Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp, kurskod: MFM330 år 2017

Kurs i forskningsmetodik - en introduktion, 8 högskolepoäng, avancerad nivå
(kurskod:MFM330) år 2017

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).
(Fr o m 15 augusti t o m den 30 september år 2016 var det möjligt att anmäla sig till årets kurs)

Kursen 2017:

Kursmaterial:


Historik:

Kursinformationen uppdateras kontinuerligt och för dig som antagits till kursen är det viktigt att läsa kursmoment/schema under kursens gång. Kursen är uppbyggd av flera block om vardera en heldag. Dessa elva seminarietillfällen ges under vårterminen år 2017 med start 18 januari, avslutande seminariedag den 9 juni.
Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum södra Älvsborg.
De flesta kurstillfällen hålls i våra lokaler som ligger centralt i Borås ( vägbeskrivning).
Kursinformation kommer att uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Mailadress för kursdeltagare:
Denna mailadress används vid inlämning av uppgifter samt frågeställningar:

Anmälan och kursavgift:

Din anmälan gör du på länk till höger (har du inte användaruppgifter sedan innan så uppmanas du där att logga in).

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 100 SEK för år 2014). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp.

Lokala FoU-rådet i södra Älvsborg betalar hela kursavgiften om kursdeltagaren uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

Kursanmälan och antagningsordning

Det finns 25 platser till kursen. Antagning sker i den ordning som de undertecknade bekräftelserna på anmälningarna inkommit till kursadministrationen. Företräde ges till personal verksam inom Södra Älvsborg Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal). 1 januari före kursstart blir din anmälan bindande, därmed tillämpas ovanstående regler beträffande kursavgift.

Handledning under kursen ges från FoU-centrum Södra Älvsborg för anställda inom primärvårdsverksamhet inom området Södra Älvsborg. Övriga primärvårdsverksamheter kontaktar sitt respektive FoU-centrum före anmälan. Andra kursdeltagare rekommenderas att skaffa handledare i god tid inför kursen.

Övrigt

information Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.
information Undantag från behörighetskraven
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.
information Lön under kursdagarna?
Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).
information Kostnad för kurslitteratur?
Din arbetsgivare står för kostnaden av kurslitteratur. De som har ST inom Sö Älvsborg kommer att få möjlighet att låna: Forskningsmetodikens grunder, M12 Medicinsk statistik. Har du ST inom annat område så kontaktar du din Studierektorsenhet alternativt FoU-centrum. Observera att möjligheterna till att låna böcker varierar mellan respektive område.
Det är därför bra att du som ST kontaktar ditt område i god tid inför kursen.
information Närvaroregler och kursavgift

Regler Kursavgift
Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro utöver punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler”, krävs läkarintyg.
Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen.

information Bedömning av kursens olika moment och som helhet

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare restuppgift för det momentet.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

  • Närvaro
  • Statistikinlämningsuppgift
  • Individuell reflexionsuppgift
  • Projektplanen inklusive referenslista
  • peer-to-peer bedömning av andras projektplaner
  • Visuell presentation-PowerPointpresentation
  • Muntlig presentation
information Tid instudering och hemuppgifter
Det beräknas att instudering och hemuppgifter tar cirka 14 heldagar utöver de 11 kursdagarna.
information Kan kurserna räknas som del i en forskarutbildning?
Du behöver inte vara antagen till forskarutbildning för att gå kursen. Kursen har innehåll och omfattning motsvarande den obligatoriska doktorandkursen del I. Om man senare skulle bli antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet kan man indivuduellt ansöka om att få jämställa kursen MFM330 med doktorandkursen del I.

PublishedDocument information: Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp, kurskod: MFM330 år 2017 | Last modified: 2019-01-25 by RW Layout

Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp, kurskod: MFM330 år 2017, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/199841