Validering av den svenska versionen av WHODAS 2.0 för användning inom psykiatrin
Validering av den svenska versionen av WHODAS 2.0 för användning inom psykiatrin
Project number : 149961
Created by: Liselotte Norling Hermansson, 2014-05-26
Last revised by: Liselotte Norling Hermansson, 2017-10-20 Verified: 2019-01-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2013-10-31
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Bedömning av svårigheter i vardagen - utvärdering av frågeformuläret WHODAS 2.0, PUL-anmälan
  2. Validering av den svenska versionen av WHODAS 2.0 för användning inom psykiatrin, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

WHODAS 2.0 kommer att ersätta en tidigare funktionsbedömning inom psykiatrin. Översättning av skalan finns tillgänglig på Socialstyrelsen. Det finns inga tidigare studier som har testat den psykometriska kvaliteten i WHODAS 2.0.

Projektet syftar till att validera den officiella svenska översättningen av WHODAS 2.0 självskattningsversionen för användning inom psykiatrin genom att undersöka dess psykometriska egenskaper i olika psykiatriska patientpopulationer samt inom normalbefolkning.

Vi planerar att göra en tvärsnittsstudie bland patienter och ett urval från normalbefolkningen där vi gör upprepade mätningar hos ett urval av dessa. Självskattningsversionen av svenska WHODAS 2.0 psykometriska egenskaper kommer att undersökas i hos patiener med följande diagnoser: i) förstämnings- och/eller ångestsyndrom; ii) psykossjukdomar; iii) missbruk/beroende; iv) neuropsykiatriska funktionshinder; v) ätstörning; och slutligen vi) hos normalbefolkningen.

En adekvat funktionsbedömning är viktig för patienter inom psykiatrin. Den är nödvändig för korrekt diagnostik och påverkar val av behandling och uppföljning av insatser. Insatser för att öka patienters funktion kan motverka stigmatisering som psykisk sjukdom ofta leder till. En svensk version av WHODAS 2.0 efterfrågas redan från olika håll i landet. Det är då förstås nödvändigt att instrumentet valideras.

Medverkande parter är kliniskt verksamma forskare från Örebro, Dalarna och Uppsalas län

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

III

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015/339

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=1000   

Vetenskaplig sammanfattning

WHODAS 2.0 kommer att ersätta en tidigare funktionsbedömning inom psykiatrin. Översättning av skalan pågår nu och kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsen. Det finns inga tidigare studier som har testat den psykometriska kvaliteten i WHODAS 2.0.

Projektet syftar till att validera den officiella svenska översättningen av WHODAS 2.0 självskattningsversionen för användning inom psykiatrin genom att undersöka dess psykometriska egenskaper i olika psykiatriska patientpopulationer samt inom friska kontroller.

Vi planerar att göra en tvärsnittsstudie bland patienter och friska kontroller där vi gör upprepade mätningar hos ett urval av dessa. Självskattningsversionen av svenska WHODAS 2.0 psykometriska egenskaper kommer att undersökas i hos patiener med följande diagnoser: i) förstämnings- och/eller ångestsyndrom; ii) psykossjukdomar; iii) missbruk/beroende; iv) neuropsykiatriska funktionshinder; v) ätstörning; och slutligen vi) hos friska kontroller.

En adekvat funktionsbedömning är viktig för patienter inom psykiatrin. Den är nödvändig för korrekt diagnostik och påverkar val av behandling och uppföljning av insatser. Insatser för att öka patienters funktion kan motverka stigmatisering som psykisk sjukdom ofta leder till. En svensk version av WHODAS 2.0 efterfrågas redan från olika håll i landet. Det är då förstås nödvändigt att instrumentet valideras.

Medverkande parter är kliniskt verksamma forskare från Örebro, Dalarna och Uppsalas län

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Ortopedteknik workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset
Psykiatrin
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Vuxenpsykiatri - Övrigt
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Kumla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Mia Ramklint
Universitetslektor/överläkare, Medicinska fakulteten
Axel Nordenskjöld
Överläkare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Allmänpsykiatrisk öppenvård
Stefan Tungström
verksamhetschef, Psykiatriska mottagningen i Falun
Per Söderberg
Psykolog, Psykiatrins Utvecklingsenhet
Cecilia Svanborg
Överläkare, Med dr, Alla områden

Roll i projektet

checked Medarbetare
Ahmed Amer
Doktorand, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Validering av den svenska versionen av WHODAS 2.0 för användning inom psykiatrin, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/149961