Femårsuppföljning av kvinnors osteoporosrisk med hjälp av underkäkens form och tjocklek. | Application
Femårsuppföljning av kvinnors osteoporosrisk med hjälp av underkäkens form och tjocklek.
Registration number: VGFOUSA-92
Ansökan Projektmedel
Application started by: Grethe Jonasson, 2001-03-08
Professional title at the time of application: Tandläkare
Work place at the time of application: Folktandvården Tullen
Last updated / corrected by: Grethe Jonasson, 2007-11-01
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Grethe Jonasson
Tandläkare, Institutionen för odontologi

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

  1. VGFOUSA-92 : Femårsuppföljning av kvinnors osteoporosrisk med hjälp av underkäkens form och tjocklek., Ansökan Projektmedel
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2001-03-08 , Applicant: Grethe Jonasson
  2. VGFOUSA-2221 : Ändringar i bentäthet och i underkäkens tjocklek: en femårsuppföljning av 160 kvinnors osteoporosrisk., Projektmedel - Kompletteringsansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2004-02-18 , Applicant: Grethe Jonasson

Projektinformation

Datum då projektet beräknas vara färdigt

2002-12-31

Handledning

Supervisor

Stavros Kiliaridis
Professor and Chairman, Dept. of Orthodontics, Dental School, University of Genèva

Projektets innehåll

Sammanfattning

Syftet med studien är att göra en uppföljning av 160 kvinnor för att se om underkäkens form och dimensioner har ändrat sig på fem år och om denna eventuella ändring kan relateras till en ändring av bentätheten i skelettet. Bentätheten i underarmen (BMD) mäts med dual X-ray absorptiometri (DXA). Form och tjocklek på den tandbärande delen av underkäken mäts på studiemodell manuellt med mätklocka. Benförlusten på fem år korreleras till dimensionsändringarna i underkäken och ändringar i hälsa. Dessutom scannas både gamla och nya modeller in i tre-dimensionell scanner. De datorbaserade mätvärden korreleras till de manuellt mätta värdena.

Bakgrund

Sedan 50-talet har antalet bentäthetsfrakturer tredubblats i Sverige. Bara en procent av dem som har frakturerat en höft utreds för evt osteoporos trots att det nu finns effektiva mediciner att tillgå. En stor del av befolkningen undersöks årligen av tandläkare. Om tandläkare på ett enkelt sätt kan riskbedöma sina patienter med avseende på osteoporos, kan de genom att ge råd om motion och kalkintag medverka till att öka benmassan i befolkningen. Patienterna med den lägsta bentätheten skulle kunna remitteras i tid till läkare innan frakturer uppstår.

Underarmen och underkäken har samma fördelning av kompakt och trabekulärt ben (1,2). Det finns signifikanta samband mellan bentätheten i underkäken (3,4,5,6,7,8) och bentätheten i underarmen (0,4<r<0,5), men sambandet mellan underarmens bentäthet och underkäkens dimensioner (r=0,52-0,67) och form (r=0,9) är betydligt starkare (9). Preliminära mätningar som vi har gjort på 19 kvinnor, som undersöktes för fem år sedan, har visat en tydlig breddminskning hos de kvinnor, som har minskat mest i bentäthet i underarmen. Om detta gäller i en större studie, skulle det dels vara första gången en sådan minskning i den tandbärande delen av underkäken påvisas, dels skulle det kunna förklara varför just formen på underkäken mätt enligt (9) korrelerar så väl med bentätheten i underarmen.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om underkäkens dimensioner och form har ändrat sig på fem år och om denna ändring i så fall har skett i takt med den åldersrelaterade benförlusten i underarmen.

Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)

* Ändras underkäkens tandbärande del med åldern
* Finns det samband mellan en dimensionsändring i underkäken och en åldersrelaterad benförlust i underarmen
* Vilken betydelse har ålder och viktändring för förändring i bentäthet i underarmen och för underkäkens dimensioner
* Vilken betydelse har andra livstils- och hälsofaktorer för förändring i bentäthet och dimensioner

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Designen är longitudinell, kvantitativ och deskriptiv. 160 kvinnor som har ingått i tidigare studier utfyller frågeformulär angående livsstilfaktorer och evt sjukdomshistoria. På studiemodell av underkäken mäts dimensionerna dels manuellt med mätklocka dels i en tre-dimensionell scanner, som finns att tillgå i Genève där Stavros Kiliaris är professor. Bentäthetsmätning av underarmen med DXA sker på medicinkliniken i Borås.

