Bedömningskriterier för ansökan om komplettering av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg från och med år 2005

Bedömningkriterier för komplettering av projektmedel fr o m 2005

Medelsförbrukning

Hur stor del av de anslagna medlen har förbrukats?

Acceptabel: 70% eller mer av medlen har förbrukats
Tveksam: 30 - 70% av medlen har förbrukats
Saknas: < 30% av medlen har förbrukats
?: Uppgift saknas/går ej att bedöma

Relevans/nytta av förbrukade medel

Vilken nytta har de anslagna medlen inneburit?

Acceptabel: Relationen mellan förbrukade medel och produktion är god
Tveksam: Relationen mellan förbrukade medel och produktion är tveksam
Saknas: Ingen nytta av medlen, alternativt ingen produktion har utförts
?: Uppgift saknas/går ej att bedöma

PublishedDocument information: Bedömningskriterier för ansökan om komplettering av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg från och med år 2005 | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Bedömningskriterier för ansökan om komplettering av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg från och med år 2005, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/137