Lewy-body sjukdom med demens - Prognostiska faktorer för intagning på särskilt boende.
Lewy-body sjukdom med demens - Prognostiska faktorer för intagning på särskilt boende.
Project number : 249481
Created by: Charlotte Kjellgren, 2018-06-12
Last revised by: Charlotte Kjellgren, 2018-06-12
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Lewy Body sjukdom med demens utgörs av undergrupperna Parkinsons sjukdom med demens och Lewy Body demens. De utgör tillsammans en stor del av all demenssjukdom i Sverige och leder till mycket lidande, sorg och höga kostnader för individer och samhället. Många av demenspatienterna i Sverige går i slutskedet av sin sjukdom över från att bo i sitt hem (ordinärt boende) till att bo på någon typ av särskilt boende. Övergång till särskilt boende innebär en stress för patient och anhöriga samt innebär höga kostnader för samhället och bör i möjligaste mån förhindras om patienten inte själv har andra önskemål. Man har tidigare forskat kring Alzheimers sjukdom och prognostiska faktorer för intagning på särskilt boende men det finns ingen tidigare forskning på Lewy Body sjukdom med demens och intagning på särskilt boende.

Syftet med studien är att med hjälp av Svenska Demensregistret undersöka patienter med Lewy Body sjukdom med demens och jämföra de patienter som hamnar på särskilt boende inom ett år från diagnos med de som bor kvar i ordinärt boende för att utvärdera om det finns några prognostiska faktorer för intagning till särskilt boende. Vår förhoppning är att kunskapen kan användas för att förhindra/skjuta upp tiden till intagning på särskilt boende alternativt för att tidigt kunna förbereda patient och anhöriga för övergången mellan hemmaboende och särskilt boende.

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-08-29

Projektets slutdatum

2018-12-03

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Psykiatri

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Dementia
An acquired organic mental disorder with loss of intellectual abilities of sufficient severity to interfere with social or occupational functioning. The dysfunction is multifaceted and involves memory, behavior, personality, judgment, attention, spatial relations, language, abstract thought, and other executive functions. The intellectual decline is usually progressive, and initially spares the level of consciousness.
Lewy Bodies
Intracytoplasmic, eosinophilic, round to elongated inclusions found in vacuoles of injured or fragmented neurons. The presence of Lewy bodies is the histological marker of the degenerative changes in LEWY BODY DISEASE and PARKINSON DISEASE but they may be seen in other neurological conditions. They are typically found in the substantia nigra and locus coeruleus but they are also seen in the basal forebrain, hypothalamic nuclei, and neocortex.
Lewy Body Disease
A neurodegenerative disease characterized by dementia, mild parkinsonism, and fluctuations in attention and alertness. The neuropsychiatric manifestations tend to precede the onset of bradykinesia, MUSCLE RIGIDITY, and other extrapyramidal signs. DELUSIONS and visual HALLUCINATIONS are relatively frequent in this condition. Histologic examination reveals LEWY BODIES in the CEREBRAL CORTEX and BRAIN STEM. SENILE PLAQUES and other pathologic features characteristic of ALZHEIMER DISEASE may also be present. (From Neurology 1997;48:376-380; Neurology 1996;47:1113-1124)
Parkinson Disease
A progressive, degenerative neurologic disease characterized by a TREMOR that is maximal at rest, retropulsion (i.e. a tendency to fall backwards), rigidity, stooped posture, slowness of voluntary movements, and a masklike facial expression. Pathologic features include loss of melanin containing neurons in the substantia nigra and other pigmented nuclei of the brainstem. LEWY BODIES are present in the substantia nigra and locus coeruleus but may also be found in a related condition (LEWY BODY DISEASE, DIFFUSE) characterized by dementia in combination with varying degrees of parkinsonism. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1059, pp1067-75)
Parkinsonian Disorders
A group of disorders which feature impaired motor control characterized by bradykinesia, MUSCLE RIGIDITY; TREMOR; and postural instability. Parkinsonian diseases are generally divided into primary parkinsonism (see PARKINSON DISEASE), secondary parkinsonism (see PARKINSON DISEASE, SECONDARY) and inherited forms. These conditions are associated with dysfunction of dopaminergic or closely related motor integration neuronal pathways in the BASAL GANGLIA.
Residence Characteristics
Elements of residence that characterize a population. They are applicable in determining need for and utilization of health services.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Psykiatrin Halland - Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Administrativ enhet psykiatri norra Halland (0 %)
Landsting - Region Skåne - Övrigt (0 %) (0 %)

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: Region Halland Externa medel (Reference number: HALLAND-811621)
Decided and approved
Grant reciever: Charlotte Kjellgren
Applied 2018-04-11 for a contribution of 20,000 SEK intended for Kostnad för etikansökan och registeruttdrag
Decision 2018-05-17 with a contribution of 20,000 SEK and is available 20180601-20190630
Total applied sum: 20,000 SEK | Total granted sum: 20,000 SEK

Lewy-body sjukdom med demens - Prognostiska faktorer för intagning på särskilt boende., from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/249481