Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke.
This project is under revision
Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke.
Project number : 200965
Created by: Mialinn Arvidsson Lindvall, 2016-08-22
Last revised by: Mialinn Arvidsson Lindvall, 2018-08-15
Project created in: FoU Region Örebro län

Ongoing revisionOngoing revision
2016-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke, PUL-anmälan
  2. Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är ca 30 000 personer i Sverige som insjuknar i stroke varje år och därmed är stroke den vanligaste orsaken till neurologiskt orsakad funktionsnedsättning hos vuxna.
Balans går att förbättra genom träning. Träningen efter en stroke är därför ofta fokuserad på att återställa balans och gångförmåga. Det finns flera etablerade metoder för att mäta balans och gångförmåga. Det är inte alltid som skattad balans och funktionellt mätt balans överensstämmer. För att få en mera rättvisande bild av en persons balans bör både upplevd och objektivt mätt balans beaktas. Det synsättet är också viktigt för att på sikt kunna utveckla mer individanpassade rehabiliteringsinterventioner. Antalet studier där personer med stroke själva beskrivit sin upplevelse av sin balans är få och personer med stroke har framfört önskemål om forskning kring balans.
Syftet med föreliggande studie är att personer med funktionsnedsättning efter förstagångsstroke själva ska beskriva upplevelsen av balans, med utgångspunkt i upplevd påverkan på dagligt liv. Personernas upplevelser ska även sättas i relation till självskattad balans och balans mätt med ett validerat mätinstrument.
Datainsamlingen kommer bestå av intervjuer samt mätning av balans, både objektivt med SSST och med en självskattnings skala, ABC-skalan. Den kvalitativa intervjun kommer att bygga på frågor utifrån en semistrukturerad intervjuguide med frågeområden gällande personens upplevelse av balans.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Neurologi
checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/307

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20 1 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Kumla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Agneta Anderzén Carlsson
Leg, sjuksköterska, Docent, Forskningshandledare, Hälso- och sjukvård, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Anette Forsberg
Leg. fysioterapeut, Fysioterapiavdelningen
Peter Appelros
Överläkare, Neuro- och rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Brickebackens vårdcentral

Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/200965