Bedömningskriterier för ansökan av doktorandmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg fr o m år 2000

Bedömningkriterier för doktorandmedel fr. o. m. år 2000
Version 2009-08-31

Frågan som skall bedömas är Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras?. Varje granskare ger sedan ansökan en poäng enligt nedanstående tabell.

PoängTolkning
++Mycket angeläget att få fram de svar som projektet syftar till att ge
+Angeläget att få fram de svar som projektet syftar till att ge
0De svar som projektet syftar till är av osäkert värde
-Mindre intressant att få fram de svar som projektet syftar till
--Forskningsansats saknas

PublishedDocument information: Bedömningskriterier för ansökan av doktorandmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg fr o m år 2000 | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Bedömningskriterier för ansökan av doktorandmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg fr o m år 2000, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/133