Makroskopisk radikal kirurgi versus tumörreducerande kirurgi vid primär epitelial ovarial cancer stadium III-IV. Spelar val av behandlingsmetod någon roll avseende patientens överlevnad 2006-2015? Kvalitetsutvärdering med hänsyn till tidsaspekt enligt nuvarande standardiserat vårdförlopp i vårdprocessflödet 2006-2015 på Kvinnokliniken USÖ.
Makroskopisk radikal kirurgi versus tumörreducerande kirurgi vid primär epitelial ovarial cancer stadium III-IV. Spelar val av behandlingsmetod någon roll avseende patientens överlevnad 2006-2015? Kvalitetsutvärdering med hänsyn till tidsaspekt enligt nuvarande standardiserat vårdförlopp i vårdprocessflödet 2006-2015 på Kvinnokliniken USÖ.
Project number : 203795
Created by: Inga Steinberga, 2016-10-10
Last revised by: Inga Steinberga, 2017-12-02
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2016-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Äggstockscancer är den sjätte vanligaste cancerformen bland kvinnor och den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor med gynekologisk cancer. Globalt finns det över 200.000 nya fall per år, med cirka 6,6 nya insjuknanden per 100.000 kvinnor per år. I Sverige insjuknar c a 700 kvinnor varje år varav cirka 530 avlider.
Den relativa 5-årsöverlevnaden ligger för riket på 44,0% med regionala skillnader mellan 41,9-47,8% år 2012.
Äggstockscancer kan kallas för den "tysta sjukdomen" då den upptäcks i regel i sent skede pga brist av specifiska symptom. Majoriteten diagnosticeras i FIGO-stadium III-IV.
Behandling för äggstockscancer är framförallt tumörreducerande-att ta bort så mycket av cancern som möjligt (så kallad debulkning eller cytoreduktion). Genom tumörreducerande operation tas tumörvävnad bort för att förstöra tumörens mikromiljö i syfte att öka effekten av följande cellgifts (cytostatika) behandling. Så kallade standardkirurgi innebär borttagande av livmoder, äggledare och äggstockar samt tarmkexet. Extensive kirurgi innebär bäckendissektion med resektion av tarm, bukhinna, mjältebukspottkörtel, gallblåsa, urinblåsa, urinledare eller delar av lever samt borttagning av makroskopisk förstorade lymfkörtlar pelvint och paraaortalt.
I Örebro har mellan åren 2006-2015 genomförts radikal kirurgi (tagits bort all synlig tumörvävnad) eller så kallad debulkning (tagits bort all tumörvävnad som gått att ta bort). Avgörande för vilken operationsmetod som använts har varit om tumörvävnad till stor del har engagerat tunntarm eller om tumören växt i stationer som gjort radikal resektion omöjlig.
Juni 2016 har standardiserad vårdförlopp för äggstockscancer införts på Kvinnokliniken USÖ. Definerade tider kommer att leda till ett mer konstruktivt arbetssätt vilket i sin tur borde påverka utfallet dvs överlevnad efter behandlingen. Kirurgi utan postoperativa komplikationer är viktig för att inte fördröja cellgiftsbehandlingen. Detta i sin tur är associerad med tidigare cancerrecidiv och signifikant kortare överlevnad.
I vår kvalitetskontroll studie vid Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro planerar vi studera skillnaden i överlevnad, komplikationsfrekvens och tid mellan operation och cellgiftsbehandling hos patienter opererade radikalt alt.endast tumörreduktion vid äggstockscancer stadium III-IV.
Således avser vår studie genomgång av alla patienters journaldata som har diagnostiserats med epitelial ovarial cancer stadium III-IV och genomgått primär extensiv alt.standard kirurgi. Förutom extensiv (makroskopisk radikalt) opererade patienter och standardopererade (endast tumörreduktion) patienter kommer hänsyn tas även till patienter som inte opererats, men fått cellgiftsbehandling eller fått endast palliativ symptomlidring.
Vi tror att våra studieresultat kommer att vara ett viktigt kvalitetsunderlag innan data från det standardiserade vårdförloppet kommer. Baseline information om hur vi ligger till idag är klinikens kvalitetsindikator som ligger till grund i det ständigt pågående utvecklingsarbetet på Kvinnokliniken som i sin tur ska stödja framtida kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete som forskning och utveckling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

286/2016

Vetenskaplig sammanfattning

Makroskopisk radikal kirurgi har en bättre överlevnad ff a vid kirurgi efter 24 dagar där USÖ når upp till 100% 3-års överlevnad och 5-års överlevnaden är 50%.

Tumörreducerande kirurgi visar 3 års överlevnad mellan 36 och 16% och 5 års överlevnad mellan 16 och 8% i grupperna vilket gör att denna operation kan rekommenderas vid t ex multipla metastaser på tunntarm där makroskopisk tumörfrihet operativt inte kan uppnås.

USÖ uppfyller ledtider för start av kirurgi inom 24 dagar i >50%.

USÖ uppfyller nuvarande kvalitetsindikator för andel prim.opererade patienter i st III C (63% vid målvärde > 60%).

USÖ har låg 30-dagars mortalitet i kirurgiska komplikationer (1 % vid målvärde <3%).

USÖ präglas av teamarbete vid extensiva operationer!

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Kjell Jansson
Överläkare, kir. klin. USÖ

Makroskopisk radikal kirurgi versus tumörreducerande kirurgi vid primär epitelial ovarial cancer stadium III-IV. Spelar val av behandlingsmetod någon roll avseende patientens överlevnad 2006-2015? Kvalitetsutvärdering med hänsyn till tidsaspekt enligt nuvarande standardiserat vårdförlopp i vårdprocessflödet 2006-2015 på Kvinnokliniken USÖ., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/203795