Sköra äldres erfarenheter av ett geriatriskt öppenvårdsteams uppsökande verksamhet
This project is under revision
Sköra äldres erfarenheter av ett geriatriskt öppenvårdsteams uppsökande verksamhet
Project number : 157951
Created by: Anna Engfeldt, 2014-10-31
Last revised by: Anna Engfeldt, 2018-03-02
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2014-10-13
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och därmed ökar antalet individer med kroniska sjukdomar, vilket kommer att ställa ett allt större krav på både akut och rutinmässig sjukvård.

För att förbättra vården för de sköra äldre började man för många år sedan inrätta speciella avdelningar eller grupper med läkare och sjuksköterskor som gör hembesök för att försöka förbättra behandling och omhändertagande. I vetenskapliga studier har man sett att denna typ av omhändertagande i framför allt länder utanför Sverige kan ge en förbättring av vården, om så även är fallet i det svenska sjukvårdssystemet är oklart. För att undersöka detta påbörjade vi hösten -13 en randomiserad prospektiv interventionsstudie där multisjuka, sköra äldre uppsöks och tas hand om av ett geriatriskt öppenvårdsteam. Avsikten är att utvärdera om interventionen med det geriatriska öppenvårdsteamets verksamhet på sikt kan optimera omhändertagandet och förbättra livskvaliteten för patienterna och om den är kostnadseffektiv.

Intressant är även att ta reda på patientens erfarenheter av ett geriatriskt öppenvårdsteams uppsökande verksamhet för att få en uppfattning om vad som är bra och vad som är mindre bra med verksamheten, speciellt då vi inte funnit några vetenskapliga rapporter om detta. Vi genomför för närvarande en kvalitativ forskningsstudie med semistrukturerade intervjuer av patienter som har genomgått hela den ovan nämnda RCT-studien.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Geriatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=1516  

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Adolfsbergs vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Anders Hansson
Distriktsläkare, Medicinska vetenskaper
Karin Blomberg
Professor, proprefekt, Hälsovetenskaper

Sköra äldres erfarenheter av ett geriatriskt öppenvårdsteams uppsökande verksamhet, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/157951