Personers upplevelser av och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- eller knäartros
Personers upplevelser av och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- eller knäartros
Project number : 209255
Created by: Emma Nilsing Strid, 2017-02-07
Last revised by: Emma Nilsing Strid, 2019-05-03
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Andelen patienter med artros ökar och artros räknas som en kronisk sjukdom med påverkan på både kroppslig funktion, aktivitet och delaktighet i samhället. Detta är väldokumenterat. Det som däremot saknas är upplevelser hur den sexuella hälsan påverkas vid höft och knäartros. Syftet med denna masteruppsats är att utforska patienters upplevelser och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- och knäartros ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Studien har en kvalitativ design och genomförs med telefonintervjuer. Informanter rekryteras från kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av artros).

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

M15-M19 Artros

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/242

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20   

Vetenskaplig sammanfattning

Andelen personer som drabbas av artros ökar i världen. Artros är en kronisk sjukdom med påverkan på både kroppslig funktion, aktivitet och delaktighet. Detta är väldokumenterat, men hur personer med artros i knä eller höft upplevelser hur den sexuella hälsan påverkas är inte tidigare studerat. Syftet med denna masteruppsats är att utforska personers upplevelser och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- och knäartros ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Studien har en kvalitativ design och genomförs med telefonintervjuer. Informanter rekryteras från kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av artros). Data kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys och en induktiv ansats. Resulten kommer att presenteras i en masteruppsats samt i en vetenskaplig artikel.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Kumla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Personers upplevelser av och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- eller knäartros, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209255