Silikonstrumpa som behandling av hälsprickor hos diabetiker –en randomiserad kontrollerad studie.
Silikonstrumpa som behandling av hälsprickor hos diabetiker –en randomiserad kontrollerad studie.
Project number : 177301
Created by: Gustav Jarl, 2015-05-28
Last revised by: Gustav Jarl, 2019-08-06
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-06
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Silikonstrumpa vid hälsprickor hos personer med diabetes, PUL-anmälan
  2. Silikonstrumpa som behandling av hälsprickor hos diabetiker –en randomiserad kontrollerad studie., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Diabetes kan påverka fötterna genom att cirkulationen försämras, nerverna skadas och huden blir så torr att den spricker och sår utvecklas. Fotsåren är ofta svårläkta och trots omfattande insatser tvingas man ibland att amputera foten. Eftersom såren och amputationerna medför stort lidande och stora kostnader finns det en stor vinst i att förebygga att fotsår uppstår.
Syftet är att undersöka om en ny behandlingsmetod, att nattetid använda en strumpa av silikon, är en effektivare metod att behandla djupa hälsprickor och förebygga sår än att enbart smörja huden.
Ca 120 deltagare kommer att rekryteras. Personer med diabetes och djupa hälsprickor kommer att tillfrågas om deltagande och vid samtycke randomiseras till att antingen erhålla den nya behandlingen, silikonstrumpa i kombination med att smörja fötterna, eller att enbart smörja fötterna. Personerna kommer att följas upp av en fotterapeut var 4:e vecka under 6 månader för att utvärdera behandlingens effekt på läkning av hälsprickor, generell torrhet i huden samt incidens av nya hälsår. Detta kommer att bedömas på ett standardiserat sätt och dokumenteras skriftligt och med fotografering. Följsamheten med att smörja fötterna kommer att bedömas genom att personen tillfrågas om detta vid besöken. Följsamheten med att använda silikonstrumpan kommer att bedömas genom att sensor i strumpan - med personens vetskap –mäter temperaturen i strumpan var 15:e minut så att man i efterhand kan se i vilken utsträckning den använts.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

E10-E14 Diabetes mellitus

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015-320

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=120   

Vetenskaplig sammanfattning

Datainsamlingen pågår i Region Örebro län. Datainsamlingen som skulle inledas på det andra centret har lagts på is och vi har nu istället inlett ett samarbete med en annan region. Vi söker nu finansiering och tillstånd för att inleda datainsamling där.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Ortopedteknik workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Silikonstrumpa som behandling av hälsprickor hos diabetiker –en randomiserad kontrollerad studie., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/177301