Kurslitteratur för kurs MFM330, år 2016, Göteborgs Universitet
Tillbaka till startsida MFM330
 

Kurslitteratur för kurs MFM330, år 2017, Göteborgs Universitet

Obligatorisk kurslitteratur

Nedanstående tre böcker utlånas gratis till de ST-läkare som går kursen och som tillhör Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg. Böckerna hämtas ut via utbildningsassistent Annika Carlgren här på FoU-centrum och återlämnas efter kursens avslut till henne. Övriga får här information om beställning för respektive bok.

1. Patel & Davidson (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning.(adlibris.se, ange ISBN-nr: ISBN 9789144068688 (för anställda inom Västra Götalandsregionen kan denna köpas via förfrågningsunderlag från Marknadsplatsen)).

2. Kirsti Malterud (2014) Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : En introduktion.
(adlibris.se, ange ISBN-nr: 9789144094984 (för anställda inom Västra Götalandsregionen kan denna köpas via förfrågningsunderlag från Marknadsplatsen)).

3. Gellerstedt M12 Medicinsk statistik (2004). Sollentuna: Merck Sharp & Dohme. (Gregarts studentbokhandel, tel: 0520-223990, e-post: info@gregart.se)


Läs nedanstående noga före varje seminariedag. Föreläsningar och diskussioner då vi träffas förutsätter att du på detta sätt har förberett dig.

 

Seminariedag 1

Obligatoriskt: Patel & Davidson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 1-65.

Vid följande länkar kan du läsa mer läshänvisningar:

Seminariedag 2

Seminariedag 3

Patel & Davidson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

Seminariedag 4

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik, sid 5-38, 52-55, 67-71.

Seminariedag 5

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik, sid 71-120.

Brevidläsning inför seminarium 5:
Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik, sid 121-160.

 

Seminariedag 6

Obligatoriskt: Malterud (2014); Kap 2, Vad är kvalitativa metoder, Kap 3, Forskarens roll under forskningsprocessen, Kap 8, Analysens mål, Kap 9, Analys av kvalitativa data.

Bredvidläsningslitteratur – empirisk-holistiska (kvalitativa ) metoder
- Bengtsson J. Med livsvärlden som grund, kap 1. Lund: Studentlitteratur, Andra upplagan, 2005.
- Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, Tredje upplagan, 2014.
- Hartman J. Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Kvalitativa metoder (välj meny Forskningsmetodik och vidare till Kvalitativa metoder).

Seminariedag 7

De fyra artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallarna ska vara lästa till detta seminarium. Fyll också i och ta med såväl granskningsmallar som artiklar till utbildningstillfället för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen (artiklar-se EXAMINATIONSUPPGIFTER).

Kap 1-6 + kap 10 i Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok" SBU. Finns här på SBUs hemsida elektroniskt:

EBM och Cochrane-biblioteket

Seminariedag 8

Kommunikation och presentation

Seminariedag 9

Projektseminarium. Grupparbete kring första versionen av era projektplaner.
Granskningsmallar.

Inför slutseminarie.
Opponerings-granskningsguide.

Seminariedag 10

Forskningsetik

Vid följande länkar kan du läsa mer om forskningsetik:
Etikprövningslagen
Helsingforsdeklarationen
Göteborgs Etikprövningsnämnd

Seminariedag 11

Projektseminarium, examination av projektplaner, powerpointpresentation och muntlig presentation samt referenslista.

Inför slutseminarie.
Opponerings-granskningsguide.


PublishedDocument information: Kurslitteratur för kurs MFM330, år 2016, Göteborgs Universitet | Last modified: 2017-11-20 by Eva Almqvist

Kurslitteratur för kurs MFM330, år 2016, Göteborgs Universitet, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/179851