Validitet, reliabilitet och faktorstruktur för "The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire" (SATAQ-4)
Validitet, reliabilitet och faktorstruktur för "The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire" (SATAQ-4)
Project number : 209455
Created by: Sanna Aila Gustafsson, 2017-02-10
Last revised by: Sanna Aila Gustafsson, 2019-03-14
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Akronym

SATAQ

Populärvetenskaplig sammanfattning

Internalisering av smalhetsidealet är associerat med missnöje med kroppen och en ökad risk för ätstörningssymtom. Fler studier behövs för att undersöka hur exponering för massmedia påverkar internalisering av smalhetsidealet och i vilken utsträckning detta orsakar ätstörning. Preventionsprogram som fokuserar på internalisering av smalhetsidealet har funnits reducera ätstörningssymtom och risk för framtida ätstörning.
Sociocultural attitudes towards appearance questionnaire-4 (SATAQ) är ett självskattningsformulär som bedömer graden av införlivande av smalhetsidealet samt socialt tryck att vara smal och vältränad.
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva validitet, reliabilitet samt faktorstruktur i ett kliniskt svenskt urval för SATAQ-4. Ett batteri av frågeformulär administreras vid ett tillfälle till patienter på tre specialiserade ätstörningsenheter i Sverige.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2013/155

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 200  

Vetenskaplig sammanfattning

Internalisering av smalhetsidealet är associerat med missnöje med kroppen och en ökad risk för ätstörningssymtom. Fler studier behövs för att undersöka hur exponering för massmedia påverkar internalisering av smalhetsidealet och i vilken utsträckning detta orsakar ätstörning. Preventionsprogram som fokuserar på internalisering av smalhetsidealet har funnits reducera ätstörningssymtom och risk för framtida ätstörning.
Sociocultural attitudes towards appearance questionnaire-4 (SATAQ) är ett självskattningsformulär som bedömer graden av införlivande av smalhetsidealet samt socialt tryck att vara smal och vältränad.
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva validitet, reliabilitet samt faktorstruktur i ett kliniskt svenskt urval för SATAQ-4. Ett batteri av frågeformulär administrerades vid ett tillfälle till patienter på tre specialiserade ätstörningsenheter i Sverige.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område psykiatri - Psykiatri för barn och unga vuxna workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Ätstörningsenheten Eriksbergsgården.

Medarbetare i projektet

Thomas Parling
leg.psykolog, Utbildning, Centrum för psykiatriforskning

Validitet, reliabilitet och faktorstruktur för "The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire" (SATAQ-4), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209455