Epigenetiska förändringar i placenta och endometriecancer
Epigenetiska förändringar i placenta och endometriecancer
Project number : 166651
Created by: Sanja Farkas, 2015-01-15
Last revised by: Sanja Farkas, 2017-11-08
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2015-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Denna ansökan fokuserar på projekt som ska leda till ökad kunskap om vilka mekanismer som är involverade i preeklampsi och endometriecancer genom kvantitativa helgenoms-metyleringsarraystudier. Endometriecancer är den sjätte vanligaste cancerformen och preeklampsi drabbar ca 3% av alla gravida kvinnor i Sverige. Problematiken kring komplexa sjukdomar som dessa är att symptomen kan komma relativt sent i sjukdomsförloppet vilket kan leda till en fördröjd diagnos och en sämre prognos för patienten. Utnyttjandet av molekylära biomarkörer skulle således kunna leda till att diagnosen och prognosen för en patient blir fastställd vid ett tidigt stadium som då även möjliggör en patientspecifik behandling. Mutationsstatus används väldigt mycket kliniskt till exempel inför val av insättande av läkemedel. Men det finns även andra genetiska markörer som skulle kunna utnyttjas för att till exempel fånga in den grupp av patienter där mutationsstatus inte räcker till. En sådan markör är DNA metylering. Forskare har känt till denna epigenetiska mekanism sedan mitten på 1900-talet. DNA metylering styr vilka gener som uttrycks i en cell och då man nu kan studera denna modifiering på nukleotid nivå har man insett hur komplex denna mekanism är. Därför finns det fortfarande ett stort behov av att studera DNA metylrings profil på nukleotid nivå i arvsmassan. Vi har 2012-2013 identifierat nya potentiella prognostiska DNA metyleringsmarkörer genom helgenom-metyleringsarraystudier på välkaraktäriserade patientmaterial av tumörvävnad från colorektalcancer (CRC) resp cervixcancer (Cxc) jmförft med motsvarande normalvävnadsprover och har därav fått djupare kompetens i att analysera helgenoms-data. Studierna som medel söks för i denna ansökan kommer att bidra till ökad kunskap om vilka mekanismer som är involverade samt varför vissa kvinnor utvecklar endometriecancer och preeklampsi. Det övergripande syftet med studierna är att identifiera vilka gener som skulle kunna användas som biomarkörer genom att mäta DNA metylerings profilen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Vetenskaplig sammanfattning

Denna ansökan fokuserar på projekt som ska leda till ökad kunskap om vilka mekanismer som är involverade i preeklampsi och endometriecancer genom kvantitativa helgenoms-metyleringsarraystudier. Endometriecancer är den sjätte vanligaste cancerformen och preeklampsi drabbar ca 3% av alla gravida kvinnor i Sverige. Problematiken kring komplexa sjukdomar som dessa är att symptomen kan komma relativt sent i sjukdomsförloppet vilket kan leda till en fördröjd diagnos och en sämre prognos för patienten. Utnyttjandet av molekylära biomarkörer skulle således kunna leda till att diagnosen och prognosen för en patient blir fastställd vid ett tidigt stadium som då även möjliggör en patientspecifik behandling. Mutationsstatus används väldigt mycket kliniskt till exempel inför val av insättande av läkemedel. Men det finns även andra genetiska markörer som skulle kunna utnyttjas för att till exempel fånga in den grupp av patienter där mutationsstatus inte räcker till. En sådan markör är DNA metylering. Forskare har känt till denna epigenetiska mekanism sedan mitten på 1900-talet. DNA metylering styr vilka gener som uttrycks i en cell och då man nu kan studera denna modifiering på nukleotid nivå har man insett hur komplex denna mekanism är. Därför finns det fortfarande ett stort behov av att studera DNA metylrings profil på nukleotid nivå i arvsmassan. Vi har 2012-2013 identifierat nya potentiella prognostiska DNA metyleringsmarkörer genom helgenom-metyleringsarraystudier på välkaraktäriserade patientmaterial av tumörvävnad från colorektalcancer (CRC) resp cervixcancer (Cxc) jmförft med motsvarande normalvävnadsprover och har därav fått djupare kompetens i att analysera helgenoms-data. Studierna som medel söks för i denna ansökan kommer att bidra till ökad kunskap om vilka mekanismer som är involverade samt varför vissa kvinnor utvecklar endometriecancer och preeklampsi. Det övergripande syftet med studierna är att identifiera vilka gener som skulle kunna användas som biomarkörer genom att mäta DNA metylerings profilen.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Publikationer


Epigenetiska förändringar i placenta och endometriecancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/166651