Bedömningskriterier för ansökan av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg under åren 2000-2004

Bedömningkriterier för projektmedel under 2000-2004
Version 2004-11-17

Här finns de bedömningsgrunder som FoU-rådet utgår ifrån när de granskar och beslutar om projektmedel. Sidan kommer att uppdateras vid behov.

De enskilda granskarna betygsätter din ansökan i fyra olika avseenden enligt nedanstående mall. Ansökningar om doktorandmedel betygsätts enbart enligt sistnämnda kriteriet. Vid betygsättningen används en femgradig skala (++,+,0,-,--) där ++ är bästa betyg och -- är sämsta betyg. Om granskaren inte anser sig kompetent att bedöma används ?. Betygsskalan är:

Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar

+ +

+

0

– –

Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar

+ +

+

0

– –

Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat

+ +

+

0

– –

Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras

+ +

+

0

– –

PublishedDocument information: Bedömningskriterier för ansökan av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg under åren 2000-2004 | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Bedömningskriterier för ansökan av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg under åren 2000-2004, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/131