Graviditetsutlösta riskfaktorer, med fokus på havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt för graviditetslängd, för senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom: En nationell fall-kontroll studie.
Graviditetsutlösta riskfaktorer, med fokus på havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt för graviditetslängd, för senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom: En nationell fall-kontroll studie.
Project number : 182581
Created by: Hanna Östling, 2015-09-10
Last revised by: Hanna Östling, 2017-11-10
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2015-09-09
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Havandeskapsförgiftning drabbar 3-7% av alla gravida kvinnor. Kvinnor som under graviditet utvecklar havandeskapsförgiftning har en dubbelt ökad risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och diabetes typ 2 senare i livet. Det finns data som ger visst stöd för att riskökningen beror på allvarlighetsgraden av havandeskapsförgiftning. Att föda barn i förtid och/eller med låg födelsevikt för tiden verkar också öka risken för senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom.
Ett problem är att olika riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, såsom fetma, diabetes och havandeskapsförgiftning, ofta samlas till samma kvinna. Låg socioekonomiskt status och rökning är också faktorer som påverkar risken för framtida hjärtkärlsjukdom. Detta gör det svårt att exakt identifiera vilka kvinnor med havandeskapsförgiftning som löper högst risk att senare i livet insjukna i hjärtkärlsjukdom.
I nya nationella riktlinjer om havandeskapsförgiftning (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi), rekommenderas årlig uppföljning av kvinnor som fått havandeskapsförgiftning under graviditet. Detta kommer att kräva stora resurser samtidigt som vi inte vet vilka kvinnor som är särskilt utsatta.
Denna registerstudie är en nationell fall-kontroll studie, där fallen är kvinnor med hjärtinfarkt och/eller stroke som fött barn mellan åren 1991-2009, med 5 kontroller per respektive fall. Fall-kontroll kohorten består av data från följande nationella register: Befolkningsregistret, Statistiska centralbyrån, Medicinska födelseregistret, Slutenvårdsregistret, Riks HIA, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret.
Utifrån detta material har vi möjlighet att utvärdera risken för hjärtkärlsjukdom på nationell nivå i Sverige och även ta hänsyn till olika felkällor, såsom socioekonomi, rökning och övervikt. Vi har också möjlighet att ta hänsyn till födelsevikt hos barnet, förtidsbörd, allvarlighetsgrad av havandeskapsförgiftning samt diabetes och utifrån detta analysera data för olika grupper.
Vi förväntar oss med studien kartlägga om det, i gruppen av gravida med havandeskapsförgiftning, finns kvinnor med specifika riskfaktorer, eller kombination av flera riskfaktorer, som löper en högre risk för framtida utveckling av hjärtkärlsjukdom, än för övriga gravida med havandeskapsförgiftning. Kännedom om sådana specifika riskfaktorer kan ge oss ett bättre underlag för vilka kvinnor som ska följas upp och vilka förebyggande åtgärder som kan vara aktuella för att minska risken för senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

O10-O16 Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid

Multicenterstudie

Nej

Vetenskaplig sammanfattning

Projektet fördröjts och kommer utföras 2018/2019.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Maria Lodefalk
överläkare, Barn - och ungdomskliniken, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Supervisor

Helena Fadl
Överläkare, Kvinnokliniken

Graviditetsutlösta riskfaktorer, med fokus på havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt för graviditetslängd, för senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom: En nationell fall-kontroll studie., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/182581