Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 671 hits in 1.13 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Psykosociala riskfaktorer hos patienter med ländryggsmärta.Påverkas smärtutveckling av tidig tillgänglighet till sjukgymnast.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-878
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Smärttillstånd i rörelse-och stödjeorganen är ett samhällsproblem som kräver uppmärksamhet.Med fokus på ryggbesvär drabbas 85% av alla i arbetsför ålder någongång av ryggbesvär. Man menar att 90% tillfrisknar oavsett åtgärd och att upptill 10% utvecklar långvariga smärttillstånd.Preventiva insatser till alla som drabbas av ryggsmärtor skulle innebära stora kostnader ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/878
uct:883 gave a hit
Granted and completed Early access to physical therapy treatment for sub acute low back pain in primary health care.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-2926
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Ländryggsmärta i en subakut fas är en kritisk tidsperiod för utveckling av långvarig smärta. Effekten av tidig tillgänglighet till sjukgymnastik inom primärvård för patienter med subakut ländryggssmärta är inte utvärderad. Syfte: Utvärdera effekten av tidig tillgänglighet, inom två dagar, till sjukgymnastik för patienter med subakut ländryggsmärta. Studie design: ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/2926
uct:883 gave a hit
Granted and completed Utveckling av funktionsinriktade behandlingar för patienter med långvarig generaliserad smärta.
Kaisa Mannerkorpi, Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi, VGFOUREG-3251
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund. Långvarig regional smärta och långvarig generaliserad smärta från rörelse- och stödjeorganen är vanligt förekommande i befolkningen. Förutom individuellt lidande utgör långvariga smärttillstånd också en stor kostnad för samhället eftersom patienter med långvariga smärttillstånd står för höga indirekta kostnader. Det finns behov av fortsatt utveckling av effektiva ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/3251
uct:883 gave a hit
Granted and completed En jämförelse mellan två långvariga smärttillstånd; generaliserad smärta/fibromyalgi och långvarig ländryggssmärta. Förändras smärttröskel och smärtutbredning över tid hos patienter med långvarig ländryggssmärta.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-4516
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ländryggssmärta drabbar 60-80 % av befolkningen någon gång under sin levnadstid. De allra flesta (90 %) blir besvärsfria oavsett behandling medan ca 10 % utvecklar ett långvarigt smärttillstånd med funktionsnedsättning som följd. Många patienter med långvarig ländryggsmärta har ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaringsmodell till sina symtom utan kategoriseras som ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/4516
uct:883 gave a hit
Granted and completed Utveckling av funktionsinriktade behandlingar för patienter med långvarig generaliserad smärta.
Kaisa Mannerkorpi, Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi, VGFOUREG-5130
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund. Långvarig regional smärta och långvarig generaliserad smärta från rörelse- och stödjeorganen är vanligt förekommande i befolkningen. Förutom individuellt lidande utgör långvariga smärttillstånd också en stor kostnad för samhället eftersom patienter med långvariga smärttillstånd står för höga indirekta kostnader. Syftet är att i en kontrollerad randomiserad ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/5130
uct:883 gave a hit
Granted and completed Patient-specific functional scale: test-retest reliability and validation of its use in women with longstanding low back pain.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-6653
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Generella och gruppspecifika instrument är vanligt förekommande för utvärdering i forskning och klinisk arbete. Det finns behov av utvärderingsinstrument som är känsliga för förändring och som inte fokuserar på smärta för patienter med långvarig smärtproblematik. Ett individbaserat mått som patient - specifik funktionell skala (PSFS) är ett formulär där patienten själv ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/6653
uct:883 gave a hit
Granted and completed Low back pain in primary health care with focus on risk for transformation to chronic pain.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-7066
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har patienter med ländryggssmärta som målområde. De aspekter som kommer att bli föremål för forskning är att utvärdera olika kvalitetsaspekter för ett patientspecifikt mätinstrument för aktuell målgrupp, identifiera riskfaktorer hos personer med långvarig ländryggssmärta för utveckling av generaliserad smärta samt jämföra skillnader och likheter ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/7066
uct:883 gave a hit
Granted and completed Men with Fibromyalgia or Chronic Widespread Pain - effect of exercise on symptoms and body functions
Anna Bergenheim, FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning, VGFOUREG-7918
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
INTRODUCTION: Fibromyalgia (FM) and Chronic Widespread Pain (CWP) are common diseases in primary care. FM is a painful musculoskeletal disease characterised by widespread pain and tenderness, fatigue, sleep disturbance, morning stiffness and psychological distress. The prevalence of FM in the western world is estimated to be between 1 % and 3 % and the prevalence of CWP range from 11 % to 13 %. ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/7918
uct:883 gave a hit
Granted and completed Early Access to Physical Therapy Treatment for Subacute Low Back Pain in Primary Health Care.
A prospective randomized clinical trial.

Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-9060
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En stor del av befolkningen i arbetsför ålder (60-80 %) kommer någon gång drabbas av ländryggssmärta (LRS). De flesta (90 %) tillfrisknar inom 4 till 6 veckor oavsett intervention, medan 3-10 % utvecklar långvarig LRS. Man menar att LRS i en subakut fas är en kritisk period för utveckling av långvarigt LRS. Syftet med studien var att utvärdera effekten av tidig tillgänglighet till ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/9060
uct:883 gave a hit
Rejected Finns det samband mellan kvinnors behov av sjukskrivning och förekomst av generaliserad smärta vid långvarig ländryggssmärta?
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-9186
Projektmedel - Rehabilitering, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ländryggssmärta (LRS) drabbar upp till 80 % av människor i arbetsför ålder. De flesta (90 %) blir besvärsfria inom 6 veckor medan upptill 10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS). Många patienter med LLRS har ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till symtom utan får en diagnos som benämns, idiopatisk eller ospecifik LRS. Kostnader för konsekvenserna av ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/9186
uct:883 gave a hit
Granted and completed Low back pain in primary health care with focus on risk for transformation to chronic pain.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-10081
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har patienter med ländryggssmärta som målgrupp. De aspekter som kommer att bli föremål för forskning är att utvärdera olika kvalitetsaspekter för ett patientspecifikt frågeformulär, kartlägga och beskriva faktorer hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta, följa dessa patienter över tid och identifiera riskfaktorer för utveckling av generaliserad ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/10081
uct:883 gave a hit
Granted and completed Kvinnor med långvarig ländryggssmärta – riskfaktorer för sjukskrivning.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-10402
Projektmedel - Rehabilitering, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ländryggssmärta (LRS) drabbar upp till 80 % av människor i arbetsför ålder. De flesta (90 %) blir besvärsfria inom 6 veckor medan upptill 10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS). Många patienter med LLRS har ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till symtom utan får en diagnos som benämns ospecifik LRS. Kostnader för konsekvenserna av LRS var i Sverige ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/10402
uct:883 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av konsekvenser av långvarig smärta, två års uppföljning.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-11048
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ländryggssmärta drabbar upp till 80% av människor i arbetsför ålder. De flesta (90%) blir besvärsfria inom 6 veckor medan ca 10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS). Många patienter med LLRS har ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till symtom utan diagnostiseras som ospecifik LRS. Hur utveckling från akut till LLRS sker är inte helt klarlagt. Studier har ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/11048
uct:883 gave a hit
Granted Fysisk aktivitet, kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi.
Physical activity, body functions and inflammation in fibromyalgia.

Kaisa Mannerkorpi, Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi, ALFGBG-11493
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Fibromyalgi (FM) kännetecknas av smärta, trötthet och aktivitetsbegränsningar. Det behövs ökade kunskaper om diagnostik och behandling av subgrupper av patienter med FM. Syfte är a) att utvärdera effekter av högintensiv träning för den subgrupp av patienter med FM som har måttliga funktionsnedsättningar. Vår hypotes är att högintensiv träning hos denna subgrupp minskar smärta ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/11493
uct:883 gave a hit
Granted and completed Två års uppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård.
Prospektiv longitudinell studie.

Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUREG-11670
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Ländryggssmärta (LRS) ger årligen stora samhällskostnader och det är en vanlig sökorsak inom primärvård. LRS drabbar 60-80 % av befolkningen någon gång i livet. De flesta (90 %) blir besvärsfria oavsett behandling medan ca 10 % utvecklar ett långvarigt smärttillstånd med funktionsnedsättning. Hur akut LRS utvecklas till en långvarig ländryggssmärta (LLRS) med ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/11670
uct:883 gave a hit
Granted and completed Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi
Kaisa Mannerkorpi, Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi, VGFOUREG-11939
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Fibromyalgi (FM) kännetecknas av smärta och trötthet. Patienterna uppvisar även nedsatt muskelfunktion och aktivitetsbegränsningar. Det behövs ökade kunskaper om behandling av subgrupper med FM, och denna studie fokuseras på patienter med måttliga funktionsnedsättningar. Syfte med denna kontrollerade randomiserade interventionsstudie är att utvärdera effekter av högintensiv träning ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/11939
uct:883 gave a hit
Granted and completed Low back pain in primary health care with focus on risk for transformation to chronic pain.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-13720
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har patienter med långvarig ländryggssmärta som målgrupp. De aspekter som kommer att bli föremål för forskning är att utvärdera olika kvalitetsaspekter för ett patientspecifikt frågeformulär, kartlägga och beskriva faktorer hos patienter med långvarig ländryggssmärta, följa dessa patienter över tid och identifiera riskfaktorer för en ogynnsam ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/13720
uct:883 gave a hit
Granted and completed Patient-specific functional scale: test – retest reliability and validation of its use in women with longstanding low back pain.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-21801
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Studie design: Kohort studie av kvinnor med långvarig ländryggssmärta (LLRS). Syfte: Undersöka patient-specifik funktionell skala (PSFS) test – retest reliabilitet och samtidig (concurrent) validitet för kvinnor med LLRS. Bakgrund: Generella och sjukdomsspecifika mätinstrument matchar inte alltid patientens behov. För att tillgodose detta har patient-specifika instrument utvecklats. PSFS ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/21801
uct:883 gave a hit
Granted and completed Arrangemang av kurs i forskningsmetodik-fördjupning del II 7,5 hp (kod: MFM320)
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-41171
Arrangörsbidrag, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursen Forskningsmetodik-fördjupning del II 7,5 hp (kod: MFM320) är en uppdragsutbildning som vänder sig till regionanställd personal företrädesvis inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Kursgivare är Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursadministration och praktiska arrangemang sköts av FoU-enheten i Primärvården Södra ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/41171
uct:883 gave a hit
Granted and completed Test-retest reliabilitet och validitet av Patient-Specifik Funktionell Skala för kvinnor med långvarig ländryggssmärta.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-55591
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Studie design: Kohort studie av kvinnor med långvarig ländryggssmärta (LLRS). Syfte: Undersöka patient-specifik funktionell skala (PSFS) test – retest reliabilitet och samtidig (concurrent) validitet för kvinnor med LLRS. Bakgrund: Generella och sjukdomsspecifika mätinstrument matchar inte alltid patientens behov. För att tillgodose detta har patient-specifika instrument utvecklats. PSFS ...
www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/55591
uct:883 gave a hit

Search information, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/search?search=uct%3A883&page=-1