Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom
Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom
Project number : 208865
Created by: Anna Watz, 2017-01-29
Last revised by: Anna Watz, 2019-02-18
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-01-09
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom, PUL-anmälan
  2. Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Hostmaskin används för att avlägsna sekret för personer med nedsatt hostkraft. I Sverige finns cirka 1000 hostmaskiner, vilka både används för enskilda åtgärder för inneliggande patienter på sjukhus och förskrivs till personer för användning i hemmet. personer som använder hostmaskin assisteras ofta av vårdpersonal, personliga assistenter eller närstående. Trots att behandlingen ändå är relativt spridd, och ofta appliceras på en sårbar grupp av svårt sjuka personer med neuromuskulära sjukdomar, inte sällan i livets slutskede, finns ingen evidens huruvida behandling med hostmaskin kan förebygga lungkomplikationer, minska andningssvårigheter eller om det medför några risker. Flera nyligen publicerade litteratursammanställningar efterlyser väl genomförda utvärderingsstudier, inte minst studier där den upplevda patientnyttan kan beskrivas.

Syftet med detta projekt är att med fördjupa kunskapen om patienters upplevelse och effekter av behandling med hostmaskin. Studien kommer att använda designen "multipel case" och fokusera på personer med olika typer av neurologisk sjukdom och skada. Ökad kunskap om patienters upplevelser och effekter av att använda hostmaskin i hemmet kommer att ge en fördjupad förståelse för patientens nytta av hostmaskinen. Projektet kommer också ge indikation om vilka utfallsmått som kan tänkas användas för att kunna utveckla sättet att mäta effekten av behandling med hostmaskin, något som krävs för att kunna utvärdera effekten systematiskt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2017/417

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=30   

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med projektet är att beskriva upplevelser av nedsatt hostkraft, identifiera faktorer i utprovningsprocessen och behandlingen som är betydelsefulla för behandling med hostmaskin samt utvärdera effekterna av sådan behandling för personer med progredierande neurologisk sjukdom.

Personer som har en progredierande neurologisk sjukdom får ofta symtom i form av svaga andningsmuskler och ineffektiv hosta och det kan det bli problem att avlägsna slem från luftvägarna. Idag finns ett medicintekniskt hjälpmedel, hostmaskin (M-IE = mechanical insufflation-exsufflation) för att underlätta slemmobilisering. Hostmaskinen kan användas med ansiktsmask, munstycke eller med en adapter som kopplas till personens endotrakeal- eller trakeostomitub. Hostmaskinen ger ett positivt tryck på inandning och ett negativt tryck på utandning och försöker efterlikna kroppens naturliga hoststöt. I Sverige finns cirka 1000 hostmaskiner utprovade. De används för enskilda åtgärder för inneliggande patienter på sjukhus men förskrivs även i stor utsträckning till personer för användning i hemmet. Personerna som använder hostmaskin assisteras ofta av vårdpersonal, personliga assistenter eller närstående. Trots att behandlingen ändå är relativt spridd och ofta appliceras på en sårbar grupp av svårt sjuka personer med neurologiska sjukdomar, inte sällan i livets slutskede, finns ingen evidens huruvida behandling med hostmaskin kan förebygga lungkomplikationer, minska andningssvårigheter eller om behandlingen faktiskt kan medföra några risker. Flera nyligen publicerade litteratursammanställningar efterlyser väl genomförda utvärderingsstudier och studier där patienternas egna upplevelser av behandlingen beskrivs.

Behandlingen är komplex. Dels ska det praktiskt fungera med hostmaskinen i hemmet, ofta med en person som assiterar användaren, och dels kan fysiska och psykologiska faktorer såsom eventuellt obehag i samband med användandet eventuellt påverka behandlingen. Det finns heller inte tidigare beskrivet hur det praktiskt fungerar med maskinen i hemmet och till exempel vilken betydelse information om behandlingen och uppföljningsrutiner för behandling med hostmaskin eventuellt kan påverka användandet.

Studiens design är en multipel fallstudie som kommer belysa ”behandling med hostmaskin” från olika infallsvinklar och perspektiv. Metoderna som kommer att användas är både kvalitativa och kvantitativa; intervjuer, observation av utprovning och behandling, sömnformulär, skattning av andningsproblem, dagbok samt objektiva mätningar där lungfunktion, hostkraft och andningsmuskelstyrka följs. Upplägget på studien är att följa personer, med olika typer av progredierande neurologisk sjukdom, från två veckor före utprovning och 8 veckor efter utprovningen av hostmaskin.

Vi ämnar rekrytera forskningspersoner från olika kliniker i Uppsala-Örebro regionen. Beroende vilket patientunderlag och antal utprovare som finns på kliniken kommer mellan fem till tio forskningspersoner att rekryteras från varje klinik. Utöver användaren kommer även utprovare, och eventuellt om det finns personer som assisterar patienten, att tillfrågas för deltagande.

Projektet kan öka kunskapen om behandling med hostmaskin utifrån forskningspersonens perspektiv och de utfallsmått vi utvärderar. I processen kommer vi att kunna identifiera adekvata kvantitativa effektmått för utvärdering av behandlingen som sedan kan användas i randomiserade kontrollerade studier. Detta projekt kan bidra till ny kunskap om vilka förutsättningar och hinder det finns vid behandling med hostmaskin i hemmet för personer med progredierande neurologisk sjukdom. I förlängningen kan projektet bidra till en mer personcentrerad vård för personer med nedsatt hostkraft.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde väster - Kliniken för medicin och geriatrik Karlskoga lasarett workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Mia Svantesson-Sandberg
Forskningshandledare/sjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Specialistmottagning Karlskoga lasarett
Martin Eriksson Crommert
Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Ann-Britt Zakrisson
Distriktssköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Laxå vårdcentral
Malin Nygren-Bonnier
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/208865