Om våra kurser

Informationsplattformsbyte

Vi byter hemsida och flyttar information under sommaren 2017 och information om 2018-års kurser återfinns här.

Om våra kurser

Intyg från GU:

Kurser från Göteborgs Universitet

Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp, Kurskod MFM330 2017

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block om vardera en heldag. Elva kurstillfällen ges åter under vårterminen 2017 med start 18 januari och avslutande projektseminarie den 9 juni. Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier). Anmälan till kursen år 2017 öppnar den 15 augusti och stängs den 30 september år 2016. Besked om antagning gavs 18:oktober 2016 via mail.

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård (SM00016), (Tidigare benämnd FoU-stafett)

En seminarieserie på forskarutbildningsnivå.
Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfällen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp (kurskod:MFM301) 2017

Uppdragsutbildning. Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Södra Älvsborg och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift (se informationslänk nedan).

Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering.

Handledning i forskarutbildning

Kursen Handledning i forskarutbildningen 5 högskolepoäng (kurskod HPE201) vänder sig till disputerade handledare eller blivande handledare. Kursens övergripande syfte är att utveckla kompetensen för handledare. Kursen innehåller två huvudperspektiv, dels ett vidare perspektiv som behandlar forskarutbildningens sammanhang, organisation och förutsättningar, dels ett fokuserat perspektiv som handlar om relationen mellan handledare och doktorand eller projektledare.

FoU primärvårds samlade kursutbud återfinns här (samtliga kursorter Västra Götalandsregionen).

PublishedDocument information: Om våra kurser | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Om våra kurser, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/66611