Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Project number : 194691
Created by: Karin Lobenius Palmér, 2016-05-02
Last revised by: Karin Lobenius Palmér, 2018-01-02
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2016-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, PUL-anmälan
  2. Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, Projektbeskrivning
  3. Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Fysisk aktivitet är en erkänt viktig faktor för den allmänna hälsan på både kort och lång sikt. Genom att vara fysiskt aktiv under uppväxtåren påverkas den framtida hälsan och risken för olika sjukdomar minskar. Många barn med funktionsnedsättning har en låg grad av fysisk aktivitet och löper därmed en högre risk för framtida ohälsa. Åtgärder för att möjliggöra fysisk aktivitet för dessa barn blir därmed extra viktiga. För att kunna rikta åtgärder behövs kunskap om faktorer som har samband med fysisk aktivitet. Syftet med studien är att identifiera bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Undersökningsgruppen består av 102 individer i åldern 7-20 år, inskrivna vid Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Örebro län. Fysisk aktivitet mäts med en avancerad stegräknare (accelerometer) och potentiella bestämningsfaktorer undersöks med frågeformulär. Accelerometern bärs i ett resårband runt midjan under all vaken tid i 7 dagar. Frågeformuläret innehåller frågor om faktorer, både inom individen och i omgivningen, som kan ha samband med fysisk aktivitetsnivå. Faktorernas samband med objektivt mätt fysisk aktivitet analyseras och hänsyn tas till samvariation med ålder, kön och typ av funktionsnedsättning. Resultatet förväntas ge kunskap om vilka faktorer som är av betydelse för fysisk aktivitet för barn med funktionsnedsättning. Det kan sedan ligga till grund för interventioner som är anpassade till målgruppen.

Sammanfattning på engelska

Being physically active during childhood affects both present and future health including decreasing the risk of non-communicable diseases. Many children with disabilities have a lower level of physical activity than children without disabilities, and the children with disabilities are thus at higher risk for poor health. Measures to enable physical activity for these children are thus especially important. In order to direct action, knowledge about factors related to physical activity is needed. The purpose of the study is to identify correlates of objectively measured physical activity in children with disabilities. The study group consists of 102 individuals aged 7-20 years, enrolled at the Child and Youth Habilitation Center, Region Örebro County. Physical activity is measured by an accelerometer and potential determinants are investigated using questionnaire. The accelerometer is worn in an elastic band around the waist during all awake time for 7 days. The questionnaire contains questions about factors, both within the individual and in the environment, which may be associated with physical activity level. The factors related to objectively measured physical activity will be analyzed, taking account of age, sex and type of disability. The result is expected to provide knowledge of the factors that are relevant to physical activity for children with disabilities. It can then be used as a basis for interventions tailored to this group.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

1) Dnr 2008/155, 2) Dnr 2008/155/1 2008-12-10

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=12961279347 

Vetenskaplig sammanfattning

Fysisk aktivitet är en erkänt viktig faktor för den allmänna hälsan på både kort och lång sikt. Genom att vara fysiskt aktiv under uppväxtåren påverkas den framtida hälsan och risken för olika sjukdomar minskar. Många barn med funktionsnedsättning har en låg grad av fysisk aktivitet och löper därmed en högre risk för framtida ohälsa. Åtgärder för att möjliggöra fysisk aktivitet för dessa barn blir därmed extra viktiga. För att kunna rikta åtgärder behövs kunskap om faktorer som har samband med fysisk aktivitet. Syftet med studien är att identifiera bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Undersökningsgruppen består av 102 individer i åldern 7-20 år, inskrivna vid Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Örebro län. Fysisk aktivitet mäts med en avancerad stegräknare (accelerometer) och potentiella bestämningsfaktorer undersöks med frågeformulär. Accelerometern bärs i ett resårband runt midjan under all vaken tid i 7 dagar. Frågeformuläret innehåller frågor om faktorer, både inom individen och i omgivningen, som kan ha samband med fysisk aktivitetsnivå. Faktorernas samband med objektivt mätt fysisk aktivitet analyseras och hänsyn tas till samvariation med ålder, kön och typ av funktionsnedsättning. Resultatet förväntas ge kunskap om vilka faktorer som är av betydelse för fysisk aktivitet för barn med funktionsnedsättning. Det kan sedan ligga till grund för interventioner som är anpassade till målgruppen.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Lars-Olov Lundqvist
Forskningsledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Hälsovetenskaper
Anita Hurtig-Wennlöf
Bitr professor, leg biomedicinsk analytiker, Hälsovetenskaper

Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/194691