FoU-centrum/CKF Sörmland

Region Sörmland

Bild av vit näckros

Välkommen till FoU-centrum/CKF i Sörmland (Centrum för klinisk forskning i Sörmland)

Detta är Region Sörmlands ingång för ansökan om forskningsmedel.

Vårens ansökningsomgång kommer att läggas ut i februari 2019 med sista ansökningsdag i april 2019.

Vårens ansökan gäller för de som vill starta igång ett helt nytt projekt (s.k. planeringsstöd) eller om du har bivit uppmanad efter höstens beslut att söka åter till våren 2019.

Ett planeringsstöd kan ge upp till 2 veckors forskningstid för att möjliggöra en ordentlig litteraturgenomgång, för att kunna diskutera projektupplägg med statistiker och/eller handledare och för att efter detta kunna skriva en genomarbetad forskningsplan, I förekommande fall ska även etisk ansökan skrivas med hjälp av planeringsstödet. Målsättningen är att en fullständig ansökan om projektstöd sedan ska kunna lämnas in vid nästkommande ansökningstillfälle.

Under vårens ansökning finns också möjlighet att söka medel riktade emot urologisk forskning.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

FoU-centrum ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

För ytterligare information om anslagen se vår hemsida, länk nedan eller ring Pernilla Larsson 016-10 54 01.

FoU-centrum

För systemtekniska frågor:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-centrum/CKF Sörmland, from FoU-centrum/CKF Sörmland
http://www.researchweb.org/is/en/dll