Information CKF
This document is under revision

Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här

Instruktion för ansökan till CKF Dalarna 1 mars 2019.
- http://www.researchweb.org/is/ckfuu

Fram till den 1 mars kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra eller lägga till information. Ansökan som inte är färdigställd med eventuella bilagor och inskickad med knappen Slutför vid den tidpunkten kommer inte att behandlas av Centrumrådet (CR).

Av de uppgifter som lämnas i denna ansökan är titel, sökande, medarbetare, sammanfattning, populärvetenskaplig sammanfattning av resultat och vetenskapliga publikationer är synliga för alla på internet efter sista ansökningsdatum. Möjlighet till att dölja ansökan finns - se Anvisningarna eller under knappen Hjälp och service på startsidan.

För att CR ska kunna göra en bedömning av ansökan krävs att ditt personkort innehåller ett aktuellt CV (se Startsidan). Aktuellt CV måste finnas inlagt för samtliga medarbetare i projektet.

Researchweb
Vanliga frågor och svar hittar du i Anvisningar nedan och som vi rekommenderar dig att skriva ut samt under knappen Hjälp och service på startsidans vänstermenyn.

Webbläsarens standardknapp "Bakåt" bör inte användas. Navigera istället med knappar och menyer som denna webbsida erbjuder. Vill du spara din ansökan som ett Word-dokument: lägg till /rtf i adressfältet i webbläsaren (ev. bilder sparas dock ej)och spara som
Du ska inte stå i edit-läget utan i adressfältet ska det stå: www.researchweb.org/is/ckfuu/ansokan/"sex siffror som är numret på din ansökan"

CV och personkort
Systemet bygger på att sökanden och medarbetare själva registrerar sig och skaffar ett eget lösenord. Därmed registreras ett personkort som också gäller för andra ansökningar inom de landsting som använder Researchweb. Ingen skall ha mer än ett personkort i systemet. Till personkortet skall CV biläggas. CV behöver bara läggas in en gång men ska förstås uppdateras inför varje ansökan. I CV skall framgå aktuell anställning (befattning och enhet) samt finnas en redovisning av de 10 mest relevanta publikationerna under de senaste fem åren. CV är obligatoriskt för personer i projektet som bidrar med vetenskaplig kompetens.

Systemet frågar automatiskt en gång per år om behov finns av att ändra/lägga till ny info till personkortet (ex ny e-postadress). För att systemet skall kunna erbjuda utlovade tjänster krävs att alla med personkort besvarar denna uppmaning. Handledare och medarbetare får inte läggas in med samma e-postadress som sökanden.

Huvudsökanden har ansvaret att vederbörande lägger in sitt CV i personkortet.

Formuläret
Formuläret består av följande sektioner med huvudrubriker:
Sektion A - Information om sökanden
Sektion B - Projektbeskrivning
Sektion C - Bilagor
Sektion D - Projektbudget
Sektion E - Projektledarens egen bedömning
Sektion F - Vetenskaplig rapportering – gäller endast för fortsättningsansökan.

Beskrivningar
För varje fält i formuläret finns en kort beskrivning av vad och hur mycket som skall anges i respektive fält. Beskrivningen nås genom att klicka på ?-symbolen vid varje rubrik.

Obligatoriska fält
Understrukna rubriker med ett +-tecken är obligatoriska. Du kan inte slutföra ansökan utan att dessa är ifyllda. Rubrikerna är alltså inte klickbara trots understrykningen.
Du kan dock avvakta med ifyllandet intill sista datum.

Maximerade fält
För att få en mer hanterbar mängd text för granskarna är texten i ett flertal fält begränsad. Har du överskridit denna gräns säger systemet ifrån och du kan inte slutföra ansökan.

Spara regelbundet
Vi rekommenderar att du sparar regelbundet, cirka var 15de minut och alltid innan/efter du lägger till eventuella medarbetare, handledare eller en bilaga.

När du fyllt i din ansökan färdigt återstår ett par moment

Korrekturläsa
Att korrekturläsa ansökan ingår som ett obligatoriskt moment i systemet. När du har fyllt i alla uppgifterna skall du klicka på knappen “Korrekturläs och slutför”. Då visas din ansökan i ett nytt fönster och du kan korrekturläsa. Därifrån kan du gå tillbaka i ansökan och ändra tills du är nöjd. Knappen “Korrekturläs och slutför” skall i detta läge betraktas som synonymt med “spara”.

Slutföra
Knappen “Slutföra” klickar du på när ansökan är klar och du bedömt att alla uppgifter är korrekta. Eftersom inkomna ansökningar är offentliga handlingar kan allmänheten läsa delar av din ansökan i och med att du klickar på “Slutför”.
Observera: Även om du slutfört kan du gå in och ändra fram till den sista ansökningsdag.

Bekräftelseblankett och signering
När du slutfört ansökan och utlysningsperioden stängts får du en bekräftelse på att ansökan inkommit. Du får per e-post information om hur du gör för att sända in Blankett 1 som är obligatorisk för att ansökan skall gå vidare i beredningsprocessen. Blankett 1 skall skrivas ut, signeras av huvudsökanden samt ansvarig verksamhetschef och skickas in inom 10 dagar.
Besked om avslag eller beviljade medel kommer sedan via e-post (Blankett 2).

Information kopplat till enskilda rubriker i ansökningsformuläret:

Medarbetare och handledare
I formuläret skall du lägga in medarbetare och handledare genom att lägga till (klicka fram) deras personkort. Alla medarbetare måste alltså registrera sig i systemet med fullständigt CV. Där skall även universitet och institution för respektive forskningshandledare (huvud- resp. bihandledare) anges.

Som medarbetare upptas endast de personer som aktivt deltar i forskningsarbetet vilket innebär att delta i studiens planering, databearbetning och analys och att bidra till färdigställandet av manuskriptet. Hit räknas inte assisterande personal som enbart utför patient-/materialinkludering, provanalyser, statistiska sammanställningar, utskriftsarbete eller dylikt.

Fortsättningsansökan
Om ansökan rör fortsättningsanslag krävs att du lämnar en utförlig redovisning av hur beviljade medel nyttjats. Saknas information under sektion F minskar dina förutsättningar för att beviljas nya anslag.

Vetenskaplig redovisning; läges- altenativt slutrapport
En vetenskaplig redovisning skall senast två år efter att medel beviljats lämnas in till CKF.

Slutlig redovisning till CKF sker i samma fält som lägesrapporten, men markeras som slutrapport i förvalsmenyn "Rapporteringsläge".

Ongoing revisionDocument information: Information CKF | Last modified: 2019-01-25 by Cecilia Lundgren

Information CKF, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/10411