Perinatala påverkansfaktorer för barns kognitiva utveckling
-Hur korrelerar perinatala nivåer av osteocalcin till barns tidiga utveckling och kognition?
Perinatala påverkansfaktorer för barns kognitiva utveckling
-Hur korrelerar perinatala nivåer av osteocalcin till barns tidiga utveckling och kognition?

Project number : 244881
Created by: Sara Berggren, 2018-03-09
Last revised by: Sara Berggren, 2018-03-09
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Hos barn utvecklas hjärnan kraftigt under graviditet och de första två levnadsåren. Utvecklingen sker stegvis, kognitivt och motoriskt, och kan mätas genom att barnet uppnår specifika milstolpar. Hjärnans utveckling påverkas multifaktoriellt av gener och olika omgivningsfaktorer. Under flera decennier har allt fler barn och unga vuxna diagnostiserats med ADHD och autism-spektrum sjukdomar, parallellt har andelen barn med övervikt och fetma ökat. Osteocalcin är ett hormon som bildas i skelettet och påverkar benbildningen, men det påverkar också energibalans och glukosmetabolism, dessutom passerar det blodhjärnbarriären. I hjärnan påverkas neurotransmittorer ( bl.a GABA) och osteocalcin har visats lindra ångest och depression, samt främja minne och inlärning, men även fostrets neurogenes påverkas av moderns osteocalcinnivåer. Studier på vuxna har påvisat korrelationer mellan nivåer av osteocalcin och kognition samt microstrukturella förändringar i hjärnan. I Halland gör två genomförda parallella prospektiva studier från födelsen det möjligt att undersöka samband mellan tidiga påverkansfaktorer och senare utveckling. 398 barn som deltagit i båda dessa studier har följts från födseln till 36 månaders ålder med osteocalcin-nivåer och föräldrarapporterad utveckling(ASQ). En mindre grupp av barnen har även testas för intellektuell funktionsnivå med WIPPSI. Vi vill i denna studie undersöka sambandet mellan osteocalcin under spädbarnsåret och senare utveckling och kognition.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Josefine Roswall
Överläkare pediatrik, Barn- och ungdomskliniken, Hallands Sjukhus Halmstad,PhD Göteborgs universitet

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-03-01

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Pediatrik

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteocalcin
Vitamin K-dependent calcium-binding protein synthesized by OSTEOBLASTS and found primarily in BONES. Serum osteocalcin measurements provide a noninvasive specific marker of bone metabolism. The protein contains three residues of the amino acid gamma-carboxyglutamic acid (Gla), which, in the presence of CALCIUM, promotes binding to HYDROXYAPATITE and subsequent accumulation in BONE MATRIX.
Child, Preschool
A child between the ages of 2 and 5.
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
A behavior disorder originating in childhood in which the essential features are signs of developmentally inappropriate inattention, impulsivity, and hyperactivity. Although most individuals have symptoms of both inattention and hyperactivity-impulsivity, one or the other pattern may be predominant. The disorder is more frequent in males than females. Onset is in childhood. Symptoms often attenuate during late adolescence although a minority experience the full complement of symptoms into mid-adulthood. (From DSM-IV)
Brain
The part of CENTRAL NERVOUS SYSTEM that is contained within the skull (CRANIUM). Arising from the NEURAL TUBE, the embryonic brain is comprised of three major parts including PROSENCEPHALON (the forebrain); MESENCEPHALON (the midbrain); and RHOMBENCEPHALON (the hindbrain). The developed brain consists of CEREBRUM; CEREBELLUM; and other structures in the BRAIN STEM.
Cognition
Intellectual or mental process whereby an organism becomes aware of or obtains knowledge.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Läkare Barn Halmstad (0 %)

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: Region Halland -Inledande forskningsmedel (Reference number: HALLAND-773551)
Decided and approved
Grant reciever: Sara Berggren
Applied 2017-12-01 for a contribution of 90,000 SEK intended for Arbetstid, etik- och språkgranskning.
Decision 2017-12-13 with a contribution of 70,000 SEK and is available 180101-181231
Total applied sum: 90,000 SEK | Total granted sum: 70,000 SEK

Perinatala påverkansfaktorer för barns kognitiva utveckling
-Hur korrelerar perinatala nivåer av osteocalcin till barns tidiga utveckling och kognition?, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/244881