PROSESS: Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer
PROSESS: Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer
Project number : 207415
Created by: Sven-Olof Andersson, 2017-01-10
Last revised by: Anna Messing Eriksson, 2019-03-07
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2014-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Registeranmälan PROSESS, Registeranmälan
  2. PROSESS: Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Akronym

PROSESS

Populärvetenskaplig sammanfattning

 Vi har visat att män som får diagnosen prostatacancer löper en cirka 10-faldigt ökad risk för såväl hjärtinfarkt som självmord under den första tiden direkt efter diagnosbeskedet, både i Sverige och i USA. Dessa fynd, som reflekterar extrema utfall av psykisk stress, representerar sannolikt bara toppen på det isberg av psykiskt lidande som patientgruppen utsätts för i samband med diagnosen. Kvantitativa mått på stressresponsen hos dessa patienter saknas för närvarande.
Nya data från djurstudier har visat att psykisk stress även kan öka tumörtillväxt och förkorta överlevnaden vid ovarial- och prostatacancer.
I en pågående studie på samma material kan vi nu relatera mRNA-expression inom stressrelaterade signalvägar (inkluderande tex beta-adrenerga, kortisol- och dopaminreceptorer) till prostatacancerprognosen. I en annan pågående nationell registerstudie har vi observerat att psykiskt stressfyllda livshändelser, som förlust av ett barn, kan påverka prognosen bland män med prostatacancer Patienter som förlorat ett barn uppvisade en 10% ökad risk att dö av sin cancer än patienter som inte utsatts för denna typ av stress.
I denna studie vill vi nu mäta omfattningen av den stress som män utsätts för som är under utredning för misstänkt pc eller diagnosticeras med pc, och vi vill också se om denna stressrespons kan relateras till tumörkarakteristika.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Epidemiologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/348

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=3000 totalt270-270

Vetenskaplig sammanfattning

Rekrytering av patienter samt data insamling pågår

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

PROSESS: Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/207415