PRICC - en studie avseende prediktorer vid KOL och hjärtkärlsjukdom
PRICC - en studie avseende prediktorer vid KOL och hjärtkärlsjukdom
Project number : 208815
Created by: Josefin Sundh, 2017-01-26
Last revised by: Josefin Sundh, 2019-03-02
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2015-08-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Akronym

PRICC = PRedictors In Copd and Cardiovascular disese

Populärvetenskaplig sammanfattning

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och hjärt-kärlsjukdomar är båda vanliga sjukdomar som ofta förekommer samtidigt. Gemensamma riskfaktorer är rökning och ålder. Andnöd (dyspné) och trötthet (fatigue) är vanligt vid båda tillstånden.

En rad olika instrument är associerade med ökad dödlighet vid KOL. Det aktuella projektet innefattar en planerad kohort av 100 patienter med KOL som handläggs vid lungsektionen, USÖ. I stabilt skede genomförs undersökningar av spirometri (lungfunktion), olika skattningsinstrument för andnöd, hälsostatus och trötthet (CAT, mMRC, MDP, Dyspnea-12 och FACIT-fatigue), och olika test av fysisk kapacitet och funktion (6-minuters gångtest och TST), hos fysioterapeut, med upprepning efter ett år. Data avseende samtidig hjärt-kärlsjukdom och behandling inhämtas via journalgranskning, och uppgifter om tobaksrökning och vikt/längd via patientenkät. Mortalitetsdata erhålls från Dödorsaksregistret.

Syftet är att studera och jämföra hur de olika prediktorerna är associerade med dödlighet samt med förändring i hälsostatus och fysisk kapacitet efter ett år.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan klinisk medicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015-445 Uppsala

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100  50

Vetenskaplig sammanfattning

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och hjärt-kärlsjukdomar är båda vanliga sjukdomar som ofta förekommer samtidigt. Gemensamma riskfaktorer är rökning och ålder. Dyspné och fatigue är vanligt vid båda tillstånden.

En rad olika instrument är associerade med ökad dödlighet vid KOL, såsom skattningsinstrumenten COPD Assessment Test (CAT), modified Medical Research Council (mMRC scale), FACIT-fatigue, lungfunktionstestet spirometri, och funktionskapacitettestet 6-minuters gångtest (6MWD). Av potentiellt intresse är också de multidimensionella dyspnéinstrumenten Multidimensional Dyspnoea Profile (MDP) och Dyspnea-12(D-12), och det fysiska funktionstestet times-stand test (TST). Det aktuella projektet innefattar en planerad kohort av 100 patienter med KOL som handläggs vid lungsektionen, USÖ. I stabilt skede genomförs undersökningar av spirometri, CAT, mMRC, MDP, Dyspnea-12 och FACIT-fatigue, 6MWD och TST hos fysioterapeut, med upprepning efter ett år. Data avseende samtidig hjärt-kärlsjukdom och behandling inhämtas via journalgranskning, och uppgifter om tobaksrökning och vikt/längd via patientenkät. Mortalitetsdata erhålls från Dödorsaksregistret.

Syftet är att studera och jämföra hur de olika prediktorerna är associerade med mortalitet samt med förändring i hälsostatus och fysisk kapacitet efter ett år.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

PRICC - en studie avseende prediktorer vid KOL och hjärtkärlsjukdom, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/208815