Innehåll och effekter av etikronder - The Euro-MCD project
Innehåll och effekter av etikronder - The Euro-MCD project
Project number : 167141
Created by: Mia Svantesson-Sandberg, 2015-01-26
Last revised by: Mia Svantesson-Sandberg, 2018-02-23 Verified: 2019-01-25
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det finns en omfattande rapportering om etiska problem i vården och det finns en internationell konsensus att vårdpersonalen behöver stöd att hantera etiska problem. Att ge personalen verktyg för att hantera etiskt svåra patientsituationer kan leda till både förbättrade arbetsförhållanden och vård av patienterna. Dock saknas konsensus om hur stödet ska ges och vilka specifika effekter som är önskvärda att uppnå. Effekter av givna stödåtgärder är inte studerade då det saknas validerade instrument.
Etikronder innebär multiprofessionella möten på arbetsplatser där en ledare stimulerar systematisk reflektion om konkreta etiskt svåra patientsituationer från personalens egen verksamhet.
I projektet har innehållet av etikronder, samt önskade och upplevda effekter av dem undersökts. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Ett utvärderingsinstrument har utvecklats och efter resultat av fältstudier håller instrumentet på att revideras. Hittills har 6 artiklar publicerats, tre inskickade, två i manusform och ytterligare tre i analysstadiet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap
checked Omvårdnad
checked Socialmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

U98-U99 Koder för särskilda nationella behov

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=????

Vetenskaplig sammanfattning

Bifogas senare.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Publikationer


Innehåll och effekter av etikronder - The Euro-MCD project, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/167141