Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv
Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv
Project number : 153691
Created by: Anette Forsberg, 2014-08-04
Last revised by: Anette Forsberg, 2019-01-14
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-12-30
Projektet avslutat

Registeranmälan

 1. Balans och fall vid multipel skleros, PUL-anmälan
 2. Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Multipel Skleros är en autoimmun kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Insjuknandet sker ofta mellan 20 och 40 års ålder och drabbar mer än dubbelt så ofta kvinnor som män. Gångförmågan påverkas ofta tidigt och många har en begränsad gångsträcka. Många personer med MS har nedsatt balansförmåga, sämre bålstabilitet jämfört med friska personer och ökad risk för fall vilket kan leda till skador.
Fysioterapi utgör en väsentlig del av rehabiliteringen men för personer med mer uttalad funktionsnedsättning finns begränsad evidens för effekt av träning. I en tidigare studie utvärderade vi ett träningskoncept (CoDuSe) som innehöll övningar för bålstabilitet, och övningar som utmanade sensoriska strategier samt uppmärksamhet. Träningskonceptet visade sig reducera antal fall.

Att leva med en förälder med en kronisk, neurologisk sjukdom påverkar hela familjen liksom att närstående påverkas av att en familjemedlem löper risk för att falla.
Syftet är att
1) i en randomiserad, kontrollerad studie utvärdera om balansträning i grupp inriktad på bålstabilitet och förstärkt med ihemträning 2 gånger/vecka förbättrar balans- och gångförmåga samt minskar risken för fall hos personer med MS jämfört med ingen träning
2) att undersöka om personer med MS använder ordinerat hjälpmedel då de faller, om hjälpmedlet upplevs hjälpande eller stjälpande vid fallsituationer
3) undersöka  hur vardagslivet hos närstående till en person med MS som har nedsatt balans och ökad fallrisk påverkas.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Neurologi
checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/302

ClinicalTrials.gov

NCT022094067

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=RCT 50102651

Vetenskaplig sammanfattning

Multipel Skleros är en autoimmun kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Insjuknandet sker ofta mellan 20 och 40 års ålder och drabbar mer än dubbelt så ofta kvinnor som män. Gångförmågan påverkas ofta tidigt och många har en begränsad gångsträcka motsvarande 500 meter cirka åtta år efter diagnos. Många personer med MS har nedsatt balansförmåga sämre bålstabilitet jämfört med friska personer och ökad risk för fall vilket kan leda till skador.

Sjukgymnastik/fysioterapi utgör en väsentlig del av rehabiliteringen men för personer med mer uttalad funktionsnedsättning finns begränsad evidens för effekt av träning. Då personer med MS ofta uppvisar nedsatt bålstabilitet har träning av bålmuskulaturen kommit i fokus. I en tidigare studie utvärderade vi ett träningskoncept (CoDuSe) som innehöll övningar för bålstabilitet, och övningar som utmanade sensoriska strategier samt uppmärksamhet. Träningskonceptet visade sig reducera antal fall. I den planerade studien kommer en träningsintervention för personer med måttlig-svår MS att utvärderas där fokus är utmana bålstabilitet och balans. Övningar väljs från CoDuSe konceptet men modifieras för att passa den här målgruppen.

Det finns motstridiga resultat om användning av gånghjälpmedel är riskfaktor eller hindrande faktor vid fallsituationer. Det är inte klarlagt om användning av gånghjälpmedel endast är ett uttryck för en mer symtomgivande MS, vilket i sig leder till en ökad fallrisk, eller om det finns andra förklarande och påverkbara faktorer runt hjälpmedelsanvändandet. Trots att både fall är vanligt förekommande hos personer med MS och att flertalet med tiden kommer att behöva gånghjälpmedel, är detta ett outforskat område.

Att leva med en förälder med en kronisk, neurologisk sjukdom påverkar hela familjen liksom att närstående påverkas av att en familjemedlem löper risk för att falla. Detta kan leda till ökad uppmärksamhet såväl på individen som på omgivningen och detta kan ha en påverkan på t ex val av aktiviteter. Närståendes perspektiv när det gäller en familjemedlems fallrisk har enligt vår kännedom inte tidigare belysts.

Syftet är att

1) i en regional, multicenter, randomiserad, kontrollerad studie utvärdera om balansträning i grupp (2-5 personer) inriktad på bålstabilitet och förstärkt med individualiserad hemträning 2 gånger per vecka förbättrar balans- och gångförmåga samt minskar risken för fall hos personer med MS som har avsevärt nedsatt balans- och gångförmåga, jämfört med ingen träning

2) öka kunskapen om personer med MS använder ordinerat hjälpmedel då de faller, om hjälpmedlet upplevs hjälpande eller stjälpande vid fallsituationer, om personer vid utskrivning av gånghjälpmedel ges tillfälle att träna med det i olika miljöer, om uppföljning sker av hur det fungerar över tid, samt andra faktorer runt förskrivning och användning spelar i fallsituationer hos personer med MS

3) undersöka och beskriva om och i så fall hur vardagslivet hos närstående till en person med MS som har nedsatt balans och ökad fallrisk påverkas.

