Prostatacancercellers förmåga att påverka makrofager att uttrycka gener som stimulerar cancer progression.
Prostatacancercellers förmåga att påverka makrofager att uttrycka gener som stimulerar cancer progression.
Project number : 190421
Created by: Ann Erlandsson, 2016-02-10
Last revised by: Ann Erlandsson, 2017-12-18
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2015-09-30
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-12-18
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En vävnad med kronisk inflammation förändras och som en följd av immunförsvarscellernas produktion av cytokiner och fria syreradikaler så kan en cancerutveckling initieras och stimuleras. Makrofager utgör ofta en betydande del i både kronisk inflammerad vävnad och tumörvävnad. Makrofager har en enorm plasticitet och är mycket formbara vilket visar sig i form av bland annat olika uttryck av cytokiner och ytantigen.

I en tumörvävnad finns ett stort mått av ”samspel” mellan tumörceller och celler i det omgivande stromat, där även tumörceller spelar en stor roll i utvecklingen/utbildningen av tumör associerade makrofager (TAM) och cancerassocierade fibroblaster (CAF).

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och det finns idag en rad studier som stöder det faktum att inflammation och närvaro av makrofager spelar en viktig roll både vid uppkomst samt utveckling av prostatacancer.

I denna studie vill vi undersöka skillnader mellan hur normala prostata celler respektive tumörceller med olika metastatisk potential isolerade från human prostata påverkar makrofagers uttryck av gener som styr tumörprogression, invasivitet och metastasering.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=min   

Vetenskaplig sammanfattning

Resultatet från denna studie publicerades i form av en jämförelse mellan cytokinuttryck i olika makrofag fenotyper, se publikation

tabell V:

Table V. mRNA expression levels in macrophages of M1 and M2 phenotypes in comparison to M0.

Target mRNA M0 0 h M1 0 h M2 0 h M0 48 h M1 48 h M2 48 h

IL6 1 U 190-foldb U 10-fold ND ND ND

IL8 1 U 1700-foldc D 2-folda 1 U 26-foldc U 2-folda

IL10 1 D 5-folda 1 1 U 5-fold 1

IL12 1 U 5-foldc 1 D 2-fold 1 D 3-fold

CCL2 1 D 2-fold 1 D 2-fold 1 D 8-fold

CCL17 1 D 10-fold U 4-fold D 5-fold ND U 3-fold

CCL18 1 U 26-fold U 115-fold D 2-fold U 30-folda U 30-fold

CXCL9 1 U 14,000-foldc 1 D 5-fold U 190-folda D 3-fold

TNF-α 1 U 95-foldc 1 D 2-fold U 7-folda D 5-folda

NFκB 1 U 9-foldb 1 1 U 4-folda 1

ap<0.05, bp<0.01, cp<0.001. ND, not detected; U, upregulation; D, downregulation. 0 h indicate differentiated macrophages; 48 h indicate macrophages 48h post-infection

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Urologiska kliniken

Slutrapport

Slutrapport

slutlig publikation:

Therése Lindsten, Alexander Hedbrant, Anna Ramberg, Jonny Wijkander, Anja Solterbeck, Margareta Eriksson, Dick Delbro,  Ann Erlandsson. (2017). Effect of macrophages on breast cancer cell proliferation, and on expression of hormone receptors, uPAR and HER-2. Int J Oncol. 2017. doi: 10.3892/ijo.2017.3996 .


Prostatacancercellers förmåga att påverka makrofager att uttrycka gener som stimulerar cancer progression., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/190421