Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln
This project is under revision
Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln
Project number : 109941
Created by: Göran Wallin, 2012-08-29
Last revised by: Göran Wallin, 2018-01-25
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2011-06-15
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Med denna registerstudie vill vi studera 1. hur ofta en cancerdiagnos vid operation av sköldkörteln är känd redan preoperativt eller utgör ett överraskningsfynd. Om diagnosen ej är känd preoperativt vill vi ur registerdata analysera om 2. detta kan bero på att möjliga preoperativa undersökningar ej har utförts (oftast önskas finnålspunktion, sk cytologi med mikroskopisk analys) eller om 3. man har utfört adekvata preoperativa undersökningar men ändå fått ett felaktigt resultat av de preoperativt utförda undersökningarna. I en pilotstudie kunde vi påvisa att närmare 1/4 av alla patienter som hade en mikroskopiskt verifierad cancer i sin bortopererade sköldkörtel, hade blivit opererade utan att man i förväg visste att patienten hade cancer. Detta presenterades i ett föredrag på Kirurgveckan i Umeå 2008 (Reihner). 270 redovisade fall (utgjordes av 11.4%) av totalt 2359 registrerade tyreoideaoperationer tom 2006, som fick diagnosen malignitet i slutgiltigt PAD. Hos 23 % av dessa, dvs 61/270 patienter var den postoperativa cancerdiagnosen oväntad.
Av dessa 61 pat. hade 44 en preoperativ benign cytologi och de resterande 17 hade ej blivit undersökta preoperativt. Av dessa 17 patienter där cytologi ej var utförd, hade 5 patienter en tumör större än 20 mm.
Kompletterande sköldkörteloperation utfördes i 37 fall, men bara 4 av dessa saknade preoperativ cytologi.
Det skandinaviska tyreoidea - paratyreoidearegistret startades 2004.
I dag deltar 36 svenska kliniker varav 6 är öronkliniker. Totalt är nu ca 12 700 tyreoideaoperationer registrerade. Huvuddelen av sköldkörteloperationer i Sverige utföres av kirurger, men på vissa sjukhus, 6/36 utföres dessa operationer av öronläkare eller gemensamt av kirurger och öronläkare.
Då tyreoideaoperation utföres utan att en malign diagnos är känd kommer man att utföra en icke cancerinriktad operation och patienten utsättes för risken att en senare kompletterande operation kan bli nödvändig. En kompletterande operation medför ökad risk för komplikationer.
Konklusion från pilotstudien av det aktuella läget i Norden visade att i vårt halsregister var 23 % av patienterna med tyreoideacancer ej diagnosticerade preoperativt. Bara 25 % av dessa tumörer var < 10mm.
Hos några av de 37 pat , som genomgick kompletterande operation hade detta andra ingrepp säkert kunnat undvikas med förbättrad cytologi och att cytologi i alla fall preoperativt faktiskt också skulle ha utförts. Dessutom hade det primära ingreppet vid preoperativt känd malignitet, kunnat planeras bättre avseende omfattningen av kirurgin, t.ex central lymfkörtelutrymning.
I den nu planerade studien kommer vi att göra ett utvidgat arbete med analys av tillförlitlighet av den preoperativa cytologin och jämförelse med den slutgiltiga diagnosen erhållen efter histopatologisk undersökning av operationspreparatet, på det nu betydligt större operationsmaterialet från det Skandinaviska Halsregistret mellan år 2004 och 2010.
Vi kommer att noggrant evaluera de 2084 patienterna som hade en slutgiltig malign diagnos i registret fram till 101231, för att undersöka hur många av dessa cancrar som var kända resp icke kända före operationen. Vi vill försöka bedöma om en preoperativt okänd diagnos har lett till senare kompletterande operation och om denna operation har medfört en ökad frekvens komplikationer. Reoperation innebär ökad risk för skada på 1. nervus recurrens som styr musklerna till stämbanden och 2. bisköldkörtlar liksom det faktum att en reoperatin har 3. större benägenhet att leda till sårinfektion, sämre kosmetik, längre sjukskrivning hos patienten och större oro.
Dessa data kan vi extrahera ur det befintliga registret utan att undersöka patienterna, utan att läsa deras journaler. Patienterna är avidentifierade och vi kommer enbart att registrera dem som konsekutiva nummer från respektive opererande sjukhus. Resultatet kommer att presenteras som dels en samlad uppfattning för alla 2084 patinterna och dels för respektive sjukhus. Skulle stora skillnader föreligga mellan olika sjukhus kan detta leda till ytterligare studier som i så fall måste hanteras separat i egna studier med nya etiska ansökningar.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Endokrinologi och diabetes
checked Epidemiologi
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C73-C75 Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Uppsala Örebro 2012 / 55

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=3300   

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/109941