Anvisningar doktorandansökan och post doc tjänst

Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här

Instruktion för ansökan till CKF Dalarna.
- http://www.researchweb.org/is/ckfuu

Fram till den 1 oktober kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra/lägga till information. Inga dokument emottas efter den tidpunkt.
Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet.

Systemet
Researchweb används idag inom en majoritet av landstingen i Sverige och även en del forskningsfinansiärer.

På startsidan finns en knapp ”Hjälp och service” – där får du utförliga instruktioner om hur använda systemet och svar på frågor om det krånglar.

Du måste nyttja de funktionsknappar (ex bakåt-knappen) som programmet har; alltså använd inte bakåt-knappen på webbläsaren. Risken finns då att du kastas ut ur programmet.

CV och personkort
Systemet bygger på att sökanden och medarbetare själva registrerar sig och skaffar ett eget lösenord. Därmed registreras ett personkort. Detta personkort gäller för ansökningar inom alla de landsting som använder Researchweb. Ingen skall ha mer än ett personkort i systemet.
Till personkortet skall CV biläggas,vilket behöver uppdateras löpande. I CV skall framgå aktuell anställning (befattning och enhet) samt finnas en redovisning av de 10 bästa publikationerna under de senaste fem åren. CV är obligatoriskt för den/de personer i projektet som bidrar med vetenskaplig kompetens och har stor betydelse för bedömning av projektets genomförbarhet.

Systemet frågar automatiskt en gång per år om behov finns av att ändra/lägga till ny info till personkortet (ex ny e-postadress). För att systemet skall kunna erbjuda utlovade tjänster krävs att alla med personkort besvarar denna fråga/uppmaning. Handledare och medarbetare får inte läggas in med samma e-postadress som sökanden.

Huvudsökanden har ansvaret att alla medarbetare lägger in sitt CV i personkortet.

Du behöver inte fylla i formuläret uppifrån och ner och kan fram till inlämningsdatum göra fortlöpande ändringar i formuläret. Vissa uppgifter ber vi dig fylla i för att kunna ta fram statistik ur systemet.

Beskrivningar
För varje fält i formuläret finns en kort beskrivning av vad och hur mycket som skall fyllas i i respektive fält. Denna information nås genom att klicka på ?-symbolen vid varje rubrik.
Obligatoriska fält
Understrukna rubriker med ett +-tecken är obligatoriska att fylla i och du kan inte slutföra ansökan utan att dessa är ifyllda. Du kan dock avvakta med ifyllandet intill sista datum.Rubrikerna är alltså inte klickbara trots understrykningen.
Maximerade fält
För att få en mer hanterbar mängd text för granskarna att läsa är ett flertal fält begränsade. Har du överskridit ett maximalt antal säger systemet ifrån och du kan inte slutföra ansökan.

Spara regelbundet
Under ifyllnad rekommenderar vi att klicka på "Spara" regelbundet, gärna var femtonde minut och alltid innan och efter du lägger till medarbetare, handledare eller en bilaga.

När du fyllt i din ansökan färdigt återstår ett par moment

Korrekturläsa
Att korrekturläsa ansökan ingår som ett obligatoriskt moment i systemet. När du har fyllt i alla uppgifterna skall du klicka på knappen “Korrekturläs och slutför”. Då visas din ansökan i ett nytt fönster och du kan korrekturläsa. Därifrån kan du gå tillbaka i ansökan och ändra tills du är nöjd. Knappen “Korrekturläs och slutför” skall i detta läge betraktas som synonymt med “spara”.

Slutföra
Knappen “Slutföra” klickar du på när ansökan är helt klar och du bedömt att alla uppgifter är korrekta. Eftersom inkomna ansökningar är offentliga handlingar kan allmänheten läsa din ansökan i och med att du klickar på “Slutför”.
Obs! Även om du slutfört kan du gå in och ändra fram till den sista ansökningsdag.

Bekräftelseblankett och signering
När du slutfört ansökan och utlysningsperioden stängs får du en bekräftelse per e-post på att ansökan inkommit. Du får också information om hur du gör för att sända in Blankett 1 som är obligatorisk för att ansökan skall gå vidare i beredningsprocessen. Blankett 1 skall skrivas ut, signeras av huvudsökanden och ansvarig verksamhetschef och skickas in inom 10 dagar.

Medarbetare och handledare
I formuläret skall du lägga in medarbetare och handledare genom att lägga till (klicka fram) deras personkort. Det är därför av stor vikt att alla inblandade registrerar sig i systemet med fullständiga CV. Där skall även universitet och institution för huvud- och bihandledare anges.
Som medarbetare upptas endast de personer som aktivt deltar i forskningsarbetet vilket innebär att delta i studieplanering, databearbetning, analys och publicering av resultat. Hit räknas inte assisterande personal som enbart utför patient-/materialinkludering, provanalyser, statistiska sammanställningar, utskriftsarbete eller dylikt.

Vetenskaplig redovisning
En vetenskaplig redovisning i form av läges- eller slutrapport till CKF sker när projektet är helt genomfört.

PublishedDocument information: Anvisningar doktorandansökan och post doc tjänst | Last modified: 2017-06-07 by Maria Pilawa

Anvisningar doktorandansökan och post doc tjänst, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/129781