Påvisande av humant hemoglobin i feces som screeningmetod för kolorektalcancer | Application
Påvisande av humant hemoglobin i feces som screeningmetod för kolorektalcancer
Registration number: VGFOUSA-69
Ansökan Projektmedel
Application started by: Mona Prytz Carlsson, 2000-11-15
Professional title at the time of application: Kvalitetsutvecklingsansvarig
Work place at the time of application: Primärvårdskansliet
Last updated / corrected by: Kristina Stålberg, 2002-07-29
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Mona Prytz Carlsson
Kvalitetsutvecklingsansvarig, Primärvårdskansliet

Projektinformation

Datum då projektet beräknas vara färdigt

2002-10-15

Handledning

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Sammanfattning

Cancer i tocktarm eller ändtarm är en allvarlig sjukdom. Tidig upptäckt förbättrar dramatiskt prognosen. Ett sätt att tidigt få misstanke på denna cancerform är på utvalda patienter påvisa blod i avföringen. Nuvarande metoder för påvisande av blod i avföringen har klara brister och en säkrare metod skulle vara ett värdefullt tillskott till den diagnostiska arsenalen.

Bakgrund

Kolrektalcancer är en de vanligaste cancerformerna i Sverige, men att göra en allmän screening undersökning anses allt för dyrt och resurskrävande. Ett allvarligt problem är den höga andelen falskt positva provsvar som måste utredas med koloskopier. Flertalet rutinmetoder för påvisande av blod i feces bygger på peroxidasaktiviteten hos hemoglobinet. Problemet är att peroxidas finns i många födoämnen t ex kött, inälvs- och blodmat och vissa råa frukter och grönsaker. Intag av dessa födoämnen kan ge falskt positivt resultat. C-vitamin i större dosor hämmar provets känslighet och kan därför ge negativt resultat.

Numera finns immunologiska snabbtester, för påvisande av blod i feces, som är specifik för humant hemoglobin. Dessa tester kräver inga dietföreskrifter. De har också lägre detektionsgräns vilket ökar möjlgheterna att upptäcka små blödningar.

Flera utländska studier visar att den immunologiska snabbtesten har en hög specificitet för humant hemoglobin. Dessa studier är utförda på en population som skiljer sig från patienter i svensk primärvård. Det har inte gått att finna någon svensk publikation på området. De immunologiska snabbtesten, används endast vid ett fåtal geografiskt avgränsade platser i Sverige. Ett brett införande av dessa tester skulle sannolikt minska en del onödiga utredningar, något som gagnar patienter och sjukvård.

Syfte

Syfte med projektet är att på patienter med diagnos/frågeställning kolorektalcancer jämföra analysresultaten vid bestämmning av humanthemoglobin i feces mellan en peroxidasmetod och en immunologisk metod.

Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)

Hur stor är sannolikheten för ett sant positivt resultat vid bestämning av feces hemoglobin med peroxidasmetod vid kolorektalcancer?
Hur stor är sannolikheten att få ett sant positivt resultat vid bestämning av feces hemoglobin med en immunoligisk metod vid klorektalcancer?
Blir analysresultatet säkrare om tre olika prover tas vid varje testomgång?

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Att på de patienter i primärvården som det analyseras F-Hb med nuvarande peroxidasmetod även analysera med den immunologiska metoden. Studien som skall omfattar 600 patienter skall genomföras på vårdcentraler i södra Älvsborg som är bemannade med Biomedicininska analytiker. Varje provomgång består för patienten av 3 provtagningar på feces, för varje metod. Avläsning av resultatet sker på test nr 1 av trippelproverna, samt, på test 1-3.

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Alla patienter där blod i avföringen påvisas följs upp. Vidare utredning visar om patienten har eller har inte colorektal cancer. Denna senare diagnos (eller avsaknad av diagnos) blir vår gold standard. Utifrån den räknas sensitivitet, specificitet och prediktiva värden fram. Testegenskaper för konventionell testmetod jämförs med den nyare immunologiska metoden.

Referens

Fanvennec,L. Kapel,N. Meillert, D. Chocochillion, Gobert, JG. Detection of occult bloods in stools: Comatsion of three gaiac tets and a latex agglutination test. Biol Clin (1992), 50 311-313.
Simon, JB. Fecal occult blood testning: clinical value and limitations. Gastroenterologist (1998) Mar;&(1):66-78
Nakama H, Kamijo N, Fujimori K, Fattah AS, Zhang, B. Relationship between fecal sampling times and sensitivity and specificity of immunolchemical fecal occult blood tests for colorectal cancer: a comparative study. Dis Colon Rectum (1997) jul;40(7):781-4
Thomas, WM,Hardcastle JD, Jackson J, Pye G. Chemical and immnological testning for faecel occult blood: a comari two test in symptomatic patiens. Br J Cancer.(1992) Apr; 65(4):619-20
Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jörgensen J, Södergaard O.D, Randomised study for clorectal cancer with faecal-occualt-blood test. THE Lancet (1996) Nov 30 Vol 318:1467-1471
(Referenslistan kommer att kompleteras senare)

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)Lönekostnad för en månad, rapportskrivning (inkl soc avg)30 100
Förbrukningsmaterial (<= 2500:-/ st)Reagenskostnader 25 kr per test, 600 gånger 3 tester = 1800 test gånger 25 kronor = 45 000 kronor45 000
Sum 75 100

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board

Övrig information

Kommentar

Beviljade medel återbetalas till FoU-rådet på sökandes begäran.

Review

Review summary

 - -  -  0  +  + + 
Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar  141
Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar  15 
Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat  141
Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras  141
Sum  4173

Decision

Decision date: 2000-12-19

Decision 
Applied sum75 100
Granted sum75 100

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Lycka till!

Påvisande av humant hemoglobin i feces som screeningmetod för kolorektalcancer | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/69