Delstudie 1

En väntelistedesign med randomisering till tidig eller sen start används för att möjliggöra att samtliga deltagare erbjuds behandling. De som randomiseras till sen start utgör kontrollgrupp till de som randomiseras till tidig start.

Powerberäkning visade att 25 deltagare behövs i varje grupp. Möjliga forskningsdeltagare är personer med av neurolog diagnostiserad MS. Personer tillfrågas skriftligt utifrån personlig kännedom på respektive centra och i tillämpliga fall i lokala delen av MS-register (Svenska MS-sällskapet). Riktmärke för urval av deltagare är gångförmåga med eller utan hjälpmedel > 20 meter men < 200 meter, motsvarande Expanded Disability Scale Score (EDSS) 5-6.Inklusionskriterier: maximal gånghastighet ≤ 0.8 m/s vilket testas genom 10 meter gångtest (tid tas från stillastående start tills personen har passerat 10 meters linje, uppmaning att gå så snabbt som möjligt); klara förflyttning från rullstol eller gånghjälpmedel till brits med lätt assistans

Exklusionskriterier: uttalade kognitiva eller språkliga svårigheter som innebär oförmåga att förstå instruktioner eller att fylla i skattningsskalor; annan sjukdom som hindrar deltagandet i intervention eller mätningar; sökt sjukvård för försämrad gångförmåga senaste tre månaderna; deltagit i balansträning inom hälso-och sjukvårdens regi senaste 30 dagarna; Medicinering med Fampyra/4-aminopyridine som påbörjats eller ändrats senaste 30 dagarna. Deltagare som påbörjar medicinering med dessa preparat under studieperioden exkluderas.

Efter att möjliga deltagare har identifierats via kontaktpetson på respektive centra, skickas en skriftlig information om studien med förfrågande om deltagande. Efter erhållet skriftligt samtycke kallas personen för en kontroll av inklusions- och exklusionskriterier. Baslinjemätning genomförs. Om studiedeltagaren är lottad till tidig start av interventionen kallas han/ hon till träning med start veckan därpå. Nästa mätning genomförs veckan efter avslutad träningsperiod. Om studiedeltagaren lottas till att utgöra kontrollgrupp under sju veckor (sen start), bokas tid för mätning veckan efter att kontrollperioden avslutats och därefter för träning. Samtliga studiedeltagare får en uppföljande mätning sju veckor efter avslutad träningsperiod.

Interventionen genomförs under ledning av sjukgymnast och sker på respektive centra. Interventionen innebär träning i grupp 60 minuter, två gånger i veckan under sju-åtta veckor, totalt 14 tillfällen. Cirka 30 minuter ägnas inledande åt bålstabilitetsövningar. Därefter uppmuntras deltagarna att fortsätta fokusera på bålstabiliteten vid övningarna som kräver sensoriska strategier och/ eller delad uppmärksamhet. Övningarna är standardiserade och medger progression av svårighetsgrad. Interventionen består av övningar i sittande, stående, gående, fyrfota, och knästående med fokus bålstabilitet. Centralt i träningen är att hitta och aktivera de djupa bukmusklerna och försöka bibehålla den muskelaktiviteten i de olika övningarna. Deltagarna uppmanas också att träna hemma 2 gånger i veckan med 3-5 individuellt anpassade övningar. Deltagarna utrustas med träningsdagbok. Påminnelse om hemträning görs 1 g/v i samband med träning eller via SMS (för kontrollgruppen).

Vid baslinjemätning efterfrågas demografiska faktorer, typ av MS, fall senaste 2 månaderna och användning av gånghjälpmedel. För att beskriva grad av MS används vid första mättillfället Patient administrerad EDSS . Övriga utfallsmått används vid samtliga mättillfällen.

Det primära utfallsmåttet är 10 repetitioner Sit-to-stand test som är ett test av funktionell förflyttningsförmåga, att resa sig och sätta sig upprepade gånger.

Delstudie 2

För att få fördjupad kunskap om hjälpmedlets roll vid fall samt hjälpmedelsanvändning görs en studie med mixad metod (kvantitativa och kvalitativa data). Strukturerade frågor ställs vilka besvaras med omväxlande korta svar samt kompletteras med deltagarnas berättelser av en fallsituation, i en telefonintervju.

