Bedömningskriterier för ansökan av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg från och med hösten 2009

Bedömningkriterier för projektmedel fr o m hösten 2009
Version 2009-08-31. (Några rubriker har modifierats 2009-09-21)

Granskningskriterierna för nya projekt består av två huvudgrupper, övergripande prioritering och vetenskapliga kriterier. Den övergripande prioriteringen består av två kriterier. De vetenskapliga kriterierna vägs samman till tre kriterier (övergripande, metodik och genomförande). Samtliga fem delkriterier väger lika tungt. Metodkriterierna har olika formulerade poängnycklar beroende på vilken slags studie det är. De övriga kriterierna är samma oavsett studie. Du kan läsa Mer om studiedesign på en extern webbsida

En hög siffra är ett bra betyg och en låg siffra mindre bra. Betyget 0 är ett dåligt betyg medan om man som granskare anger ? avstår man från att betygsätta. De andra granskarnas betyg väger då tyngre.

Övergripande prioritering

Rb Tillämpbarhet:

4 Direkt i sin helhet tillämpbar i patientvården
3 Sannolikt på sikt helt tillämpbar i patientvården
2 Sannolikt delvis tillämpbar i patientvården
1 Osäkert om tillämpbar i patientvården
0 Ej patientnära/Ej tillämpbar i patientvården
? Ej kompetent att bedöma

Rc Relevans / nytta:

4 Mycket stor nytta/relevans
3 Klar nytta/relevans
2 Viss nytta/relevans
1 Tveksam nytta/relevans
0 Ingen nytta/relevans
? Ej kompetent att bedöma

Vetenskapliga kriterier

Va1 Ansökans bakgrund och frågeställning(ar):

4 Samtliga ovanstående beskrivs tydligt och begripligt
3 En av ovanstående bedöms vara ofullständig
2 Två av ovanstående bedöms vara ofullständiga
1 Alla tre av ovanstående bedöms vara ofullständiga
0 Alla tre av ovanstående bedöms vara helt otillfredställande
? Ej kompetent att bedöma

Va2 Originalitet:

4 Mycket originellt med helt nya infallsvinklar
3 Delvis nytänkand
2 Bekräftande studie där enstaka tidigare studier finns
1 Upprepning, flertal studier finns, resultat från frågeställning kända
0 Plagiat/"me too forskning". Bättre studier finns redan
? Ej kompetent att bedöma

Vm1 Metod - Design:

Punkten Vm1 handlar om att vi värderar en viss design som vetenskapligt mer värdefull eller avancerad än en annan.

Kvantitativ experimentell studie (i de flesta fall en klinisk prövning)
RCT skattas högst medan SCRED skattas lägst. SCRED är en design utan kontrollgrupp. Individen är då sin egen kontroll. SCRED anses möjlig att använda vid kliniska prövningar där det är svårt att rekrytera tillräckligt antal patienter för en randomiserad kontrollerad studie. En felkälla är om det man mäter hos patienterna inte är någorlunda stabil, exempelvis om det är en sjukdom med stor spontanläkning. För mer information se följande länkar: Om olika projektdesign, Om SCRED och Exempel på SCRED

4 RCT (randomized clinical trial) av god kvalitet (med eller utan cross over)
3 RCT (randomized clinical trial) med mindre tveksamheter i design / CCT (clinical controlled trial) av god kvalitet.
2 CCT (clinical controlled trial) med mindre tveksamheter i design / SCRED (Single Case Research Experimental Design = Single subject design) av god kvalitet.
1 SCRED med mindre tveksamheter i design
0 Ej adekvat. Allvarliga brister i studiens design
? Kan ej/går ej att bedöma

Kvantitativ observationsstudie (verkligheten studeras utan att man försöker påverka den)
Longitudinell avser att individen mäts vid flera tillfällen. Tvärsnittsstudie att individen bara mäts en gång. Longitudinella studier skattas högre än tvärsnittsstudier och prospektiva högre än retrospektiva. (För mer information om design av forskningsprojekt, klicka här)

4 Prospektiv longitudinell studie (=kohortstudie) av god kvalitet
3 Prospektiv tvärsnittsstudie av god kvalitet / Prospektiv longitudinell studie med mindre tveksamheter i design / Retrospektiv longitudinell studie (ofta fall-kontrollstudier) av god kvalitet
2 Retrospektiv longitudinell studie med tveksamheter i design / Retrospektiv tvärsnittsstudie av god kvalitet.
1 (Används ev när något av ovanstående inte passar)
0 Ej adekvat. Allvarliga brister i studiens design
? Kan ej/går ej att bedöma

Kvalitativ studie
Kvalitativa metoder kan indelas i vetenskapliga ansatser och ansatser som rör sig i gränslandet mellan vetenskap och utveckling/kvalitetssäkring. De rent vetenskapliga ansatserna kan sedan grovt indelas i de som vilar på en teoretisk referensram och de som inte gör det. (För mer information, klicka här)

4 Vetenskapliga ansatser som vilar på teoretisk referensram
3 Vetenskapliga ansatser som inte vilar på teoretisk referensram. Ex kvalitativ deskriptiv metod (som ibland kallas innehållsanalys)
2 Ansatser i gränslandet vetenskap-utveckling (ex vis aktionsforskning).
1 Svårbedömd men sannolikt inte helt fel tänkt
0 Ej adekvat. Allvarliga brister i studiens design
? Ej kompetent att bedöma

Vm2 Metod - Urval / representativitet

Punkten Vm2 handlar om huruvida urval och representativitet är korrekt och konsekvent i förhållande till den design sökanden valt (för information om urvalsstrategier, klicka här).

