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar 1114
Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat  322
Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras 1132
Sum 36811

Decision

Decision date: 2000-12-19

Decision 
Applied sum38 183
Granted sum36 808

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Lycka till!

Att härbärgera patientens lidande. En fenomenologisk studie av psykiatrisjuksköterskans levda erfarenhet. | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/55