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Students t-test (parad) används för att se om differensen mellan medelvärdena vid den första manuella mätningen av underkäken för fem år sedan och de nya manuella mätningarna skiljer sig signifikant. Parad t-test kommer ochså att användas för att se om de manuella och de datorbaserade mätningarna skiljer sig signifikant.

Linjär regressionsanalys används för att se om det finns ett samband mellan en evt minskning i tjocklek av underkäken och en evt benförlust i underarmen.

Multipel regressionsanalys kommer att användas för att utröna vilka faktorer (livstilsfaktorer, hälsofaktorer etc) som har betydelse för benförlust och dimensionsändringar.

Resultat

Benförlusten i underarmen efter 5 år är signifikant korrelerad till en minskning i underkäkens bentjocklek. Den största minskningen i den tandbärande delen fanns hos kvinnor omkring klimakteriet.
I litteraturen finns inga referenser till en åldersrelaterad minskning i benstorlek. Man vet att man efter tandutdragning får en minskning, "periostal resorption", men man har inte funnit motsvarande i partier där tänderna är kvar.
Artiklen är publicerad, se under publikation.

Diskussion

Sambandet mellan mätt benförlust i underarmen och minskning i bentjocklek i underkäken är signifikant. Vi spekulerar dessutom på om en del av den oförklarade minskningen orsakas av en fortsatt eruption av tänderna eller om den kan sättas i förbindelse med kraftfull tandborstning.

Referens

1. Nilas L, Nörgård H, Pödenphant J, Gotfredsen A, Christiansen C. Bone composition in the distal forearm. Scand J Clin Lab Invest. 1987; 47: 41-6.
2. von Wowern N. Variation in structure within the trabecular bone of the mandible. Scand J Dent Res 1977; 85: 613-22.
3. Kribbs PJ, Chesnut CH, Ott SM, Kilcoyne RF. Relationships between mandibular and skeletal bone in a population of normal women J Prosthet Dent 1990;63:86-9.
4. Kribbs PJ, Chesnut CH, Ott SM, Kilcoyne RF. Relationships between mandibular and skeletal bone in an osteoporotic population. J Prosthet Dent 1989;62:703-7.
5. Jacobs R, Ghyselen J, Koninckx P, van Steenberghe D. Long-term bone mass evaluation of mandible and lumbar spine in a group of women receiving hormone replacement therapy. Eur J Oral Sci 1996,104:10-16.
6. Klemetti E, Vainio P, Lassila V, Alhava E. Cortical bone mineral density in the mandible and osteoporosis status in postmenopausal women. Scand J Dent Res 1993;101:219-23.
7. Klemetti E, Vainio P, Lassila V, Alhava E. Trabecular bone mineral density of the mandible and alveolar height in postmenopausal women. Scand J Dent Res 1993;101:166-70.
8. von Wowern N. In vivo measurements of bone mineral content of mandibles by dual-photon absorptiometry. Scand J Dent Res 1985;93:162-
9. Jonasson G, Kiliaridis S, Gunnarsson R: Cervical thickness of the mandibular alveolar process and skeletal bone mineral density. Acta Odontol Scand 1999;57:155-161.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)Lön en månad33 000
Förbrukningsmaterial (<= 2500:-/ st)Kontorsmateriel3 000
Kapitalvaror (> 2500:-/ st)Skrivare med hög upplösning5 600
Litteratur, referens och litteratursökningLitteratur2 000
ResekostnaderResa til Genève (320 modeller med)7000kr. Uppehåll där i två veckor ca 14000kr. Resor till handledare i Göteborg 2000kr.23 000
Sum 66 600

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2000-11-28
Reference number from the ethical review board
Ö 459-00

Övrig information

Publikation

Jonasson G, Kiliaridis S, Changes in the bucco-lingual thickness of the mandibular alveolar process and skeletal bone mineral density in dentate women: A five-year prospective study. Eur J Oral Sci 2005; 113: 114-20.

Review

Review summary

 - -  -  0  +  + + 
Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar   15
Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar 1 32
Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat   42
Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras   24
Sum 1 1013

Decision

Decision date: 2001-04-06

Decision 
Applied sum66 600
Granted sum61 300

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Lycka till! Vi ser fram emot resultatet.

Femårsuppföljning av kvinnors osteoporosrisk med hjälp av underkäkens form och tjocklek. | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/92