Personer med diagnostiserad MS som via tidigare studiedeltagande eller personlig kännedom från behandlande sjukgymnast, klassificeras som fallare (≥1 fall under en tremånadersperiod) samt använder gånghjälpmedel, tillfrågas skriftligt om deltagande. Skriftligt samtycke är obligatoriskt.

Demografiska data inhämtas via telefon av studieledaren för personer som inkluderas i studien. Deltagarna informeras om att de ska kontakta studieledaren nästa gång de faller via sms eller telefonsamtal. Då ett fall rapporteras kontaktar studieledaren deltagaren för att antingen direkt kunna genomföra en telefonintervju eller för att boka tid för den. Varje deltagare kan komma att intervjuas mer än en gång under studieperioden, förutsatt att de faller igen, men maximalt tre gånger. En strukturerad intervjuguide används men med en inledande öppen fråga ”Berätta om hur det gick till när du föll senast” med uppföljande fördjupande frågor med fokus på hjälpmedel. Varje intervju skattas ta mellan 15 och 30 minuter. Vid upprepad intervju förväntas den ta kortare tid jämfört med vid första tillfället. Påminnelser om att rapportera in fall görs av studieledaren, med sms, var 14e dag till studiedeltagare som inte har hört av sig för att höra om de har fallit. Sammanlagt eftersträvas information från 100 fall. Tidigare studie har visat att drygt hälften av personer med MS (EDSS 3-6.5) faller inom en tremånadersperiod . Flera av dessa personer faller mer än en gång under samma tidsperiod. Studien strävar efter att inkludera cirka 50 till 70 personer med MS. En deduktiv kvalitativ innehållsanalys genomförs utifrån frågeområdena

Delstudie 3

 1. att undersöka närståendes perspektiv då en familjemedlem har ökad risk för att falla planeras en semistrukturerad intervjustudie, där frågeområden identifieras i förväg. En kvalitativ innehållsanalys genomförs. Ett strategiskt urval planeras med spridning för kön och ålder, cirka 20 personer.
Till personer som av respektive enhets sjukgymnaster har identifierats och tillfrågats om deltagande i delstudie 2, ställs frågan om studieledaren får kontakta närstående för eventuellt deltagande i studie 3. Om godkännande ges, inhämtas kontaktuppgifter till närstående av respektive enhets sjukgymnaster och de närstående informeras skriftligen av studieledaren. Informerat samtycke inhämtas. Intervjuerna sker i informantens bostad eller annan plats informanten önskar. En intervjuguide används med en inledande öppen fråga ”Din make/ maka/ partner tappar balansen och ramlar ibland. Berätta hur det är för dig”.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Fysioterapiavdelningen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ylva Nilsagård
Utvecklingschef, Hälso- och sjukvård
Anna Carling
Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Fysioterapiavdelningen
Martin Gunnarsson
överläkare, docent, Neuro- och rehabmedicinska kliniken
Lena von Koch
Leg.sjukgymnast, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Malin Andreasson
Sjukgymnast, Region Sörmland
Helena Vesterlin
sjukgymnast, Region Sörmland, Region Sörmland
Lisbeth Franzén
Region Sörmland
Oskar Davidsson
Leg. Sjukgymnast, Region Sörmland
Ellinor Flink
Sjukgymnast, Fysioterapiavdelningen
Steven Allen
sjukgymnast, Brickegårdens vårdcentral
Martin Göransson
Sjukgymnast, Neuro- och rehabmedicinska kliniken
Ingrid Lundström
Fysioterapeut, Region Västmanland
Margareta Wibom
Leg fysioterapeut, Medicinkliniken Västerås
Sara Hedström
Leg sjukgymnast, Närsjukvården i Centrala Östergötland
Marie Fredriksen
Leg. fysioterapeut, Närsjukvården i Centrala Östergötland
Sara Keisu
Leg. Sjukgymnast, Övriga
Helena Jensen
Specialmedicin
Lena Sanner
Område öppenvård
Malin Nilsson Merrick
Område öppenvård

Slutrapport

Slutrapport

Se publikationslista. Projketet har också presenterats i avhandling 2018-11-16 Örebro Universitet, Impaired balancer and fall risk in people with multiple sclerosis, Anna Carling.

Publikationer

 1. Best Practice 2017:(20):24-27.
 2. Carling A, Nilsagård Y, Forsberg A.
  Kapstaden, Sydafrika: World Confederation of Physical Therapy Congress 2017; 2017.
 3. Kapstaden, Sydafrika: World Confederation of Physical Therapy Congress 2017; 2017.
 4. Nilsagård YN, Carling AC, Forsberg A.
  Kapstaden, Sydafrika: World Confederation of Physical Therapy Congress; 2017.

Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/153691