Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten
Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten
Project number : 181271
Created by: Maria Lodefalk, 2015-08-18
Last revised by: Maria Lodefalk, 2019-12-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2015-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-12-09
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Registeranmälan

  1. Placenta-biobanken, PUL-anmälan
  2. Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren, Projektbeskrivning
  3. Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten, Projektbeskrivning
  4. Inflammation och IGF-systemet i placentan vid maternell rökning under graviditeten, Projektbeskrivning
  5. Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden, Projektbeskrivning
  6. Inflammation och IGF-systemet i placentan Betydelsen vid maternell rökning under graviditeten och vid födseln av tillväxthämmade barn, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Barn som föds för små i förhållande till graviditetslängden (SGA) har en ökad risk för sjuklighet och död under nyföddhetsperioden och senare i livet. Rökning eller dålig viktuppgång hos den gravida kvinnan är exempel på kända orsaker till SGA-födsel. Ibland är dock orsaken okänd. Den molekylärbiologiska mekanismen bakom hämmad fostertillväxt är dåligt känd.

En välfungerande moderkaka är en förutsättning för normal tillväxt och utveckling hos fostret. Omgivningsfaktorer påverkar hur moderkakan fungerar bl.a. genom att påverka dess uttryck av gener. Det kan ske mha små molekyler som kallas mikroRNA:er (miRNA). Syftet med denna studie är att undersöka det totala uttrycket av miRNA:er i moderkakan hos barn födda SGA.

För att renodla gruppen barn födda SGA kommer vi att identifiera en undergrupp som utsatts för dålig maternell viktuppgång under graviditeten. Vi kommer att ha tre kontrollgrupper: 1) normalstora barn som utsatts för dålig maternell viktuppgång, 2) barn födda SGA vars mammor gått upp normalt mycket i vikt under graviditeten, och 3) normalstora barn vars mammor gått upp normalt mycket i vikt under graviditeten. Moderkaksproverna kommer att analyseras med Next Generation Sequencing. Datan kommer att ordnas i mönster med hjälp av bioinformatisk analys.

Våra resultat kommer att öka vår kunskap om hur dålig fostertillväxt uppstår, vilket på sikt förhoppningsvis kommer att leda till förbättrade behandlingsmöjligheter för dessa barn.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2010/189

Biobanksavtal

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=80  68

Vetenskaplig sammanfattning

Placentan är essentiell för optimal fostertillväxt. Barn som föds små i förhållande till graviditetslängden (small-for-gestational-age, SGA) har ökad risk för sjuklighet både neonatalt och senare i livet. Man antar att dessa barn har präglats av en ogynnsam intrauterin miljö. Miljöfaktorer påverkar genuttryck i bland annat placentan och en sådan mekanism är produktionen av sk mikroRNA:er. I denna studie undersöker vi det totala uttrycket av mikroRNA:er med djupsekvensering i placentavävnad som hört till barn som fötts SGA i fullgången tid och jämför det uttrycket med barn som fötts normalstora i fullgången tid. Eftersom SGA-födsel är ett heterogent tillstånd har en undergrupp av SGA-barn identiferats, nämligen sådana vars mor gick upp mindre i vikt än rekommenderat under graviditeten. Vi kommer att göra en teknisk validering av mikroRNA-uttryck som skiljer sig mellan grupperna med hjälp av en ganska ny och noggrann metod, sk ddPCR.

Vi hoppas att våra fynd kommer att hjälpa oss att hitta nya signaleringsvägar som är viktiga för optimal fostertillväxt, så att fler foster kan växa optimalt i framtiden.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/181271