Kvantitativ experimentell studie (i de flesta fall en klinisk prövning)
Interventionsstudier som syftar till direkt tillämpning bör värderas något högre än studier som syftar till att testa en hypotes i ett urval som inte representerar en relevant population.

4 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population. Powerberäkning och skattning av stickprovsstorlek är gjord på rimligt sätt.
3 Powerberäkning och skattning av stickprovsstorlek är gjord på rimligt sätt. Urvalet är gjort för att optimera studiens chanser att bevisa en preliminär hypotes. Resultaten ej nödvändigtvis generaliserbara till en population. Motivet till urvalet beskrivs.
2 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population men oklarheter beträffande powerberäkningen.
1 Mindre oklarheter huruvida urvalet representerar en relevant population. (Oavsett om powerberäkning finns eller ej).
0 Ej adekvat urval
? Ej kompetent att bedöma

Kvantitativ observationsstudie (verkligheten studeras utan att man försöker påverka den)

4 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population. Powerberäkning och skattning av stickprovsstorlek är gjord på rimligt sätt.
3 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population. Vissa oklarheter beträffande skattning av stickprovsstorlek.
2 Representativt urval för att kunna tillämpa resultaten i en beskriven population men powerberäkning saknas.
1 Mindre oklarheter huruvida urvalet representerar en relevant population. (Oavsett om powerberäkning finns eller ej).
0 Ej adekvat urval
? Ej kompetent att bedöma

Kvalitativ studie
Representativitet är ett begrepp som inte är direkt användbart inom kvalitativ forskning. Man talar mer om generaliserbarhet, d.v.s. finns ett mönster som kan antas ha viss allmängiltighet. Ofta handplockar man studiepersoner för att fånga så stor spridning som möjligt eller så stort djup som möjligt av åsikter/upplevelser/erfarenheter. Framgår det hur urvalet har gjorts och varför? Är urvalsstrategin lämplig i förhållande till studiens syfte?

4 Urvalet görs medvetet och motiveras tydligt. Urvalsstrategin passar till studiens syfte
3 Urvalet görs medvetet men motiveras mindre tydligt
2 Urvalet görs medvetet men utan acceptabel motivation
1 Urvalet är olämpligt för syftet
0 Ej adekvat
? Ej kompetent att bedöma

Vm3 Metod - Databearbetning / analys

Punkten Vm3 handlar om huruvida databearbetning och analys korrekt och konsekvent i förhållande till den design sökanden valt.

Kvantitativ experimentell studie (i de flesta fall en klinisk prövning)

4 Lämpligt val av variabler (Var) med optimering (Vop) och adekvat metodik (S)
3 Lämpligt val av variabler (Var) och adekvat metodik (S). Optimering (Vop) görs ej.
2 Lämpligt val av Var men vissa tveksamheter kring valet av statistisk metod (S)
1 Som ovan men större tveksamhet kring valet av statistisk metod
0 Ej adekvat databearbetning
? Ej kompetent att bedöma

Kvantitativ observationsstudie (verkligheten studeras utan att man försöker påverka den)

4 Lämpligt val av variabler både till kvalitet (Var) och antal (Vri). Adekvat statistisk metodik (S)
3 Lämpligt val av variabler (Var) och adekvat statistisk metod (S)
2 Lämpligt val av Var men vissa tveksamheter kring valet av statistisk metod (S)
1 Som ovan men större tveksamhet kring valet av statistisk metod
0 Ej adekvat databearbetning
? Ej kompetent att bedöma

Kvalitativ studie
Några begrepp behöver definieras. Perspektiv avser teoretisk referensram eller paradigm. Ansats avser en speciell inriktning, exempelvis fenomenologi eller hermeneutik. Metod skulle i det här sammanhanget avse en mer detaljerad avgränsning av en ansats, exempelvis fenomenologi enligt Giorgi's metodik

4 Utmärkt till alla delar. Motivering till val av metod. Namngiven ansats, steg i analysen angivet
3 Specifik ansats namngiven
2 Bättre metoder finns för den aktuella frågeställningen/syfte men OK
1 Tveksamt metodval
0 Ej adekvat
? Ej kompetent att bedöma

Vg2 Kostnadsredovisning

Helhetsbedömning av huruvida sökta medel är specificerade och relevanta. Har man sökt orimligt mycket medel ger detta lägre poäng. Den som sökt för lite medel får inte poängavdrag.

4 Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som skall göras i studien. Kostnaderna är specificerade och motiverade
3 Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som skall göras i studien. Kostnaderna är specificerade men inte adekvat motiverade
2 Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som skall göras i studien. Kostnaderna är inte specificerade
1 Beloppet förefaller för högt
0 Beloppet förefaller helt orimligt
? Ej kompetent att bedöma

PublishedDocument information: Bedömningskriterier för ansökan av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg från och med hösten 2009 | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Bedömningskriterier för ansökan av projektmedel till lokala FoU-rådet i södra Älvsborg från och med hösten 2009, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/31501