Prognostiska markörer och det kirurgiska traumats roll vid kolorektal cancer
Prognostiska markörer och det kirurgiska traumats roll vid kolorektal cancer
Project number : 243541
Created by: Andreas Jonsson, 2018-02-09
Last revised by: Andreas Jonsson, 2018-04-18
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

CRC är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Överlevnaden är korrelerad till tumörstadium vid diagnos, där spridd sjukdom gör förutsättningarna för långtidsöverlevnad betydligt sämre. 5-årsöverlevnaden är ca 60%.

För att tumörer ska kunna växa och metastasera krävs egenskaper för att kunna invadera och bryta ned ECM, detta sker till stor del på grund av MMP. Det finns ett flertal olika MMPs.

Ökade nivåer av MMP i vävnad och cirkulerande blod har visat sig ha en prognostisk betydelse,

MMP-9 är ett av nyckelenzymen vid nedbrytning och rekonstruering av ECM vid CRC. MMP-9 reglerar mikromiljön kring tumören och är också aktiv vid formandet av tidiga nischer för metastaser.

Ungefär 5-10% av patienter med kolorektal cancer utvecklar peritoneal carcinomatos trots att det ej föreligger systemisk spridning i övrigt. Prognosen vid peritoneal cancerspridning från kolorektal cancer är dålig, vilket har lett till aggressiv behandling med cytoreduktiv kirurgi och intraperitoneal kemoterapi. Det är visat i djurstudier att kirurgiskt trauma kan öka risken för metastasering till peritoneum.

Mål/syfte med projektet

  1. Validera metodologin avseende koncentrationsmätning av MMP.
  1. Undersöka om det finns koppling mellan MMP-nivåer i plasma hos patienter med CRC vid uppföljning avseende 10-års överlevnad samt stadieindelning.
  1. Studera om kirurgiskt trauma underlättar tumörcellsadhesion och invasion av peritoneum.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Marie-Lois Ivarsson
Tillsynsläkare, Professor, Hallands sjukhus

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2014-06-30

Projektets slutdatum

2019-06-30

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Kirurgi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Matrix Metalloproteinases
A family of zinc-dependent metalloendopeptidases that are involved in the degradation of EXTRACELLULAR MATRIX components. EC 3.4.24.-.
Colorectal Neoplasms
Tumors or cancer of the COLON or the RECTUM or both. Risk factors for colorectal cancer include chronic ULCERATIVE COLITIS; FAMILIAL POLYPOSIS COLI; exposure to ASBESTOS; and irradiation of the CERVIX UTERI.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 3 - Kirurgikliniken Hallands sjukhus - Läkare Kirurgi Varberg (0 %)

4. Resultat av projektet

Beskriv resultat från projektet

Tre delarbeten är publicerade i vetenskaplig tidskrift.  Dessa 3 arbeten behandlar delmål 1 och 3 enligt ovan. Det fjärde, kommande arbetet behandlar delmål 2. 
Vi har godkänd EPN och registerdata ifrån socialstyrelsen avseende dödsdatum och dödsorsak på knappt 400 pat opererade för CRC 1999-2005. Analysarbete kommer pågå under 2018 och manusarbete parallellt 2018 till 2019. När det delarbetet är färdigt så är avhandlingen komplett och jag planerar att gå upp för disputation 2019.

Publikationer som projektet genererat


Abbreviations
Pat - Patienter
Acronyms
CRC - Kolorektal Cancer
ECM - Extracellulärmatrix
MMP - Matrixmetalloproteinaser

Prognostiska markörer och det kirurgiska traumats roll vid kolorektal cancer, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/243541