Bedömningsgrunder för projektmedel hos lokala FoU-rådet i södra Älvsborg

Bedömningsgrunder

Här finner du information om de beslutsprocedurer och bedömningsgrunder som FoU-rådet i Södra Älvsborg använder sig av för sina olika anslag. Den här sidan uppdateras vid behov, så använd alltid dessa webbsidor för att få aktuell information. Om du har ansökt om projektmedel eller doktorandmedel så går din ansökan först ut till flera olika granskare. Din ansökan betygssätts då med avseende på ett antal kvalitetskriterier som fastställts sedan tidigare och används konsekvent för alla ansökningar inom samma kategori. Därefter träffas granskarna för att gemensamt fatta beslut om vilka ansökningar som skall beviljas medel. Övriga ansökningar genomgår inte samma beslutsprocedur som ansökningar om projektmedel och doktorandmedel utan går direkt till en enskild beslutsfattare. Denne enskilde beslutsfattare är alltid en person som ingår i FoU-rådet. Nedan finner du länkar till mer information om bedömningskriterier för ansökningar om projekt- och doktorandmedel:

Aktuella bedömningsgrunder

Äldre bedömningsgrunder

(Dessa bedömningsgrunder används inte längre på nya ansökningar. De kan vara intressanta om du vill se hur en gammal ansökan har bedömts.)

information Information om hur rådet ser på forskningsmetoden SCRED

Single Case Research Experimental Design (SCRED)

Kallas även i dagligt tal för single subject design. Med SCRED avses en studie där alla personer får samma intervention. SCRED är alltså inte en cross-overstudie där olika behandlingsalternativ jämförs.

SCRED anses möjlig att använda vid interventionsstudier där det är svårt att rekrytera tillräckligt antal patienter för en randomiserad kontrollerad studie. En orsak till systematiskt fel i SCRED är om det man mäter hos patienterna inte är någorlunda stabil, exempelvis om det är en sjukdom med stor spontanläkning. Barn förändras ju av naturliga skäl alltid varför SCRED i regel inte lämpar sig för studier av barn.

SCRED kan göras som AB, ABA och ABAB design. Med A avses period utan intervention och med B period med intervention. Ju fler perioder / cykler som visar på förändring under B-perioderna desto mer sannolikt att förändringar verkligen orsakas av interventionen. En intervention med bestående effekt får som konsekvens att försämring inte ses i en A-period som följer efter en B-period. Om man vid en A-period som följer efter en B-period ser en fortsatt förbättring talar detta för att förbättringen är del i en spontan förbättring snarare än orsakat av interventionen.

När man bestämmer sig för resultatet i en SCRED finns två traditioner. Den ena innebär att man gör en graf med en linje för varje individ. På y-axeln finns effektmåttet och på x-axeln tid. Man tittar sedan på linjerna och bestämmer sig för om trenden talar för förbättringar, försämringar eller ingen förändring under B-perioderna. En mer exakt metod är att räkna fram individuella förändringsmått mellan de olika perioderna och sedan med lämpliga statistiska test se om förändringsmåttens skillnad från 0 (ingen förändring) är statistisk signifikant. Sistnämnda utvärderingsmetoden anses säkrare än enbart visuell inspektion av ett diagram. Om man använder utvärderingsmetoden att räkna statistik bör man före studien göra skattning av stickprovsstorlek för att se att man har rimlig chans att kunna bevisa att interventionen har effekt om den verkligen har det.

För att lokala FoU-rådet i södra Älvsborg ska godkänna SCRED som metod för ett forskningprojekt krävs att man använder sig av åtminstone en ABA-design. Bara AB-design godtas inte. Dessutom ska en skattning av stickprovsstorlek göras före studien genomförs. Det räcker inte med att göra en visuell inspektion av data, utan man måste beräkna statistik.

Resultatet som är framtaget med SCRED är osäkrare än i en randomiserad kontrollerad studie. Vi vill påpeka att även om SCRED uppfyller minimikraven för att betraktas som vetenskaplig ansats innebär det inte att man garanteras medel. En projektansökan där metoden bygger på SCRED konkurrerar med andra ansökningar. I denna konkurrens värderas studier med kontrollgrupp högre än studier som använder SCRED.

Som exempel kan nämnas projektet om axelbesvär hos diabetiker

 

PublishedDocument information: Bedömningsgrunder för projektmedel hos lokala FoU-rådet i södra Älvsborg | Last modified: 2019-07-19 by Researchweb Support 7

Bedömningsgrunder för projektmedel hos lokala FoU-rådet i södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/91