Hur vanligt är Propionibacterium acnes i rektum och hur kan man effektivt framodla den ur multibakteriella prover?
Hur vanligt är Propionibacterium acnes i rektum och hur kan man effektivt framodla den ur multibakteriella prover?
Project number : 166961
Created by: Sabina Davidsson, 2015-01-21
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2015-01-07
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Propp-kohorten, PUL-anmälan
  2. Infektion som etiologi till prostatacancer, Projektbeskrivning
  3. Propionibacterium acnes roll vid utveckling av prostatacancer - skillnader mellan olika subtyper., Projektbeskrivning
  4. Propionibacterium acnes betydelse för utvecklingen av prostatacancer- finns det speciella typer av bacterien som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?, Projektbeskrivning
  5. Hur vanligt är Propionibacterium acnes i rektum och hur kan man effektivt framodla den ur multibakteriella prover?, Projektbeskrivning
  6. Förekomst av plasmiden pIMPLE-HL096PA1 i Propionibacterium acnes framodlade från prostatavävnad, Projektbeskrivning
  7. Uttryck av PD-1 och PD-L1 i prostatavävnad från män med prostatacancer samt från män utan sjukdomen., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Trots den höga incidensen när det gäller prostatacancer vet man idag relativt lite när det gäller bakomliggande orsaker. En möjlig bidragande faktor skulle kunna vara förekomst av kronisk inflammation då den är vanligt förekommande i prostatavävnad och har associerats med cancerutveckling i andra cancertyper. Infektion skulle vara en tänkbar anledning till den inflammation man finner i prostatan och en av de föreslagna mikroorganismerna är Propionibacterium acnes.
I en pågående studie, som nu är i sitt slutskede, har vi studerat förekomsten av P. acnes i prostatavävnad hos män med prostatacancer (fall n= 100) samt från män utan prostatacancer (kontroller n=50).
Den kritiken som framkommit mot tidigare studier där man studerat förekomsten av P. acnes i prostatavävnad har varit att de P. acnes man kan odla fram skulle kunna vara en kontamination antingen från hud-isolat eller via införsel av P. acnes i rektum i samband med den biopsi som utförs för att ställa prostatacancer diagnos. Därför har vi från samtliga män som ingår i vår ovan nämnda studie även tagit svab-prover från rektum som vi är tänkt att utgöra materialet i den studie vi härmed söker medel för. Vi kommer att optimera en metod för framodling av P. acnes från prover innehållande en stor mängd olika bakteriearter, så som rektumprover, samt studera hur vanligt förekommande P. acnes är och vilka olika P. acnes typer som kan identifieras.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Behövs ej då detta är en studie baserat på celllinjer

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Projektet avslutat

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Bo Söderquist
Överläkare, Medicinska vetenskaper, Laboratoriemedicinska kliniken, Infektionskliniken

Hur vanligt är Propionibacterium acnes i rektum och hur kan man effektivt framodla den ur multibakteriella prover?, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/166961