Riskfaktorer för katarakt
Riskfaktorer för katarakt
Project number : 107141
Created by: Birgitta Ejdervik Lindblad, 2012-06-10
Last revised by: Birgitta Ejdervik Lindblad, 2019-01-13
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2012-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Katarakt (gråstarr) är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Operation är den enda behandlingsmetoden.  Kataraktförekomsten ökar med stigande ålder. Tidigare studier har visat att bl.a. rökning, UV-exponering, steroidmedicinering och diabetes kan öka risken för att få katarakt. Kosten kan också ha betydelse. Alkoholens betydelse är oklar. Övervikt kan vara en riskfaktor, framför allt i form av bukfetma. Förändringar i kroppens nivåer av testosteron och östrogen kan ha betydelse.

I Örebro och Västmanlands län har en grupp (cohort) på 45 000 män i åldern 45-79 år besvarta en enkät med frågor om kost och livsstilsfaktorer.

Syftet med studien är att utvärdera om rökstopp har en skyddande effekt. Sambandet mellan metabola syndromet och katarakt kommer att studeras liksom hormoners betydelse för kataraktutveckling.

Personnumren i cohorten samkörs med operationsregistren i studielänen för att hitta de män i som opererats för katarakt. Hittills är 7573 fall identifierade under perioden januari 1998-december 2012.

Katarakt får sociala konsekvenser med synnedsättning och försämrad livskvalitet för den drabbade. Med denna studie kan vi sannolikt öka kunskaperna om påverkbara riskfaktorer för katarakt vilket förhoppningsvis kan ligga till grund för framtida prevention mot katarakt, ex genom förändrade rök- och kostvanor. Detta  kan på sikt att få samhällsekonomiska konsekvenser genom att minska förekomsten av katarakt och därmed antalet kataraktoperationer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi
checked Oftamologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

H25-H28 Sjukdomar i linsen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

UU-96-274

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 45 049  

Vetenskaplig sammanfattning

Katarakt är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre. Operationen är enda behandlingsmetoden. I Sverige görs mer än 100 000 operationer/år. Kunskapen om orsaker till katarakt är ofullständig.

En cohort på 45 000 män från Västmanland och Örebrolän besvarade 1997 en enkät om kost och livsstilsfaktorer. Cohorten följs i minst 10 år och matchas med operationsregister för kataraktoperation för att studera sambandet mellan rökintensitet och risk för katarakt och utvärdera om rökstopp har en skyddande effekt. Vidare kommer sambandet mellan bukfetma, högt blodtryck, diabetes samt  kombinationen av dessa tillstånd, vilka tillsammans utgör det metabola syndromet och risken att utveckla katarakt att studeras. Även testosteron och estrogens  betydelse för kataraktutveckling kommer att studeras. Vid analyserna tas hänsyn till männens ålder och andra samvarierande riskfaktorer.

Resultat:

Cohorten har hittills följts i 15 år.

Efter justering för andra störfaktorer har analyser visat att de män som röker mer än 15 cig/dag har än 42% ökad risk att behöva opereras för katarakt. Rökstopp minskar signifiknat risken att behöva opereras för katarakt (p <0,001). Tjugo år efter rökstopp var risken halverad. Risken minskar tidigare hos de som rökte mindre än 15 cig/dag, men var fortfarande förhöjd efter 20 år (RR 1.13; 95% CI 1.04-1.24). Publicerat i JAMA Ophthalmology 2014

Risken för män att behöva opereras för katarakt ökar med antalet komponenter (bukfetma, diabetes och hypertoni ) i Metabola syndromet ( p <0.0001). De män som hade alla delkomponenterna av metabola syndromet hade en statistiskt signifikant fördubblad risk att opereras för katarakt jämfört med män som inte hade någon av dessa delkomponenter. Detta sågs tydligast hos män som var 65 år och yngre (RR 2.43; 95%CI:1.95-3.01) Publicerat i Acta Ophthalmologica 2018.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Ögonkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Medarbetare i projektet

Niclas Håkansson
Forskare, Nutritionsepidemiologi

Roll i projektet

checked Medarbetare
Alicja Wolk
Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Stockholm

Roll i projektet

checked Medarbetare

Slutrapport

Publikationer


Riskfaktorer för katarakt, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/107141