Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad ikterus.
Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad ikterus.
Project number : 209715
Created by: miriam pettersson, 2017-02-15
Last revised by: miriam pettersson, 2018-01-16 Verified: 2019-02-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2015-01-30
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Forskningsstudien handlar om olika aspekter av ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad nyföddhetsikterus.
Nyföddhetsikterus är en vanlig åkomma hos nyfödda barn. Behandling av höga bilirubinvärden sker framförallt via ljusterapi.
Ljusbehandlingen sker i de flesta fallen inneliggande på sjukhus. Genom att ljusbehandla barn med fiberoptisk utrustning skulle behandlingen kunna ske utanför sjukhuset.
Inläggning på sjukhus kan orsaka stress samt påverka anknytningen hos föräldern och barnet. Hembehandling skulle också kunna innebära en avlastning både för personal samt på resurser.
Den bakomliggande studien kommer att genomföras som en randomiserad kontrollerad multicenterstudie. Barn och föräldrar kommer att randomiseras till interventionsgrupp (ljusbehandling i hemmet) eller kontrollgrupp (ljusbehandling på sjukhus). Resultaten kommer att mätas med hjälp av olika datainsamlingsformulär samt intervjuer. Resultatet kommer att bli en avhandling och tanken är att delprojekten kommer att bestå av:

Delarbete 1 kommer att redovisa genomförbarheten av projektet, resultat, kostnader/ekonomi mm (s.k. feasability study).
Delarbete 2 kommer att baseras på intervjuer om föräldrarnas upplevelser av att ljusbehandla sitt barn i hemmet.
Delarbete 3 kommer att undersöka betydelsen för föräldrastress, anknytning och amning.
Delarbete 4 kommer att undersöka hur resultatet av transkutan bilirubinmätning påverkas av ljusbehandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015/336

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=250  58

Vetenskaplig sammanfattning

Studien genomförs som en randomiserad kontrollerad multicenterstudie. Barn och föräldrar kommer att randomiseras till interventionsgrupp (ljusbehandling i hemmet) eller kontrollgrupp (ljusbehandling på sjukhus). Resultaten kommer att mätas med hjälp av olika datainsamlingsformulär samt intervjuer.

Syftet är att belysa aspekter på mätning och behandling av fysiologisk ikterus utifrån möjligheten att utföra ljusbehandling i hemmet. Studien kommer att resultera i en avhandling.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Barn- och ungdomsklinik - Neonatalavdelning
Regioner - Region Värmland - Område slutenvård
Neonavdelningen, Barnkliniken Centralsjukhuset Karlstad
Regioner - Region Sörmland
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Avdelning 17 Neonatal Halmstad

Supervisor

Mats Eriksson
Leg Sjuksköt, Professor, Hälsovetenskaper, Barn - och ungdomskliniken, Barn - och ungdomskliniken
Andreas Ohlin
Verksamhetschef, Barn - och ungdomskliniken

Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad ikterus., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/209715