Undersökning av vilka virus och bakterier som orsakar infektioner i centrala nervsystemet bland patienter på ett sjukhus i Nepal.
Undersökning av vilka virus och bakterier som orsakar infektioner i centrala nervsystemet bland patienter på ett sjukhus i Nepal.
Project number : 140272
Created by: Olof Säll, 2014-01-14
Last revised by: Olof Säll, 2019-11-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2013-04-15
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-11-22
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Infektioner i det centrala nervsystemet (CNS) leder ofta till en betydande morbiditet med neurologiska resttillstånd och vissa former av infektioner uppvisar även en hög mortalitet. I Nepal är flera former av CNS-infektioner vanligare än i Sverige. Då Nepal, som är ett utvecklingsland, till stor del saknar resurser för forskning vill vi hjälpa till med att utveckla diagnostik samt uppskatta epidemiologi kring CNS-infektioner i landet.

Nuvarande diagnostik kring CNS-infektioner i Nepal grundar sig främst på klinisk bedömning. På ett fåtal sjukhus kan man utföra bakteriella odlingar av likvor (ryggmärgsvätska). Dock fångar dessa odlingar inte upp virus. Dessutom har många patienter som söker för misstänkt meningit (hjärnhinneinflammation) intagit någon form av antibiotika före ankomst till sjukhuset. I dessa fall, där det är svårt att hitta orsakande bakterie, kan dock PCR-teknik leda till rätt diagnos.

Vi avser att analysera prover som samlas in under ca ett år på sjukhuset i Tansen. Provinsamling avslutades februari 2016.  PCR-analyser har utförts på Laboratoriemedicinska länskliniken Örebro. Ytterligare molekylärbiologiska analyser planeras för att svara på studiens frågeställning med bättre precision.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/043

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=180  176

Vetenskaplig sammanfattning

Prospektiv observationsstudie där vi undersöker vilka virus och bakterier som vi, med hjälp av en kommersiell multiplex PCR-panel, hittar i likvor-prover från patienter vid ett sjukhus i Nepal. Ytterligare molekylärbiologiska analyser planeras.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Martin Sundqvist
Leg. läkare, Laboratoriemedicinska kliniken
Sara Thulin Hedberg
Molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Paula Mölling
Molekylärbiolog, docent, Laboratoriemedicinska kliniken

Slutrapport

Publikationer

  1. S OS, Thulin-Hedberg ST, Bom RB, Dornon LD, Tiwari ST, Neander MN, Sundqvist MS, Mölling PM.
    Taipei, Taiwan: International Congress of Chemotheraphy and Infection; 2017.
  2. Säll O, Thulin Hedberg S, Neander M, Tiwari S, Dornon L, Bom R, Lagerqvist N, Sundqvist M, Mölling P.
    Am J Trop Med Hyg. 2019

Undersökning av vilka virus och bakterier som orsakar infektioner i centrala nervsystemet bland patienter på ett sjukhus i Nepal., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/140272