Påverkan på svalgflorans sammanfattning vid tonsillit och behandling
Påverkan på svalgflorans sammanfattning vid tonsillit och behandling
Project number : 194531
Created by: Martin Sundqvist, 2016-04-27
Last revised by: Martin Sundqvist, 2017-12-21
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2016-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är idag oklart hur den normala svalgfloran påverkas vid tonsillit och ev efterföljande behandling. För några år sedan genomfördes en studie i Kronobergs län där vi tittade på orsaker (även virus och F.necrophorum) till halsfluss (tonsillit). Dessa prover kommer id et aktuella projketet stdueras med metagenomik för att undersöka sammansättningen av bakterier i svalgfloran hos patienter med tonsillit och friska kontroller. Detta kommer dels ge helt ny information om hur svalgfloran ser ut i samband med infektion och i relation till tidigare fynd av patogena bakterier samt bilda en grund för senare studier på floran vid penicillinbehandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=som förväntat   

Vetenskaplig sammanfattning

Massiv parallelsekvensering har utförts på både patientprover och från friska kontroller. De preliminära analyserna visar att F.necrophorum, DNa i större utsträckning kan detekteras hos patienter än hos kontroller. Däremot så är den relativa förekomsten högst varierande vilket innebär att det kommer vara en svårighet att använda detta mått för vidare studier inom området. Då denna analys inte är helt klar har studien inte tagits vidare till nivån att vi följer patienter som behandlas. Vi behöver först sätta exakt vilken form av sekvenseringsmetod som skulle användas för en sådan studie. Resultaten sammanställs under våren 2018 och vi räknar med att kunna publicera dem under 2018

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Edvin Ingberg
Underläkare, Hälso- och sjukvård
Paula Mölling
Molekylärbiolog, docent, Laboratoriemedicinska kliniken
Katarina Hedin
Läkare, Region Jönköpings län

Slutrapport

Slutrapport

Massiv parallelsekvensering har utförts på både patientprover och från friska kontroller. De preliminära analyserna visar att F.necrophorum, DNa i större utsträckning kan detekteras hos patienter än hos kontroller. Däremot så är den relativa förekomsten högst varierande vilket innebär att det kommer vara en svårighet att använda detta mått för vidare studier inom området. Då denna analys inte är helt klar har studien inte tagits vidare till nivån att vi följer patienter som behandlas. Vi behöver först sätta exakt vilken form av sekvenseringsmetod som skulle användas för en sådan studie. Resultaten sammanställs under våren 2018 och vi räknar med att kunna publicera dem under 2018

Påverkan på svalgflorans sammanfattning vid tonsillit och behandling, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/194531