Subglottiska laryngotrakeala stenoser: Diagnos och uppföljning
Subglottiska laryngotrakeala stenoser: Diagnos och uppföljning
Project number : 209195
Created by: Eleftherios Ntouniadakis, 2017-02-07
Last revised by: Eleftherios Ntouniadakis, 2019-10-23
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-10-23
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Subglottiska laryngotrakeala stenoser: Diagnos och uppföljning, PUL-anmälan
  2. Subglottiska laryngotrakeala stenoser: Diagnos och uppföljning, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det finns ett regionalt register med 55 patienter med subglottisk laryngotrakeal stenos som innehåller mycket intressant information. Vår ambition är bland annat att:

På ett retrospektivt sätt beskriva denna patientgrupp avseende etiologi,huvudsymtom, olika demografiska uppgifter bland annat kön, rökning, reflux förekomst, intubationsanamnes och att analysera behandlingsresultatet.

Undersöka spirometrisroll som graderings- samt kontrollverktyg pre- och postoperativt.

Värdera patientens livskvalité pre- och post-operativt med hjälp av ”Dyspné Index” frågeformulär (DI) och värdesätta behandlingseffekten.

Jämföra olika behandlingsmetoder som används för nuvarande på kliniken.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Oto-rhino-laryngologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/193

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20160 

Vetenskaplig sammanfattning

Förvärvad subglottisk laryngotrakeal stenos är en ovanlig inflammatorisk process som leder till förträngning av trakeallumen kaudalt om glottis där normal slemhinna ersätts successivt och permanent av fibrotisk vävnad. Tillståndet innefattar inte tumör, akut inflammatorisk slemhinneödem, extern kompression av lumen eller stämbandsförlamning. Trauma och autoimmuna sjukdomar anses vara möjliga orsaker till förträngning medan när etiologin inte kan fastställas i samband med utredningen kallas den för idiopatisk. Bidragande faktorer till stenosutveckling anses vara kvinnliga könshormoner, framför allt östrogener, rökning, återkommande perioder med ihållande hosta samt hereditet. Gastroesofageal reflux roll är fortfarande kontroversiell. Förträngningens kartläggning och framför allt kraniokaudala längden anses vara väsentlig för att kunna välja ändamålsenlig kirurgisk metod. Däremot finns det ett intresse internationellt för att kunna utnyttja spirometri som ett graderings- samt kontrollverktyg. Laryngotrakeal resektion och anastomos, laryngoplastik utan trakeal resektion (med eller utan graft) samt endoskopiska metoder (laser-resektion och/eller dilatation) finns i behandlingsarsenalen. Alla patienter på vår klinik behandlas endast endoskopiskt med CO2 laser och/eller med ballong dilatation.

Det finns ett regionalt register med 55 patienter som har behandlats för en subglottisk stenos i Region Örebro län. På ett retrospektivt sätt kommer vi att beskriva denna patientgrupp avseende ovanstående parametrar med hjälp av registret. Det visade sig att uppgifter saknas hos vissa patienter. Sedvanlig kompletterande blodprovtagning (PR3- samt MPO-ANCA, ACE, RF, SR, CRP), reumatologisk konsultation samt eventuell reflux utredning kommer att genomföras enligt den nya lokala vårdrutinen där det fattas. Patienter som sätts upp för operation kommer att genomgå spirometri undersökning före ingreppet samt fylla i "VHI" samt "DI" enkäter (v g se bifogade enkäter bilagor nr 4a och 4b) för att få bättre förståelse om patientens lidande. Patienterna behandlas sedan endoskopiskt enligt klinisk praxis. Peroperativt avser vi ta vävnadsprover från lesion i trakea samt från eventuella hypertrofiska hud ärr på patientnens kropp. Att ta biopsi i tramea för patologisk undersökning ingår redan i klinisk praxis. Biopsier skulle kunna undersökas vidare histologiskt för att finna eventuella likheter mellan stenoser i luftvägen och hudkeloider. En månad postoperativt genomgår patienten ny spirometrisk undersökning och "VHI" och "DI" enkäter ifylls för att kunna värdera behandlingsresultaten. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Öron-, näs- och halskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Hans Gustaf Torsten Gustafsson
Docent, ÖNH-specialist, Öron-, näs- och halskliniken
Mathias von Beckerath
Specialist ÖNH, Öron-, näs- och halskliniken

Subglottiska laryngotrakeala stenoser: Diagnos och uppföljning, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209195