FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska patientnära problemområden. Alla tänkbara aspekter på människors hälsa kan komma ifråga. Även populationsinriktad FoU.

Du som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet har möjlighet att söka medel.

Påminnelser

  1. Om ni söker medarbetare från Region Kronoberg kontakta verksamhetschef för FoU Kronoberg Birgitta Grahn   som kan förmedla kontakten med forskargrupper.
  2. Glöm inte att skicka in blankett 2, förbindelse att ta medel i anspråk, om du har beviljats FORSS medel. Även medarbetarna i projektet ska signera blanketten
  3. Senaste numret av Guldkorn, Klicka här för att läsa.
  4. Redovisning av FORSS-projekt (se nedan)

Blankett 3 ska skickas in (den ekonomiska redovisningen av projektet) samt ska projektet naturligtvis också redovisas vetenskapligt. Den vetenskapliga redovisningen för FOU-projekt görs i den första ansökan för projektet. Gå in på mina sidor och mina ansökningar. Ta fram aktuell ansökan. Tryck på knappen ändra och scrolla ner till slutet av ansökan där finner du rubriken vetenskaplig redovisning.

Läs mer om FORSS påminnelser/nyheter här .

Till ansökningsformulären

FORSS har två ansökningstillfällen per år med sista ansökningsdag:

  • 1 april för regionalt nätverksarbete, startbidrag, forskningstid för disputerade (öppnar 1 mars)
  • 1 oktober för regionala forskningsprojekt, startbidrag och regionalt nätverksarbete  (öppnar 1 september)

Se den sammanfattande guiden nedan, mer information om ansökningarna och specifika krav i menyn till vänster under Allt om FORSS anslag

Kontakt

Frågor om anslagen

Agneta Andersson
E-post:

Systemteknisk support

Researchweb support
E-post:

Nyheter inom FORSS

Här presenteras nyheter och påminnelser inom FORSS.

FORSS medel får disponeras i två år. Tidigare fanns möjlighet att få förlängd dispositionstid med 2 år. Den möjligheten är nu borta och förlängning kan endast ges med ett år och då efter en skriftlig förfrågan till FORSS kansli samt ska ett intyg från verksamhetschef bifogas som visar att möjlighet finns att arbete med projektet under nästkommande år.

Professor emeriti som huvudsökande. FORSS har beslutat att följa samma regler som gäller för att söka klinik ALF medel, vilket innebär att personen ska ha en anställning på min 40% med lön.

På fortsättningsansökningar så bedömer FORSS progessen i projektet. Om projektet saknar progress eller har svag progress så avvakta ett år med att söka fortsättningsanslag. Detta med tanke på att man förbrukar en ansökningsomgång vid ett avslag.

Guldkorn - Nyheter från FORSS

Framsida Guldkorn 11

Närmare Patienten - FORSS jubileumsskrift

Framsida jubileumsskrift


Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) etablerades 1995.
Det innebar starten för en lyckad satsning på en regional patientnära forskning i tre landsting i samverkan med Hälsouniversitetet i Linköping.

I jubileumsskriften får vi ta del av hågkomsterna från några som var med i starten och andra som vittnar om den fortsatta utvecklingen.

Fjorton forskare ger sina högst personliga bilder av FORSS som det avgörande stödet för framgångsrik forskning och fortsatt kreativ samverkan över gränserna.


Klicka på bifogad fil ( pdf document FORSS_jubskrft.pdf (651 kB) ) och ladda ner hela jubileumsskriften direkt i din dator!

Organisationen kring FORSS

Deltagande regioner/landsting:

Deltagande universitet/högskolor:

I FORSS finns:

I rådet ingår:

Forskningsrådets nuvarande ledamöter namnges här.

Ett par veckor innan rådsmötena så träffas FORSS beredning. Beredningen förbereder de ärende som ska beslutas/diskuteras på rådet. I beredningen ingår region-/landstingsrepresentanterna från rådet samt en representant från Medicinska fakulteten Linköpings univeristet. FORSS beredning och råd har möte 3 gånger/år.

FORSS

De fyra prioriteringskommittéerna [PK]

Kommittéerna består var och en av sex-nio ledamöter med väl dokumenterad forskningserfarenhet och med förankring i de fyra länen såväl som inom Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Sammanvägt ska ledamöterna täcka områdena Soma, Psyke och Samhälle. Kommittéerna har följande huvudinriktning:

PK 1 - Den unga människans hälsa
PK 2 - Den vuxna människans hälsa
PK 3 - Den äldre människans hälsa
PK 4 - FoU inom kvalité, utvärdering och verksamhetsutveckling

Ledamöter i de fyra kommittéerna beskrivs här.

Ansökningar gällande Forskningstid för disputerade granskas av ordförandena i respektive PK.

Ledamöter i FORSS

Ordförande
,  Regiondirektör, Region Östergötland
Vice ordförande
,  Regiondirektör, Region Jönköping

Region/Landstingsrepresentanter
Region Kalmar län: ,
Region Kronoberg: , Vakant
Region Jönköpings län: ,
Region Östergötland: ,

Representant från Medicinska fakulteten Linköpings universitet

Ordföranden i prioriteringskommittéerna
PK1: , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet ordförande. , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet vice ordförande
PK2: , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet ordförande. , Region Kalmar län vice-ordförande
PK3: , Region Jönköpings län ordförande, vice ordförande vakant,
PK4: , Region Jönköpings län ordförande. , Region Kronoberg vice-ordförande

Koordinator

Från och med 2013 så är Dekanus Johan Dabrosin Söderholm från Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Dekanus Ian Nicholls från Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö och VD Dennis Larsson från Hälsohögskolan, Jönköping University adjungerade till FORSS-rådet.

Prioriteringskommitté 1 - Den unga människans hälsa

Prioriteringskommitté 2 - Den vuxna människans hälsa

Prioriteringskommitté 3 - Den äldre människans hälsa

Prioriteringskommitté 4 - FoU inom kvalité, utvärdering och verksamhetsutveckling

Prioriteringskommitté som granskar ansökningar gällande forskningstid för disputerade

nyheter
sista ansökningsdag


FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/forss