Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne | Unit

Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne

Unit information

name:
Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne
description:

Enheten arbetar med strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor utifrån ett regionalt skåneperspektiv.

Syftet är att ge en helhetssyn på FoU-arbetet i Skåne. Genom att skapa arenor där hälso- och sjukvård, universitet och högskola samt näringslivet kan mötas vill vi aktivt bidra till att stärka regionens möjligheter att tillvarata nya kunskaper och innovationer.

Förutom arenaskapande arbetar vi med områden såväl internt som externt, lokalt som regionalt, nationellt som internationellt.

Hemsida Forskning och utveckling, Region Skåne

Se även: https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/

address:
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
zip code and city:
205 25 Malmö
phone:
e-mail:
url-link:
https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-03-28 |

Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/unit/521