Studie av olika dimeriseringsmönster hos receptorerna i ErbB-familjen vid icke-småcellig lungcancer
Studie av olika dimeriseringsmönster hos receptorerna i ErbB-familjen vid icke-småcellig lungcancer
Project number : 102701
Created by: Gisela Helenius, 2012-03-29
Last revised by: Gisela Helenius, 2018-07-19
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2012-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-01-01
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Lungcancer var 2008, globalt sett, den vanligaste cancertypen hos män och den vanligaste dödsorsaken. Hos kvinnor var det den fjärde vanligaste cancertypen och den näst vanligaste dödsorsaken. I Sverige minskar mortaliteten orsakad av lungcancer hos män medan den ökar hos kvinnor.

ErbB-familjens proteiner består av fyra strukturellt lika tyrosinkinaser, EGFR, HER2, HER3 och HER4 som fungerar som receptorer för olika tillväxtfaktorer. När de blir aktivierade startar en intracellulär signalering som slutligen leder till celldelning, migation eller differentiering. Dessa receptorer och deras signalvägar har stor betydelse för utvecklingen av många cancersjukdomar, lungcancer inkluderat.

Med utgångspunkt från att lungcancer är en sjukdom med olika histologiska undergrupper som drabbar män och kvinnor i olika utsträckning vill vi studera ErbB-familjens medlemmar och hur dessa bildar dimerer med varandra. Kan skillnaden i olika kombinationer av hetero- eller homodimerer knytas till genomiska förändringar och föreligger skillnader mellan skiveptiel- och adenocarcinom, män och kvinnor, rökare och icke-rökare?

Med tanke på att lungcancer är en av de mest vanliga cancersjukdomarna och dessutom med hög mortalitet är det angeläget att försöka förstå tumörbiologin bakom sjukdomen. Denna kunskap kan förbättra diagnostik, och prognostik men också utveckla läkemedel och behandlingsstyrande tester för målriktade behandlingar, i detta fall dimeriseringsinhibitorer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=400   

Vetenskaplig sammanfattning

Lungcancer var 2008, globalt sett, den vanligaste cancertypen hos män och den vanligaste dödsorsaken. Hos kvinnor var det den fjärde vanligaste cancertypen och den näst vanligaste dödsorsaken. I Sverige minskar mortaliteten orsakad av lungcancer hos män medan den ökar hos kvinnor.

ErbB-familjens proteiner består av fyra strukturellt lika tyrosinkinaser, EGFR, HER2, HER3 och HER4 som fungerar som receptorer för olika tillväxtfaktorer. När de blir aktivierade startar en intracellulär signalering som slutligen leder till celldelning, migation eller differentiering. Dessa receptorer och deras signalvägar har stor betydelse för utvecklingen av många cancersjukdomar, lungcancer inkluderat. Karaktäristiskt för ErbB-familjens receptorer är att de bildar dimerer med varandra, då en ligand bundit in, för att starta den intracellulära signaleringen.

Med utgångspunkt från att lungcancer är en sjukdom med olika histologiska undergrupper som drabbar män och kvinnor i olika utsträckning vill vi studera ErbB-familjens medlemmar och hur dessa bildar dimerer med varandra. Kan skillnaden i olika kombinationer av hetero- eller homodimerer knytas till genomiska förändringar och föreligger skillnader mellan skiveptiel- och adenocarcinom, män och kvinnor, rökare och icke-rökare?

Dimerbildningsmönstret hos ErbB-familjens receptorer ska studeras genom en modifierad immunhistokemisk metod som heter Duolink. Utöver detta ska även antalet genkopior samt mutationsanalyser av proteiner nedströms analyseras. Därefter ska dessa pusselbitar kopplas samman med kliniska parametrar som ålder, kön, rökstatus, histologisk undergrupp och överlevnad.

Med tanke på att lungcancer är en av de mest vanliga cancersjukdomarna och dessutom med hög mortalitet är det angeläget att försöka förstå tumörbiologin bakom sjukdomen. Denna kunskap kan förbättra diagnostik, och prognostik men också utveckla läkemedel och behandlingsstyrande tester för målriktade behandlingar, i detta fall dimeriseringsinhibitorer.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Mats G Karlsson
Överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, Medicinska vetenskaper, Forskning och utbildning

Slutrapport

Slutrapport

Projektet har inte kunnat slutföras eftersom den person som jobbade med laboratorieanalyserna blev långtidssjukskriven och kunde inte slutföra arbetet.

Studie av olika dimeriseringsmönster hos receptorerna i ErbB-familjen vid icke-småcellig lungcancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/102701